aktualizováno 16. 4. 2020

Městský úřad od pondělí 20. dubna obnovil úřední hodiny. Klienti se musí pro vyřízení svých záležitostí objednat

aktualizováno 7. 5. 2020

V souladu s vládními opatřeními se provoz Městského úřadu Český Krumlov částečně vrací do běžného režimu.

Úřad od pondělí 20. dubna 2020 vykonává veškeré agendy bez omezení, pro komunikaci s klienty ale upřednostňuje elektronickou formu prostřednictvím e-mailu, telefonu, datových zpráv, či poštou, nebo přes podatelnu.

„K vyřízení záležitostí je nutné, aby se klienti elektronicky či telefonicky objednávali. Tímto opatřením chceme zabránit shlukování většího množství lidí, kteří čekají na odbavení," vysvětluje tajemník městského úřadu Radim Rouče.

V úředních hodinách je volně přístupná pouze podatelna, v ostatních prostorách úřadu se veřejnost nemůže zcela volně pohybovat a musí vyčkat na doprovod z řad pracovníků úřadu. Objednaní klienti, kteří na úřad přijdou, dostanou visačku s označením „návštěva". Úřad tím chce kontrolovat a regulovat počet lidí, kteří se budou aktuálně pohybovat v budovách.

Na úřadu platí přísná hygienická pravidla. Exponovaná místa jako zábradlí, kliky, tlačítka na výtahu a další jsou několikrát denně dezinfikována. Na chodbách jsou také k dispozici dávkovače s dezinfekcí na ruce. V budovách úřadu platí povinnost dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a nošení roušek. Přepážková pracoviště jsou vybavena průhlednými bariérami, které chrání pracovníky úřadu i jeho klienty.

Úředníci v naléhavých případech částečně obnovili místní šetření, nicméně jsou omezeny osobní schůzky a porady ve velkém počtu účastníků. Jednání nadále probíhají prostřednictvím videokonferencí.

„Určitá část úředníků stále pracuje z domova, abychom co nejvíce snížili rizika přenosu koronaviru, nicméně je zajištěna jejich zastupitelnost, aby si klient vždy mohl vyřídit svou záležitost, se kterou se na úřad obrací," dodává tajemník.

Od pondělí 20. dubna 2020 jsou opět obnoveny úřední hodiny v plném rozsahu. Úřední hodiny zde

Online rezervace 

Telefonické kontakty na jednotlivé odbory v době nouzového stavu

Podatelna: +420 380 766 111, +420 380 766 210

Odbor dopravy a silničního hospodářství: +420 380 766 500, +420 608 342 197

Odbor stavební úřad: +420 380 766 800, +420 380 766 801, +420 602 508 786

Odbor úřad územního plánování: +420 380 766 704, +420 380 766 703, +420 380 766 702, +420 380 766 719, +420 766 709, +420 380 766 712, +420 380 766 719

Odbor školství, sportu a péče o dítě: +420 380 766 420, +420 380 766 414 (školství), +420 608 737 664 (školství), +420 380 766 419 (OSPOD), +420 778 703 668

Odbor životního prostředí a zemědělství: + 420 380 766 560, +420 380 766 552 (vodoprávní úřad), +420 380 766 558 (ochrana přírody), +420 380 766 559 (státní správa lesů, myslivosti a rybářství, +420 380 766 554 (ochrana zemědělského půdního fondu), +420 380 766 550 (ostatní)

Odbor obecní živnostenský úřad: +420 380 766 900, +420 380 766 901

Odbor financí: +420 380 766 250, +420 777 772 387, +420 380 766 254 (účtárna), +420 380 766 255 (pokladna)

Odbor kancelář tajemníka: +420 380 766 306

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: +420 724 266 228

Odbor správy majetku a investic: +420 380 766 701

Odbor památkové péče: +420 380 766 714, +420 380 766 708, +420 380 766 715

Odbor vnitřních věcí: +420 380 766 200, +420 380 766 310 (matrika), +420 380 766 206 (občanské průkazy a pasy)

oddělení kancelář starosty: +420 380 766 301.

Prominutí zmeškání úkonu

Nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy vyřizuje veškerou agendu. Pracovníci jednotlivých oddělení se na pracovišti střídají z důvodu eliminace šíření možné nákazy. 

Pro návštěvu pracovišť evidence řidičů a registru vozidel je nutné si termín návštěvy předem rezervovat přes online rezervační systém. Pro kontakt s ostatními pracovišti prosím využívejte přednostně elektronickou nebo telefonní komunikaci. V některých případech bude možné, po předchozí domluvě s konkrétním pracovníkem, vyřídit záležitost osobně.

Obnovení zón placeného parkování, vydávání parkovacích karet

Od úterý 28. dubna 2020 je v návaznosti na usnesení Vlády ČR obnoven výběr poplatků za parkovací stání. Systém zón placeného stání se tak vrací do běžného režimu. Upozorňujeme proto obyvatele, kteří si dosud nepořídili rezidentní (abonentní, či zaměstnaneckou) parkovací kartu na rok 2020, aby tak co nejdříve učinili. Celá zpráva zde

MHD 
Od 21. 4. 2020 je obnoven standardní provoz MHD včetně zpoplatnění podle platného ceníku.

Prominutí poplatku za předzahrádky a reklamní stojany

Pomoci zmírnit dopady podnikatelům, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí, a přispět ke znovuoživení nabídky zboží a služeb v centru města chce město Český Krumlov. Do konce srpna promine poplatek za předzahrádky a reklamní stojany. Celá zpráva zde

Odbor financí

Finanční dary

V případě zájmu přispět městu Český Krumlov formou finančního daru na pořízení ochranných pomůcek a materiálu nebo na zajištění nákupů a stravování pro seniory budou všechny potřebné údaje sděleny Odborem financí telefonicky (380 766 250, 777 772 387) nebo mailem (jan.stabernak@ckrumlov.cz).

Poplatky

Termíny pro zaplacení poplatků se zatím nemění, tedy např. za psa je do 31. 3., poplatek z pobytu za první čtvrtletí do 15. 4. a komunální odpad do 31. 5. Vzhledem k aktuální situaci bylo zatím rozhodnuto u prvních dvou nijak nepostihovat pozdní úhradu až o 3 měsíce, tedy za psa do 30. 6. a z pobytu za první čtvrtletí do 15. 7.

Jak platit poplatky?

Přestože bude pokladna od 20. 4. znovu otevřena, žádáme klienty, pokud je to jen trochu možné, aby vzhledem k aktuální situaci co nejvíce omezili osobní návštěvy a dali přednost platbě bankovním převodem. Pracovníci Odboru financí zájemcům ochotně sdělí telefonicky nebo mailem všechny potřebné údaje (částka, číslo účtu, variabilní symbol), případně další informace. V případě osobní návštěvy pokladny bude k dispozici terminál pro platbu kartou a samozřejmě v nutných případech přijmeme i hotové peníze.

Odbor správy majetku a investic

Odsunutí splatnosti nájemného za nebytové prostory

Město chce v této tíživé situaci vyjít vstříc podnikatelům. Po dobu trvání nouzového stavu proto nebude sankcionovat pozdní úhrady nájemného, a to až šest měsíců po splatnosti. Opatření se týká podnikatelských subjektů, které mají uzavřené nájemní smlouvy s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Odbor vnitřních věcí

V době trvání nouzového stavu mi skončila platnost občanského průkazu / cestovního pasu

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.

Matriční úřad

Od 20. dubna se mohou konat svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek. Jarní vítání občánků je přesunuto na podzim. Ohledně vydávání matričních dokumentů (rodného listu, úmrtního listu apod.) a dalších záležitostí v gesci matriky se klienti mohou obracet na zaměstnance telefonicky na tel. č. 380 766 310.

Odbor obecní živnostenský úřad

Přerušení provozování živnosti

Oznámení o přerušení provozování živnosti lze poslat písemně poštou nebo datovou zprávou. V současnosti přijímáme i podání fyzických osob, které nemají zřízenou datovou schránku, zaslaná prostým e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu bozena.kaliskova@ckrumlov.cz nebo david.sobol@ckrumlov.cz, případně jana.hrbackova@ckrumlov.cz nebo jarmila.halova@.ckrumlov.cz.
Pro telefonickou komunikaci můžete využít telefonické linky 380 766 900 nebo 380 766 901.

Žádost OSVČ o ošetřovné

Žádosti osob samostatně výdělečně činných o ošetřovné přijímá od 1. 4. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Veškeré informace k podání žádosti a interaktivní formulář najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
V případě potřeby můžeme žadatelům pomoci při vyplňování žádosti, a to telefonicky na shora uvedených telefonních číslech.

Odbor památkové péče

Agenda památkové péče je vykonávána i nadále s určitými omezeními. Žádosti o závazné stanovisko, včetně projektových dokumentací podávejte v tištěné podobě na podatelnu nebo elektronicky (velké formáty si ale velmi těžko vytiskneme pro následnou archivaci). Velmi oceníme od projektantů (žadatelů) projektové dokumentace zaslané kromě tištěné podoby také v elektronické podobě. Pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ mají také omezený režim a je-li to možné, vyžadují projekty v elektronické podobě.

Konzultace pro území Českého Krumlova s přítomností pracovníka NPÚ jsou obnovené, opět každou středu od 8.30 do 10.30 hodin. Konzultace pro území ostatních MPZ a OP (Vyšší Brod, Rožmberk atd.) budou každý čtvrtek od 8.30 do 10.30 hodin. Pokud potřebujete svůj záměr konzultovat, můžete přijít v konzultační dny a hodiny, anebo využijte e-mailovou korespondenci.

Pracovníci odboru se na pracovišti střídají. Každý den se některému dovoláte (telefony se každé ráno přesměrují na pracovníka, který je v úřadu) anebo vám bude poskytnuta informace, kdy je požadovaný referent na pracovišti. Práce v terénu není vykonávána vůbec.

Agenda dotačních programů se administruje standardně bez jakýchkoliv změn. Ohledně dotací se obracejte na Ing. Petra Papouška, tel.: 724 095 296.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Služba rozvozu nákupu seniorům

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Jak funguje přijímání žádostí o umístění do soc. služby SOVY - přidělení bytu

Lze podávat žádosti, ale momentálně neprobíhá výběrové řízení z důvodu pozastavení sociálních šetření u klientů (žadatelů). Žádosti lze podávat poštou nebo v úředních hodinách na podatelnu úřadu.

Potřebuji si akutně vyřídit parkovací průkaz

Pokud si potřebujete vyřídit parkovací průkaz a máte již vydán průkaz ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme předem kontaktovat telefonicky pracovníka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 380 766 423, 724 266 228 nebo 380 766 404 a sjednat si schůzku na úřadě na konkrétní termín.

Odbor stavební úřad

Veškeré agendy jsou vykonávány bez omezení. Se zaměstnanci stavebního úřadu může veřejnost průběžně komunikovat telefonicky, e-mailem, datovými zprávami či klasickou poštou. Pro podání žádostí, včetně projektových dokumentací, lze také využít podatelnu MěÚ. Veškerá podání jsou průběžně vyřizována a žadatelům odesílána poštou.

V naléhavých případech a v případech stanovených zákonem bude obnoveno provádění místních šetření - o hygienických opatřeních vyžadovaných na místě konání ústního jednání budou přizvané osoby vyrozuměny v předstihu, v obsahu pozvánky.

Účastníkům řízení bude rovněž umožněno nahlížení do spisu - avšak vždy po předchozí domluvě s příslušným referentem a při dodržení všech hygienických opatření nutných k ochraně zdraví. Zázemí pro tyto účely bude zřízeno v přízemí budovy úřadu.

V naléhavých a odůvodněných případech je možné projednání věci (konzultace) či předání podkladů řešit v rámci osobního kontaktu - avšak vždy po předchozí domluvě s referentem.

Odbor školství, sportu a péče o dítě

Obnovení provozu mateřských škol

Na základě pravidel pro provoz mateřských škol, nově vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přistupuje Český Krumlov ke znovuotevření mateřských škol od 11. května 2020. Celá zpráva zde

Zápisy do MŠ

Centrum Kamínek

Centrum Kamínek má zakázané návštěvy, ale nové žádosti klientů přijímá.

Odbor úřad územního plánování

Po celé úřední hodiny je přítomen jeden referent, ostatní pracovníci jsou na home office, dostupní na pracovním e-mailu.

Přítomný pracovník má na sebe přepnuty telefony všech ostatních, komunikuje s veřejností a vyřizuje dotazy telefonicky, ve výjimečných případech osobně, po předchozí domluvě. Týká-li se dotaz (žádost) konkrétní agendy jiného úředníka, sdělí volajícímu, který den bude tento jiný úředník přítomen v kanceláři.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor zajišťuje veškeré činnosti, které spadají do jeho gesce. Žádosti jsou přijímány na podatelně, prostřednictvím poštovního doručení, datové schránky či e-mailu (po dobu nouzového stavu i bez ověřeného elektronického podpisu).

Od 20. 4. 2020 již budou vydávány i rybářské lístky, nicméně po dobu nouzového stavu platí, že osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku, mohou prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Stejný postup platí i u výkonu práva myslivosti. Podrobnější informace zde.

Sběrný dvůr

Od středy 15. 4. 2020 je sběrný dvůr již otevřen v normální provozní době (po, st 14.30 - 18.00 hodin; út, pá 8.00 - 11.30 hodin; so 10.00 - 16.00 hodin; čt, ne zavřeno). 

Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice. Odpad smí přivézt pouze občan, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg. Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku. Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2-3 vozidla současně a to dle rozhodnutí obsluhy. Při čekání na odbavení klient nevystupuje z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce. V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Tel. č. na sběrný dvůr: 380 711 837.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: