Tombola, peněžité nebo věcné loterie

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Podmínky pro povolování tombol a turnaj malého rozsahu (turnaj v karetní hře) upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Řízení probíhá na základě písemného ohlášení provozovatele akce v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, upravuje podmínky pro povolování tombol a turnaje malého rozsahu. Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

 

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
• název a popis ohlašované hazardní hry,
• adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
• dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
• určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách,
herní plán,
• v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

• pravidla hazardní hry,
• způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,
• výše výhry nebo způsob jejího určení,
• způsob a lhůty pro výplatu výhry.

Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:

• částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry,
• minimální výherní podíl,
• pravděpodobnost výhry.

• Povolení k provozování tomboly nelze vydat fyzické osobě, provozovatelem může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském prostoru.
• Při provozování tomboly, kdy na provozování tomboly s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000,- Kč, se zákon o hazardních hrách nebude vztahovat.
• Herní jistinou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.
• Pravděpodobnost výhry u tombol nesmí být menší než 1 : 200
• Úhrnná cena výher nesmí být menší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
• Slosování se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
• Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
• Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

• Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500,- Kč za 24 hodin.
• Turnaje se účastní min. 3 a max. 90 účastníků.
• Provozovatel u takového turnaje nesmí vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.
• Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením názvu, doby trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry vč. Jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
• Opis zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje městskému úřadu, kterému byl turnaj ohlášen.


Náležitosti ohlášení jsou stejné jako u ohlášení tomboly (viz výše).

  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: