aktualizováno 28. 2. 2019

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště v zahradě zámku Český Krumlov

Experimentální scéna - projekt zrozený v mysli scénáristy Joana Brehmse, který po roce 1945 působil jako přední výtvarník v divadle v Českých Budějovicích.

První improvizovaná točna se roztočila v roce 1958, uvezla pouze 60 diváků. V následujícím roce bylo zbudováno otáčivé hlediště pro 400 diváků, v dalším roce narostl počet sedadel na 525. Původní točna byla poháněna lidskou silou (cca 40 osob), od roku 1960 je již točna poháněna elektromotorem. K dílčím rekonstrukcím došlo v letech 1962 - 63 (navýšení počtu sedadel na 620) a v roce 1966 (rozšíření kapacity na 700 míst). V polovině 80. let byl provoz zastaven z důvodu již neopravitelné konstrukce a provedena demolice. V letech 1989 - 1993 proběhla generální rekonstrukce, která dala otáčivému hlediště dnešní podobu. Nová točna s oboustranně plynulým pohybem, který zajišťují čtyři elektromotory, a hmotností 650 tun má kapacitu 644 diváků.

Každoročně se tu od června do září odehraje průměrně osmdesát představení, jež navštíví na 55 000 diváků z tuzemska i zahraničí.

Provozovatelem otáčivého hlediště je od jeho vzniku Jihočeské divadlo se sídlem v Českých Budějovicích. Na divadelní produkci před otáčivým hledištěm se podílejí všechny jeho čtyři umělecké soubory – činohra, opera, balet a loutkohra.

Fakta o otáčivém hledišti v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště

Vlastník stavby

Statutární město České Budějovice

Vlastník pozemku, na němž otáčivé hlediště stojí

Národní památkový ústav

Provozovatel

Jihočeské divadlo České Budějovice

Technické údaje

Kapacita 644 diváků, celková váha konstrukce 650 t, průměr základny 21,3 m, elevace 7,6 m, pohon 4 elektromotory o síle 15 KW (1460 otáček/1 minuta), počet kol nesoucích točnu 120 ks. 
Statistiky: od roku 1958 zhlédlo před Otáčivým hledištěm přes 1 700 000 diváků 2 810 představení. 

Problematika umístění otáčivého hlediště v zámecké zahradě

 • V roce 1989 byl Státní hrad a zámek Český Krumlov prohlášen za národní kulturní památku. Součástí památky je i zámecká zahrada, v níž je otáčivé hlediště umístěno. Způsoby využití národní kulturní památky nesmí vést podle Usnesení vlády k jejímu poškození, úpravami a změnami prostředí památky nesmí být narušeny historické, významové a estetické vztahy.
 • V letech 1989-1993 proběhla generální rekonstrukce otáčivého hlediště. O stavební povolení žádala Krajská investorská inženýrská organizace v Českých Budějovicích. Vlastníkem bylo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. K realizaci rekonstrukce vydalo v srpnu 1989 souhlas Ministerstvo financí, mezd a cen v dohodě s Ministerstvem kultury. Nové otáčivé hlediště s oboustranně plynulým pohybem, který zajišťují čtyři elektromotory, a hmotností 650 tun má kapacitu 644 diváků. V lednu 1990 vydala Správa státního hradu a zámku Český Krumlov stanovisko, ve kterém zásadně nesouhlasí s existencí otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Ve spise z doby provádění stavby je záznam z jednání z února 1990, kde zástupci Státní památkové péče uvedli, že doporučují zastavit dosavadní práce a celý záměr výstavby točny z barokního zámeckého parku vymístit pro hrubé narušování koncepce vyjímečného areálu národní kulturní památky. V březnu 1990 byl podán podnět Jihočeským krajským národním výborem k přezkoumání stavebního povolení z důvodů, že areál zámku byl prohlášen národní kulturní památkou (nesouhlas se situováním otáčivého hlediště do osy barokní zámecké zahrady). Podnět byl shledán Okresním národním výborem v Českém Krumlově jako neoprávněný. V dubnu 1990 se k projektu nové točny vyjadřuje sám autor Joan Brehms, stejně tak se vyjadřuje ke stavbě točny v květnu 1991. Protest proti postavení otáčivého hlediště podala v září 1991 i Liga pro záchranu Českého Krumlova, žádala o zastavení a znovuprojednání celé záležitosti.
 • V roce 1991 vstoupila v platnost Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
 • V roce 1991 vláda České republiky souhlasila s návrhem zapsat Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov do Seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí Městské památkové rezervace Český Krumlov je národní kulturní památka Státní hrad a zámek Český Krumlov. Městská památková rezervace je pro účely projednávání zápisu do Seznamu nazvána jako „Historické jádro Českého Krumlova." Navrhovaná dokumentace neobsahovala zmínku o otáčivém hledišti.
 • V listopadu 1991 zaslalo Ministerstvo kultury na Městský úřad v Českém Krumlově dopis, ve kterém je uvedeno, že se prověřují podklady legalizující výstavbu otáčivého hlediště a že byly zjištěny vážné nejasnosti (nevyjasněné majetkoprávní vztahy - stavba byla realizována na cizím pozemku bez souhlasu správce), žádají, aby bylo nařízeno zastavení stavby. Stavební úřad v Českém Krumlově je vyzván Radou města Český Krumlov, aby než bude cokoli rozhodnuto, byly vztahy vypořádány. V únoru 1992 vydalo Ministerstvo kultury České republiky závazné stanovisko ke stavbě otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov. V tomto stanovisku nesouhlasí se stavbou otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě z důvodu prohášení areálu za národní kulturní památku. K existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě se vyjadřuje nesouhasně i Státní ústav památkové péče. V březnu 1992 bylo vydáno rozhodnutí o neprodloužení platnosti stavebního povolení. Po řadě odvolání (v roce 1992) byl nakonec termín dokončení stavby prodloužen do konce roku 1992.
 • V červenci 1992 projednává předsednictvo Mezivládního výboru pro světové dědictví návrhy na zápis Historického jádra Českého Krumlova na Seznam UNESCO. Český Krumlov je doporučen k zápisu na Seznam, ale výbor doporučuje České republice, aby přijala všechna nezbytná opatření k tomu, jak čelit velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit. Ministr kultury Jindřich Kabát na tento apel reagoval tvrzením, že Česká republika má legislativní nástroje, které jsou schopné zajistit ochranu historických památek. V září 1992 je Česká republika oficiálně informována o zařazení nominace Českého Krumlova k zápisu na Seznam UNESCO (společně s Telčí a Prahou). Českému Krumlovu je věnován zvláštní odstavec, kde Výbor opět: „žádá kompetentní československé úřady, aby přijaly všechna nezbytná opatření k tomu, aby čelily velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit" svými důsledky. Stát opět odpovídá, že má potřebné legislativní nástroje. 
 • V prosinci 1992 schválil Mezivládní výbor pro světové dědictví v Santa Fe (USA) zápis Historického jádra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví.
 • V lednu 1993 zamítl ministr kultury Jindřich Kabát žádost o souhlas se stavbou otáčivého hlediště. Městský úřad Český Krumlov přesto povoluje prodloužení stavby do konce dubna 1993.
 • V květnu 1993 vydal Městský úřad Český Krumlov kolaudační rozhodnutí. Stavba je kolaudována pouze jako stavba dočasná na 5 let (do května 1998). Před uvedením do provozu mělo být právně zajištěno, kdo bude hradit odstranění stavby. Na dobu určitou je tak úředně přijat stav, který je porušením jak Usnesení vlády (viz první odrážka), tak mezinárodních závazků ČR.
 • V červnu 1997 ministr kultury Jaromír Talíř vyhověl žádosti náměstkyně primátora města České Budějovice o prolongaci kolaudačního rozhodnutí o dalších 5 let (do roku 2002). Stavební úřad v Českém Krumlově povolil v roce 1999 užívání stavby a uložil její odstranění včetně uvedení pozemků do původního stavu do dubna 2003. Proti rozhodnutí se odvolala Památkářská obec Českokrumlovská, odvolání bylo zamítnuto. Úředně je tak prodloužen stav, který je porušením jak Usnesení vlády (viz první odrážka), tak mezinárodních závazků ČR.
 • V listopadu 1997 přijala Generální konference UNESCO rezoluci, v níž ukládá členským státům předložit zprávy o tom, jaká legislativní a další opatření podnikly pro aplikaci Úmluvy a informovaly také o stavu světových památek na jejich území. Zprávy se mají předložit na přelomu 2004/2005. Ministerstvo kultury dospělo vnitřně k názoru, že otáčivé hlediště by mělo být odstraněno do termínu předání oficiální zprávy za Českou republiku, protože neodpovídá stanovisku Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, stanovisku Ministerstva kultury, které v roce 1992 vydalo rozhodnutí o nesouhlasu se stavbou otáčivého hlediště v zámecké zahradě, a také odporuje zamítnutí ministra kultury z ledna 1993, které učinil k žádosti o souhlas se stavbou.
 • V září 2001 žádá Organizace Spojených národů pro výchovy, vědu a kulturu (dále organizace UNESCO) Stálou misi České republiky při UNESCO o informace o otáčivém hledišti v Českém Krumlově, a to na základě podnětu získaného od českokrumlovských občanů. Český výbor ICOMOS sděluje organizaci UNESCO, že na ministra kultury je vyvoláván tlak, aby prodloužil existenci otáčivého hlediště, které vážným způsobem devalvuje jednu z nejcennějších zahrad světa. V říjnu 2001 Ministerstvo kultury poskytuje misi informace o otáčivém hledišti, ty jsou dále odborně předány k posouzení poradnímu orgánu Mezivládnímu výboru pro světové dědictví - ICOMOS.
 • V lednu 2002 organizace UNESCO sděluje, že umístění otáčivého hlediště v zámecké zahradě je nevhodné a upozorňuje, že nemá být vydáno další povolení. Náměstek Ministerstva kultury Zdeněk Novák žádá organizaci UNESCO o vyslání experta, který by na místě posoudil oprávněnost názoru ministerstva na odstranění otáčivého hlediště. Žádá o zařazení otáčivého hlediště do programu jednání Výboru pro světové dědictví. Vyslání experta bylo odloženo, nejprve kvůli volební kampani, následně kvůli povodním v srpnu 2002. Výbor na své jednání problematiku otáčivého hlediště nezařadil. Paralelně probíhají jednání mezi Ministerstvem kultury a jihočeskými partnery (tj. město Český Krumlov, statutární město České Budějovice) o náhradní lokalitě umístění stavby.
 • V květnu 2002 se ministr kultury Pavel Dostál vyjádřil, že je za určitých podmínek ochoten souhlasit s prodloužením provozování otáčivého hlediště do září 2006, ale k podepsání smluv o prodloužení povolení o umístění otáčivého hlediště v zámecké zahradě nedošlo.  
 • S otáčivým hledištěm (státní majetek) od srpna 2002 hospodaří a spravuje jej Národní divadlo v Praze (dosud státní majetek spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Ministerstvo kultury uložilo, aby Národní divadlo zpracovalo investiční záměr na výstavbu nového zahradního divadla s otáčivým hledištěm, pokud možno v Českém Krumlově, a byla zajištěna realizace a likvidace stávající točny.
 • V srpnu 2002 bylo při návštěvě zástupce organizace UNESCO v České republice neformálně povoleno, že otáčivé hlediště může být odstraněno až v roce 2006, a to kvůli následkům a likvidaci škod po povodních. Písemně nebyla poskytnuta žádná stanoviska.
 • V dubnu 2003 Ministerstvo kultury vydává pokyn Národnímu památkovému ústavu v Českých Budějovicích s termínem odstranění otáčivého hlediště do září 2006.
 • Na základě iniciativy primátora Českých Budějovic Miroslava Tettera v únoru 2004 souhlasil ministr kultury Pavel Dostál s bezúplatným převodem otáčivého hlediště do vlastnictví statutárního města České Budějovice s tím, že město na vlastní náklady odstraní otáčivé hlediště do konce roku 2006.
 • Na základě podnětu občana Českého Krumlova se organizace UNESCO dotazuje stálého delegáta České republiky při UNESCO v červnu 2004 na existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě, neboť byl Mezinárodní výbor UNESCO ujištěn, že nebude prodlouženo povolení k existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Ministr odpověděl na tento dotaz, že toleruje existenci otáčivého hlediště kvůli aktivitám v Českém Krumlově spojeným s likvidací škod po ničivých povodních 2002 a zároveň znovu požádal o vyslání experta ICOMOS, který by posoudil údajnou devalvaci památky a informoval o svém šetření organizaci UNESCO. Na žádost bylo reagováno kladně v září 2004.
 • V červnu 2004 písemně sdělil I. náměstek ministra kultury starostovi města Český Krumlov, že Ministerstvo kultury nemá námitky proti dalšímu provozu divadla v Českém Krumlově, pokud bude otáčivé hlediště umístěno na takovém místě, na kterém by neohrožovalo hodnoty městské památkové rezervace.
 • Statutární město České Budějovice uzavřelo v červnu 2004 s Národním památkovým ústavem smlouvu o nájmu prostor a objektů v areálu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově, který umožňuje provoz otáčivého hlediště. Došlo ke změně vlastníka, k bezúplatnému převodu z Národního divadla Praha na město České Budějovice. Stavební úřad v Českém Krumlově vydal rozhodnutí, které prodlužuje užívání stavby do konce října 2004. Lhůta pro odstranění točny byla stanovena do konce prosince 2006 a uvedení pozemků do původního stavu do 30. dubna 2007.
 • 2004 Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově - Girsa
 • V lednu 2005 bylo vyhověno žádosti Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a lhůta pro prodloužení užívání stavby byla stanovena na konec září 2006.
 • Monitorovací mise ICOMOS v zámeckých zahradách na základě pozvání ministra kultury byla provedena v červnu 2005. Zprávu o stavu předali zástupci ICOMOS sekretariátu UNESCO pro účely nejbližšího zasedání Výboru pro světové dědictví. Mezivládní výbor UNESCO v červenci 2005 bez diskuse 1) přijal rozhodnutí, v němž potvrdil názor státu, že je třeba odstranit otáčivé hlediště ze současné lokality, 2) doporučil státu, aby zajistil, že projekt otáčivého hlediště a jeho uspořádání v nové lokalitě v rámci ochranné zóny bude v souladu s historickým prostředím a 3) požádal stát, aby předložil novou zprávu o vývoji dané situace do února 2006. 
 • V lednu 2006 ministr kultury Vítězslav Jandák sděluje nové stanovisko, že hledá možnost řešení k plnění rozhodnutí a řeší přípravu nového projektu, který by odpovídal a vyhovoval i požadavkům veřejnosti v českokrumlovském regionu. (Stávající otáčivé hlediště by mělo být nahrazeno materiálově a esteticky křehčím a zároveň funkčním a mimo letní sezónu odstranitelným architektonickým útvarem). Dopis byl na žádost organizace UNESCO doplněn o informaci, že ministr kultury prodloužil existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě do roku 2006. V červenci 2006 vyhlásilo statutární město České Budějovice architektonickou soutěž na nové otáčivé hlediště.
 • V květnu 2006 uzavřel Národní památkový ústav a statutární město České Budějovice dodatek ke smlouvě o demontáži a odstranění otáčivého hlediště, kde byl změněn termín na odstranění otáčivého hlediště ze zámecké zahrady na 31. prosince 2008, případně i dále, s tím, že město České Budějovice je zavázáno vypracovat projekt na změnu stávající stavby (tj. otáčivého hlediště v zámecké zahradě) do konce roku 2006. Podle rozhodnutí Stavebního úřadu v Českém Krumlově z ledna 2007 byla dále lhůta pro prodloužení užívání stavby stanovena na konec září 2008 a lhůta pro uvedení pozemků do původního stavu na konec dubna 2009. K dalšímu prodloužení termínů vždy o 1 rok došlo v říjnu 2008 a v říjnu 2009.
 • V červenci 2006 zasedal Mezivládní výbor pro světové dědictví ve Vilniusu a přijal rozhodnutí, v němž mimo jiné žádá Českou republiku, aby do 1. února 2007 předložila Výboru aktualizovanou zprávu o tom, jak postupují práce v oblasti otáčivého hlediště v zámecké zahradě i o stavu péče o nemovitou památku tak, aby tuto zprávu mohl Výbor projednat na svém zasedání v červnu 2007.
 • V lednu 2007 na základě pozvání 1. náměstka ministra kultury se schází v Českých Budějovicích zástupci měst Český Krumlov, České Budějovice, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury, aby projednali další postup a harmonogram ve věci otáčivého hlediště v zámecké zahradě.
 • 24. ledna 2007 reaguje ministryně kultury Helena Třeštíková dopisem na rozhodnutí Výboru z Vilniusu a potvrzuje závazek odstranit do 31. prosince 2015 ze zámecké zahrady otáčivé hlediště a oznamuje závazný harmonogram opatření, který vychází z jednání v Českých Budějovicích. Uvádí, že mezi městy, Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury a případně dalšími subjekty bude uzavřena písemná dohoda. Jako možná varianta realizace nové točny bylo vybudování Národního experimentálního centra exteriérového divadla včetně nové točny.
 • V červnu 2007 zasedá Výbor na Novém Zélandu a přijímá rozhodnutí, ve kterém požaduje po České republice do 1. února 2009 aktuální zprávu o pokroku v opatřeních podniknutých ve věci otáčivého hlediště a Zprávu o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova, včetně směrnic pro využívání památek vrámci historického jádra Českého Krumlova tak, aby je mohl Výbor projednat na svém zasedání v roce 2009.
 • 4. prosince 2007 podepsali starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička, primátor statutárního města České Budějovice Juraj Thoma, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, senátor Tomáš Jirsa a poslanec Jaroslav Klein Memorandum o zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě.
 • V květnu 2008 byl ustaven pracovní tým složený ze zástupců Ministerstva kultury České republiky, Krajského úřadu Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Českých Budějovicích, který má za úkol připravit Zprávu o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova. Předkládajícím orgánem je Ministerstvo kultury České republiky jako státní orgán zodpovědný za plnění smluvního ujednání České republiky vůči Výboru a Centru světového dědictví.
 • V prosinci 2008 je Zpráva dokončena a v lednu 2009 Ministerstvem kultury České republiky předána Centru světového dědictví do Paříže. Zastupitelstvo města Český Krumlov ke Zprávě, ani k žádné z jejích částí nepřijalo žádné usnesení.
 • 2008 Koncepční a rozvojová strategie areálu zámku v Českém Krumlově, památky UNESCO; rehabilitace zámecké zahrady - Girsa
 • V týdnu od 22. do 28. června 2009 zasedal v Seville Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO. Na programu jednání má i Zprávu o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova, kterou předkládá Ministerstvo kultury. Tato zpráva obsahuje i kapitolu o otáčivém hledišti. Podklady pro vypracování dokumentu zpracovávali také zástupci města Český Krumlov, pod vedením místostarostky Jitky Zikmundové.
 • Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO v Seville v červnu 2009 přijal usnesení a závěry ke svému jednání ohledně Zprávy o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova, která se zabývá i problematikou otáčivého hlediště.
 • Společné setkání zástupců Jihočeského kraje, města Český Krumlov, statutárního města České Budějovice a ministra kultury České republiky (podzim 2009)
 • 2009 Zahrady v obrazu města a krajiny Českého Krumlova od středověkych počtáků do rokud 1918 - Jiří Olšan
 • 6. 1. 2010 - Podepsání společné deklarace za zachování otáčivého hlediště na stávajícím místě - hejtman Jihočeského kraje, primátor statutárního města České Budějovice a starosta Českého Krumlova
 • 22. 2. 2010 - Statutární město České Budějovice a Národní památkový ústav uzavírají dlouhodobou nájemní smlouvu na provozování otáčivého hlediště v parku Státního hradu a zámku Český Krumlov; smlouva je účinná do roku 2015
 • V květnu 2010 uspořádal Národní památkový ústav v Českém Krumlově mezinárodní seminář Mezinárodního vědeckého výboru pro kulturní krajinu ICOMOS-IFLA, který sdělil, že podle jeho názoru má otáčivé hlediště negativní dopad na autenticitu a integritu zahrady.
 • V květnu 2010 dal Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče závazné stanovisko k provozování otáčivého hlediště za přípustné bez dalších podmínek do 31. 12. 2015 a na základě žádosti Jihočeského divadla v Českých Budějovicích vydal v červnu 2010 stavební úřad v Českém Krumlově souhlas se změnou v užívání stavby otáčivého hlediště - stavba dočasná do 30. září 2015. Ve smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostor mezi Národním památkovým ústavem a statutárním městem České Budějovice z dubna 2010 se město České Budějovice jako nájemce zavazuje, že po ukončení dočasného používání stavby bude demontována do konce roku 2015 a pozemky uvedeny do původního stavu do konce dubna 2016.
 • V lednu 2011 byla předložena Stálou misí České republiky při UNESCO Zpráva Ministerstva kultury, ve které se mimo jiné uvádí, že točna je stavbou dočasnou s prodlouženým užíváním do konce září 2015. Ve Zprávě je rovněž uvedeno, že otáčivé hlediště neovlivňuje negativně panoramatický pohled, divadelní představení v zahradě navazují na starou tradici barokního divadla a těší se velkému zájmu veřejnosti, ale že jeho architektura je podřadné kvality.
 • V červnu 2011 proběhlo 35. zasedání Výboru světového dědictví UNESCO, na kterém byl projednáván stav zachování statku světového dědictví Histrorické centrum Českého Krumlova (WHC-11/35.COM/7B.88) na základě předložené Zprávy o stavu statku. V rozhodnutí Výboru světového dědictví je v problematice otáčivého hlediště uvedeno:
  • Výbor hluboce lituje, že smluvní stát nerespektoval harmonogram pro odstranění otáčivého hediště, jak bylo uvedeno v rozhodnutí 33.COM/7B.97, a že využití otáčivéh hlediště a jeho stávající umístění byly prodlouženy do roku 2015.
  • Důrazně vyzývá smluvní stát, aby urychlil proces odstranění otáčivého hediště a rehabilitoval zasaženou plochu a znovu opakuje svůj požadavek, aby smluvní stát předložil detailní projekt konečného umístění nového hlediště a dopady na mimořádnou univerzální hodnotu statu v souladu s Příručkou ICOMOS o zhodnocení dopadů na kulturní statky světového dědictví.
  • Dále žádá smluvní stát, aby předložil Centru světového dědictví do 1. února 2013 Zprávu o zachování statku a naplňování požadavků zmíněných výše, včetně detailního plánu a harmonogramu pro přesun otáčivého hlediště a zmírnění všech jeho negativních dopadů na mimořádnou univerzální hodnotu statku k prověření Výborem světového jednání na jeho 37. zasedání v roce 2013 s ohledem na možný zápis statku na Seznam světového dědictví v ohrožení, v případě potvrzení prokazatelného nebo potenciálního ohrožení mimořádné univerzální hodnoty statku.
 • 4. října 2011 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Všechny zúčastněné strany deklarují nezbytnost uchování příležitosti pro realizaci divadelních představení pod širým nebem v Českém Krumlově před otáčivým hledištěm na stávajícím místě. Vznikla pracovní komise, jejímž úkolem je nalezení komplexního řešení revitalizace zámecké zahrady a její zpřístupnění široké veřejnosti nejen formou zachování divadelního života. Více informací najdete v zápisu z jednání zde.
 • 6. října 2011 - Rekapitulace kroků z hlediska mezinárodních aspektů problémů točny v Českém Krumlově dle Ministerstva kultury ČR
 • 31. října 2011 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Národní památkový ústav byl pověřen zpracováním podkladů pro architektonickou soutěž o nové podobě otáčivého hlediště a zpracováním bližší specifikace veřejného zájmu na divadelním na řešení revitalizace zámecké zahrady. Jihočeské divadlo zpracuje bližší specifikaci veřejného zájmu na divadelním životě. Více informací najdete v zápisu z jednání zde.
 • 30. listopadu 2011 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Po obdržení stanoviska České komory architektů rozešle Národní památkový ústav všem členům pracovní skupiny podklady pro zadání architektonické soutěže. Více informací najdete v zápisu z jednání zde.
 • 2011 Bellarie -Zahrada SHZ Český Krumlov "Koncepce záchrany a památkové obnovy" - tento dokument je majetkem NPÚ, vzhledem k velikosti dat, jej nebylo možno na web umístit. Je možné si ho vyžádat u p. Jiřího Olšana.
 • Dne 20.12.2011 dopisem vedení města Český Krumlov Sdružení průvodců Český Krumlov o.s. vyjádřilo obavy o ztrátu statutu památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, pro cestovní ruch a pozitivní image města Český Krumlov je tento prestižní status velmi významný.
 • 4. ledna 2012 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Statutární město České Budějovice obdrželo od Národního památkového ústavu materiál "Památková koncepce rehabilitace zámecké zahrady v Českém Krumlově GIRSA AT s. r. o., 2003 - 2004" jako podklad pro definování podmínek soutěže ve věci revitalizace zámecké zahrady. Více informací najdete v zápisu z jednání zde.
 • 2. února 2012 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Statutární město České Budějovice předložilo Komisi ministryně kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově rozpracovaný návrh zadání architektonické soutěže. Více informací najdete v zápisu z jednání zde.
 • Plánované pracovní setkání na Ministerstvu kultury ČR dne 8. března 2012 bylo zrušeno.
 • 3. července 2012 - Jednání na Ministerstvu kultury ČR - Statutární město České Budějovice bylo pověřeno ministryní Alenou Hanákovou, aby do 9. července 2012 zaslalo všem členům Komise ministryně kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově návrh na zadání architektonické soutěže včetně příloh. Více informací najdete v zápisu z jednání zde. 
 • 2012 Veřejný zájem na revitalizaci zámecké zahrady v Českém Krumlově
 • 10. ledna 2013 - Zápis z jednání ve věci „Český Krumlov - otáčivé hlediště v zahradě zámeckého parku", konaného v Praze na Ministerstvu kultury zde.
 • 31. ledna 2013 - Usnesení z 1. jednání zastupitelstva města Český Krumlov zde.
 • červen 2013 - Rozhodnutí výboru světového dědictví UNESCO zde.
 • 11. dubna 2014 Setkání Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově. Tisková zpráva zde.
 • 14. července 2014 Setkání Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově. Stručné závěry ze setkání: Komise se na svých příštích jednáních bude zabývat rovněž problematikouprávního ošetření umístění otáčivého hlediště na stávajícím místě po roce 2015. Na příštím jednání budou představeny prezentace připravené pro návštěvu zástupců Centra světového dědictví a bude dohodnuta společná forma prezentace.
 • 27. února 2019 Komise ministra kultury pro řešení problematiky Otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově přijala 27. února 2019 návrh ministra kultury Antonína Staňka a doporučila, aby hlediště zůstalo umístěno v barokní zahradě místního zámku. Tisková zpráva zde.

Usnesení Rady města a Zastupitelstva města Český Krumlov týkající se otáčivého hlediště

Související odkazy 

Zdroje

Ministerstvo kultury České republiky, Městský úřad Český Krumlov - Stavební úřad, Zpráva z 35. zasedání Výboru světového dědictví UNESCO (WHC - 11/35.COM/7B.88), webové stránky: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr397.xml (Otáčivé hlediště Český Krumlov - světový unikát), http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_otahle.xml (Historie otáčivého hlediště ve městě Český Krumlov), http://otacivehlediste.ckrumlov.cz/i_dokume.htm (Fakta o otáčivém hledišti - dokumentace týkající se otáčivého hlediště - archív Fóra o otáčivém hledišti), http://www.otacivehlediste.cz/ (Otáčivé hlediště Český Krumlov - oficiální webové stránky Jihočeského divadla v Českých Budějovicích) 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: