aktualizováno 6. 11. 2023

Pořádání kulturních a společenských akcí ve veřejném prostoru

Abychom vám při přípravě akce ušetřili čas, připravili jsme pro vás všechny potřebné informace „do jednoho šuplíku“.
Dozvíte se, jak postupovat při pořádání akcí (ohlášení akce, zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného apod.), ale i o příležitostech získání finančních příspěvků města na pořádání akcí a o možnostech propagace.

 

Kde a jak řešit?

Pokud zamýšlíte pořádat akci (kulturní, sportovní, společenskou či filmové natáčení apod.) na veřejném prostranství města Český Krumlov, využijte následující postup.

 • Informujte o svém záměru Oddělení kancelář starosty prostřednictvím formuláře Ohlášení akce na veřejném prostranství

 • O akci informujte s dostatečným předstihem – doporučujeme 30 dnů před termínem konání akce. V případě pozdějšího podání nemůžeme zaručit vyřízení všech formálních náležitostí v požadovaném termínu.
  • Po obdržení ohlášky budeme ověřovat, zda je váš záměr možný uskutečnit z hlediska termínových kolizí, technických a dalších podmínek.
 • Vyplněné ohlášení zašlete na e-mail: akce@ckrumlov.cz, popř. poštou na adresu: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov.

Místní poplatky

Místní poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 města Český Krumlov o místních poplatcích.

 • Poplatek ze vstupného
  Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
  • Výše poplatku činí 10 % z vybraného vstupného. 
  • Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
  • Za využití veřejného prostranství pro kulturní nebo sportovní akce: 10 Kč/m2/den.
  • Za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí: 4 Kč/m2/den.
  • Za umístění stánků, pultů, kiosků a vozidel upravených k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru:

   1. na tržištích v katastru města za každý i započatý m2/den
    10 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky, vánoční ozdoby apod.)
    20 Kč - prodej ostatních věcí

   2.  mimo tržiště v katastru města za každý i započatý m2/den
    20 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky a ozdoby apod.)
    30 Kč - prodej ostatních věcí

 • Poplatek za zvláštní užívání komunikace (zábor)
  Správní poplatek je vyměřen ve výši podle délky trvání:
  • do 10 dnů 100 Kč
  • do 6 měsíců 500 Kč
  • déle než 6 měsíců 1000 Kč

 • Poplatek za vjezd do pěší zóny
  • 100,- Kč za každý započatý den
  • paušál 2 000,- Kč za každý kalendářní měsíc pro vozidla, kterým je umožněn nepřetržitý vjezd do pěší zóny
  • paušál 1 500,- Kč za každý měsíc pro vozidla, kterým je vjezd od pěší zóny umožněn pouze v určitou denní dobu

 • Poplatek za filmová natáčení

  10 Kč/m2/den - za použití veřejného prostranství pro reklamní akce, tvorbu filmových a televizních děl

Zaplaťte Váš poplatek nebo jinou pohledávku města bez přihlašování a bez návštěvy pokladny na úřadě - pomocí našeho platební ho portálu → on-line pokladna.

Ke stažení:

Pravidla pro filmová natáčení

Pokud se v ulicích města Český Krumlov chystáte natáčet film, videoklip, reklamu apod. je tře třeba zaslat ohlášení o svém záměru Oddělení kancelář starosty prostřednictvím formuláře.

Pro účely natáčení záběrů filmů se stanovuje nájemné za natáčecí den dle lokality následně:

Nájemné je splatné před zahájením natáčení. Vybrané nájemné je určeno na podporu rozvoje kultury prostřednictvím rozpočtu města Český Krumlov.

 • náměstí Svornosti a Vnitřní město
  ulice: Dlouhá, Horní, Hradební, Kájovská, Kostelní, Masná, Ostrov, Panenská,
  Panská, Parkán, Radniční, Soukenická, Šatlavská a Široká

  1. dokumentární film: - 50% základní sazby
  2. hraný film: základní sazba 60.000 Kč/natáčecí den
  3. reklamní filmy nebo spoty, videoklipy: + 100% základní sazby
 • ostatní plochy města nacházející se v Městské památkové rezervaci
  ulice: Formanská, Kaplická - jen v pěší zóně, Klášterní, Latrán k Budějovické
  bráně, Na Fortně, Nové Město, Pivovarská, Rybářská, Zámecké Schody, Věžní

  1. dokumentární film: - 50% základní sazby
  2. hraný film: základní sazba 40.000 Kč/natáčecí den
  3. reklamní filmy nebo spoty, videoklipy: + 100 % základní sazby
 • plochy města nacházející se mimo Městskou památkovou rezervaci
  ostatní ulice, čtvrtě města a sídliště

  1. dokumentární film: - 50% základní sazby
  2. hraný film: 30 000 Kč/natáčecí den
  3. reklamní filmy nebo spoty, videoklipy: + 100 % základní sazby

V období od 16. 10. - 14. 4. je poskytovány sleva ve výši 30 % ze stanoveného nájemného.

K akcím trvajícím méně než 48 hodin se připočítává 21 % DPH.

Nájemné je paušální částkou za natáčecí den a nezahrnuje poplatek dle platné vyhlášky města o místních poplatcích za zábor veřejného prostranství, který činí 10 Kč/m²/den.

Nájemní smlouva se neuzavírá a nájemné se nevybírá v případě natáčení reportáží pro zpravodajské nebo publicistické pořady, které nevyžadují zábor veřejného prostranství nebo uzavírku místní komunikace.

Tato pravidla byla schválena Radou města Český Krumlov dne 23. 5. 2007 a nabývají účinnosti 1. 6. 2007. Současně se ruší Pravidla pro výběr nájemného za užití ploch města Český Krumlov pro natáčení celovečerních nebo krátkometrážních komerčních filmů schválená Radou města Český Krumlov 20. 3. 2006.

Kontakt:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Ke stažení:

Akce a události v Krumlově a okolí

V každém ročním období je Český Krumlov zahalený do sváteční atmosféry plné slavností, koncertů a festivalů. V široké nabídce nechybí vážná hudba, folklór, jazz, rock a další žánry. Zaposlouchejte se do hudby, zažijte divadelní představení, přijďte oslavovat nebo si užít sportovní akce.

Na webu města Český Krumlov naleznete přehledný kalendář, v němž jsou zveřejněny kulturní, sportovní a společenské akce konané na území města Český Krumlov a v obcích v bývalém okrese Český Krumlov.

Organizujete akci? Dejte nám o ní vědět! Žádost o propagaci akce v kulturním kalendáři na webu města a v tištěném měsíčníku KUK naleznete zde→
Zveřejnění pozvánky je bezplatné.

Doba nočního klidu

Cílem vymezení doby nočního klidu je umožnit bezproblémové soužití občanů města Český Krumlov (chránit nejen veřejný zájem, ale i soukromé a rodinné právo, právo na pokojné bydlení a spánek) , ale zároveň uspokojit kulturní a společenské potřeby občanů.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hod.

Během tohoto časového rozmezí musí všichni dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.

Vyjímky

 • V období od 1. června do 30. září platí doba nočního klidu od 24:00 do 6:00 hod. a to každý pátek, sobotu a den předcházející dnu pracovního klidu. Tento mimořádný režim nočního klidu platí i ve dnech, kdy se koná jarní slavnost Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a Svatováclavské slavnosti.
 • Dne 31.12. každého roku se počátek doby nočního klidu posouvá z dvacáté druhé hodiny na první hodinu následujícího dne.
 • Úprava doby nočního klidu se vztahuje na celé území města.

Hluk

Noční klid může být rušen různými způsoby. Nejčastěji je to hluk v noci, který obtěžuje lidi v okolí a zasahuje do stanovené doby nočního klidu. Mohou to být stavební práce, hlučný průmyslový provoz, zvuky z blízké restaurace, ale i tak zvané „sousedské emise“, tedy opakující se oslavy, reprodukovaná či živá hudba nebo i hlasité projevy při výměně názorů.

Sankce

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může být rušení nočního klidu přestupek. Policie může na místě uložit pokutu až do výše 5000 korun nebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10 000 korun. Pokud se jedná o opakované rušení, dosahuje výše pokuty až 15 000 Kč.

Krajská hygienická stanice provádí pravidelná měření hluku v chráněných prostorách, a to nejen v případě hudební produkce, ale i hlučnosti např. různých technických zařízení, a to bez vědomí provozovatelů. Při porušení zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví hrozí vysoké pokuty.

Ke stažení:

Ohňostroje a ohňostrojné práce

Ve smyslu § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi se ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

Podle § 32, odst. 2 tohoto zákona, jsou hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí povinny ohlásit provedení ohňostroje a to na město (Oddělení kancelář starosty) a příslušnému hasičskému záchrannému sboru nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

Ohlášení ohňostroje musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.

Ohlášení obsahuje:

 • údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
 • místo provádění ohňostroje,
 • datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
 • množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
 • způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

Ohňostroje nesmí porušit dobu nočního klidu (ta je pevně stanovena zákonem a příslušnou obecně závaznou vyhláškou města, dobou nočního klidu se obvykle rozumí doba od 22:00 do 6:00 hod.)

Pravidla pro udělování záštity představitelů města Český Krumlov

Představitelé města Český Krumlov mohou poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, sportovními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Český Krumlov.

Představitelem města se pro účely těchto pravidel rozumí starosta, místostarostové a další členové Rady města Český Krumlov.

Záštita představitelů města Český Krumlov patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Záštita může být poskytnuta na základě žádosti pořadatele akce v případě, že splňuje uvedené podmínky.

Podmínky

 1. Záštitu je nutné uvádět na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.).
 2. Záštitu je nutné prezentovat v médiích a i při samotné akci.
 3. Je nutné dodržet uvedení symbolů města (loga nebo znaku) na propagačních materiálech v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě.

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu člen rady města může být na určenou dobu udělenbezplatný souhlas s užíváním loga popřípadě znaku města Český Krumlov k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. To, jaké prostředky budou k propagaci akce užity, je nutné též uvést v žádosti.

 • Použití loga města Český Krumlov schvaluje Rada města Český Krumlov (a na základě oprávnění Oddělení kancelář starosty).
 • Bezplatné použití znaku města schvaluje Rada města Český Krumlov na svém zasedání.

Žádost

Žádost se adresuje na starostu, místostarosty nebo další členy Rady města Český Krumlov. O udělení záštity můžete zažádat vyplněním elektronického formuláře. Žádosti shromažďuje a vyřizuje Oddělení kancelář starosty.

Záštita se poskytuje písemně, ve formě osvědčení o poskytnutí záštity.

Po uskutečnění dané akce je nutné kanceláři starosty doložit, že během akce byla záštita představitelů města viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu popř. jiný výstup z akce).

Další možnosti finančních příspěvků

Město Český Krumlov vyhlašuje každý rok grantové programy na podporu kultury.
Cílem je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.Program podpory - priorita Kultura

Ke stažení:

Pravidla pro veřejné pouliční produkce - busking

Pouliční produkcí se rozumí veřejná umělecká, zejména hudební, divadelní a artistická vystoupení na veřejných prostranstvích, jinak také označovaná termínem busking. Cílem vyhlášky je přispět k bezproblémovému soužití občanů a návštěvníků města Český Krumlov prostřednictvím stanovení pravidel pro umělecké vystupování na veřejném prostranství. Veřejné pouliční vystupování není potřeba dopředu ohlašovat.

Pravidla stanovená vyhláškou

V rámci pouliční produkce je nutné dodržovat následující pravidla stanovená vyhláškou:

 1. Účinkující nesmí omezovat vstup do okolních objektů a rušit volný pohyb kolemjdoucích.
 2. Účinkující nesmí zabírat plochu větší než 1,5 m2 nebo 6 m2 v případě více účinkujících najednou.
 3. Produkce nesmí omezit nebo rušit průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity jiného provozovatele pouliční umělecké produkce, který započal produkci dříve).
 4. Pouliční produkce nebude zesilována prostřednictvím elektronických zařízení.
 5. Akustickou produkci může jeden účinkující v jedné lokalitě uskutečňovat nejdéle 60 minut. Minimální vzdálenost jednotlivých provozovatelů akustické pouliční umělecké veřejné produkce činí 50 m.
 6. Pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat pouze v době 10.00 do 21.00 hodin.
 7. Provozování veřejné pouliční umělecká produkce je zakázáno na následujících místech a v jejich bezprostřední blízkosti:
  • na dětských hřištích;
  • u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání;
  • u škol a školských zařízení (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin);
  • u Městské knihovny v Českém Krumlově během provozní doby;
  • v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov;
  • v areálu Klášterů Český Krumlov;
  • u zdravotnických zařízení;
  • v době státního smutku;
  • v době a na místech, kde je povolen příslušným orgánem zábor veřejného prostranství za účelem provádění jiných kulturních a obdobných akcí.
 8. Na území Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny jsou dále zakázány následující typy pouliční produkce:
  • pouliční produkce narušující estetický vzhled města:
   1. vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her,
   2. vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujícími proporce dospělého člověka
  • zakazuje se pouliční produkce nad míru přiměřenou poměrům rušící práva jiných osob, například hlukem, pachem, znečišťováním.
   * Za zjevně nepřiměřená se považují zejména hlasitá vystoupení, vystoupení zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná vystoupení spoužitím aerosolových rozprašovačů
 9. Interaktivní mapa zákazu pouliční produkce.
  * Rozsahem větší vystoupení nebo akce, které si vyžádají dopravní omezení a zábor veřejného prostranství, je nutné ohlásit minimálně 1 měsíc před termínem konání.

Provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce je dále povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy. Z nich vyplývají další omezení, která nejsou (nemohou být) uvedena přímo ve vyhlášce.

 • Akustické produkce budou provozovány s přiměřenou mírou hlasitostí, která nebude obtěžovat okolí (týká se zejm. hlasitých hudebních nástrojů, bicích a perkusních nástrojů).
 • Při provozování pouliční umělecké veřejné produkce bude zachován volný průchozí profil chodníku či komunikace.
 • Hudební nástroje a jiné předměty sloužící k výkonu pouliční umělecké veřejné produkce mohou být na pozemní komunikaci umístěny pouze po dobu provozování pouliční umělecké veřejné produkce, po jejím ukončení musí být tyto předměty z pozemní komunikace odstraněny.
 • Při porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky nebo jiného obecně závazného předpisu je provozovatel pouliční umělecké produkce, na základě výzvy Městské policie Český Krumlov, povinen okamžitě ukončit produkci.

Sankce

Dohled nad dodržováním ustanovení uvedených v obecně závazné vyhlášce je svěřen Městské policii Český Krumlov. Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

 • Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč a uložit i zákaz pobytu.
 • Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Ke stažení:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bc. Tereza Školová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manažer kultury
E-mail: tereza.skolova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: