Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 13/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Sazby se pro rok 2024 nemění.

Co je to veřejné prostranství?

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství na území města vymezuje právě Obecně závazná vyhláška č. 13/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Přehled tržních míst v Českém Krumlově (mapa)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem  (viz předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

Sazby poplatku za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den za umístění stánků, pultů, kiosků a vozidel upravených k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru činí:

a) na tržištích v katastru města za každý i započatý m2/den

 • 10 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky, vánoční ozdoby apod.)
 • 20 Kč - prodej ostatních věcí

b) mimo tržiště v katastru města za každý i započatý m2/den

 • 20 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky a ozdoby apod.)
 • 30 Kč - prodej ostatních věcí

Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro parkování motorového vozidla činí (paušální částky):

 • 1000 Kč/měsíc 

vyjma případů uvedených níže:

 • 2000 Kč/měsíc - v historické části města mimo pěší zónu, pro vozidlo provozovatele, který v této části podniká
 • 3000 Kč/měsíc - v historické části města mimo pěší zónu, pro každé další vozidlo provozovatele, který v této části podniká, nebo pro vozidla jeho zákazníků
 • 3000 Kč/měsíc - v pěší zóně, pro vozidlo provozovatele, který v této části podniká

Sazba poplatku za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení za každý i započatý den/m2:

 • 50 Kč/m2/den- v historické části města
 • 25 Kč/m2/den - mimo historickou část města

Za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí činí sazba poplatku:

 • 4 Kč/m2/den

Ostatní sazby poplatku za použití veřejného prostranství:

 • 10 Kč/m2/den - reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl
 • 10 Kč/m2/den - využití pro jiné kulturní nebo sportovní akce
 • 10 Kč/m2/den - poskytování jiných služeb

Za použití veřejného prostranství k umístění hostinských zahrádek činí sazba poplatku za každý i započatý den:

a) v historické části města - v oblastech náměstí Svornosti, Latrán, Dlouhá, Panská

 • 20 Kč/m2/den - pro období od 15. 4. do 15. 10.
 • 5 Kč/m2/den - pro období od 16. 10. do 14. 4.

b) v historické části města - mimo oblasti uvedené v písm. a)

 • 15 Kč/m2/den - pro období od 15. 4. do 15. 10.
 • 5 Kč/m2/den - pro období od 16. 10. do 14. 4.

c) mimo historickou část města

 • 5 Kč/m2/den

Ke skladování materiálu a ke stavební činnosti, zejména ke stavbě lešení nebo vybudování stavebního dvora činí sazba poplatku den/m2:

 • 8 Kč/m2/den - za prvních 60 dnů 
 • 10 Kč/m2/den - za každý následující den

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz §4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Od poplatku je dále osvobozeno:

 • užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií
 • na dobu nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k historicko-památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (viz §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).

Úleva se poskytuje za vyhrazení parkovacího místa v historické části města:

 • 250 Kč/měsíc - pro provozovatele vozidla přihlášeného k pobytu 
 • 750 Kč/měsíc - pro provozovatele vozidla přihlášeného k pobytu staršího 65 let

Od poplatku za užívání veřejného prostranství se osvobozují kulturní, hudební, společenské a sportovní akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov a jím zřizovanými či založenými organizacemi. 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet městského úřadu.

Poplatek ze užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: