Tombola, peněžité nebo věcné loterie

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Podmínky pro povolování tombol a turnaje malého rozsahu (turnaj v karetní hře) upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Řízení probíhá na základě písemného ohlášení provozovatele akce v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, upravuje podmínky pro povolování tombol a turnaje malého rozsahu. Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

Tombolu může provozovat pouze Česká republika nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Turnaj malého rozsahu může provozovat pouze Česká republika nebo právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a

c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

(1) Tombola je hazardní hra konaná v souvislosti s kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní nebo jinou společenskou akcí, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

(2) Sázkové tikety lze prodávat pouze společně se vstupenkou na společenskou akci nebo po dobu trvání společenské akce. Pokud vstupenka na společenskou akci slouží jako sázkový tiket a výše vkladu není na vstupence uvedena, je provozovatel povinen s výší vkladu účastníka hazardní hry seznámit.

(3) Slosování lze provádět a výhry lze vydávat pouze po dobu trvání akce podle odstavce 1.

(4) Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 9a až 10c, 13 až 13b, 13d až 13f, § 62 odst. 1 a 3, 63 a § 105 až 108 se nepoužijí na tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 200000 .

Úhrnná cena výher
(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

(2) Herní jistinou je součin počtu vydaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

(3) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.

Slosování tomboly
(1) Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

(2) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

(3) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

 

 

(1) Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 1000 Kč za 24 hodin.

(2) Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry.

(3) U turnaje malého rozsahu nesmí provozovatel vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.

(4) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

(5) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu obce, které byl turnaj ohlášen.

Náležitosti ohlášení jsou stejné jako u ohlášení tomboly (viz výše).

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
• název a popis ohlašované hazardní hry,
• adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
• dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
• určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách,
herní plán,
• v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

(1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti:

a) pravidla hazardní hry,

b) způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,

c) výši výhry nebo způsob jejího určení,

d) způsob a lhůty pro výplatu výhry.

(2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:

a) částku nejvyšší sázky a nejvyšší výhry,

b) minimální výherní podíl,

c) pravděpodobnost výhry,

d) výplatní poměr,

e) výplatní strukturu.

 

 

 

 

  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: