Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

město Český Krumlov

Právní postavení města Český Krumlov jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).

Nadřízeným orgánem ve věcech, které se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) je Krajský úřad Jihočeského kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem v případech výkonu samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra ČR, v případech výkonu přenesené působnosti Krajský úřad Jihočeského kraje.

Orgány města Český Krumlov

Přehledné schéma organizační struktury města Český Krumlov je zveřejněno zde.

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

 1. Kontaktní poštovní adresaMěsto Český Krumlov
  Kaplická 439
  381 01 Český Krumlov
   
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městský úřad Český Krumlov
  náměstí Svornosti 1
  381 01 Český Krumlov

  Městský úřad Český Krumlov
  Kaplická 439
  381 01 Český Krumlov

 3. Úřední hodiny
  Úřední hodiny na jednotlivých pracovištích i úřední hodiny celého úřadu najdete po kliknutí zde.

 4. Telefonní čísla
  Telefon: +420 380 766 111

 5. Adresa internetových stránek

  Oficiální webová prezentace města Český Krumlov
  www.ckrumlov.cz

  Webové stránky s informacemi pro občany a obyvatele města
  www.ckrumlov.cz/obcan

 6. Adresa podatelny
  Městský úřad Český Krumlov
  Kaplická 439
  381 01 Český Krumlov

 7. Elektronická adresa podatelny
  posta@ckrumlov.cz

 8. Datová schránka
  64pbvxc

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde

Vzhledem k tomu, že město Český Krumlov má příjmové účty podle různých druhů příjmů a dochází podle nich i k párování plateb, nelze jeden z nich určit obecně do smluv, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním odborem nebo institucí, která smlouvu uzavírá, nebo s odborem financí

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836 (od 1. dubna 2009)

 1. Seznam hlavních dokumentů
  Formuláře a dokumenty ke stažení naleznete v sekci Potřebuji si vyřídit u příslušné agendy, případně na stránkách odborů a odděleních městského úřadu.

 2. Rozpočet
  Rozpočet města Český Krumlov na aktuální rok včetně komentáře a rozpočet města z uplynulých let včetně schválených závěrečných účtů najdete po kliknutí na www.ckrumlov.cz/rozpocet

Skutečnosti ohledně podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodování o žádosti a úhradách za poskytnutí informací jsou uvedeny v dokumentu Podávání a vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. [PDF, 126 kB].

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt na této stránce.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Městskému úřadu Český Krumlov jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (zákon č. 89/1990 Sb., v platném znění).

 1. Nejdůležitější používané předpisy
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 2. Vydané právní předpisy
  Vyhlášky a nařízení vydané městem Český Krumlov

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací 2024
 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  • za poslední dva roky nebylo vydáno žádné rozhodnutí

 1. Vzory licenčních smluv (nejsou k dispozici)
 2. Výhradní licence (nejsou k dispozici)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací najdete v sekci Potřebuji si vyřídit nebo po kliknutí zde. 

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete také na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: