aktualizováno 30. 9. 2021

Cena města Český Krumlov

Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel především v činnosti kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

Cena města Český Krumlov za rok 2021 - nominační formulář

Nominace na Cenu města mohou být doručovány městu Český Krumlov nejpozději do 30. dubna 2022. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat povinné údaje:

a) jméno a adresu nominovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno a adresu navrhovatele.

Nominace, která nesplňuje tyto náležitosti, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

UPOZORNĚNÍ: Nezasílejte více nominací pro jednoho kandidáta – nejedná se o hlasování, ale pouze o jmenné nominace. Více nominací pro jednoho kandidáta nemá vliv na rozhodnutí o přidělení Ceny města.

Vyplňte nominační formulář:

Přehled dosavadních držitelů Cen města Český Krumlov

Z důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru bylo vyhlašování Ceny města Český Krumlov za rok 2019 přesunuto na rok 2021.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov se uskutečnilo ve čtvrtek 13. června 2019 v českokrumlovské Syngaoze.

Cenu převzala Helena Braunová, jejíž výčet aktivit vztahujících se městu je nebývale rozsáhlý. Díky hlubokým znalostem historie Českého Krumlova dělala průvodkyni, pořádala přednášky a besedy. Shromáždila také obsáhlou sbírku pověstí a pohádek ze Šumavy a Krumlova, kterou postupně zpracovala a vydala v několika knihách. V současné době pracuje na další knize s historickým tématem.

Další oceněnou dámou se ve čtvrtek stala dlouholetá ředitelka Mateřské školy Tavírna Jiřina Kučerová. Svou odbornou erudici a organizační schopnosti uplatňuje s pochopením pro individualitu dětí i rodičů. Díky své empatii vytvořila z mateřské školy místo přátelského setkávání dětí, rodičů a učitelů. V letošním roce končí svou profesní dráhu, Cena města je tak důstojným poděkováním za její celoživotní úsilí, jež do školky vložila.

PRORADOST, otevřené neformální seskupení hrajících neherců získalo cenu za působení na krumlovské scéně, kdy více než dvacet let baví Krumlováky svým hravým a netradičním pojetím klasických děl. Uskupení má široký záběr na kulturním poli, letos například připravuje v rámci Slavností pětilisté růže opět výzdobu zámecké věže obřími plátny s figurami zobrazujícími čtyři živly.

In memoriam byla cena udělena Ladislavu Michalíkovi za nezištnou permanentní pomoc stovkám až tisícům dětí nejen z Českého Krumlova. V rámci Centra pro pomoc dětem a mládeži přispěl svými nápady ke zkvalitňování volného času dětí, pořádal letní tábory pro děti z vyloučených lokalit. Svými aktivitami pomohl mnoha mladistvým v nelehkých podmínkách nalézt správnou cestu. Byl také zakladatelem festivalu Cihelna - Vystupovat.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov se uskutečnilo ve čtvrtek 7. června 2018 v českokrumlovské Synagoze.

Libuše Kuchtová obdržela cenu za dlouholetou a nezištnou práci pro českokrumlovské občany v působení v Klubu českých turistů START Český Krumlov, jehož členkou je od roku 1979. Postupně získala potřebnou kvalifikaci pro vedení turistických výprav počínaje cvičitelkou až po mistrovskou výkonnostní třídu. Od roku 1992 je držitelkou výjimečného titulu Mistr turistiky. V současné době organizuje přednášky, výlety, zájezdy a týdenní pobytové akce. Posledních deset let organizuje Dálkový turistický pochod a Seniorské toulky, které pod názvem Krajem pětilisté růže letos vstupují do jubilejního padesátého ročníku. 

Jaroslav a Marie Markovi byli oceněni za provozování koloniálu Na Růžku, malého, rodinného obchod se širokým a nápaditým sortimentem kvalitních potravin, příjemným a ochotným personálem a vstřícnou provozní dobou. V tomto obchodě v plné míře platí „náš zákazník, náš pán“ téměř tři desítky let.

Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov získal cenu za zachování tradice stejnojmenného festivalu, který svou vysokou uměleckou úrovní významně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu ve městě. 

Ocenění také získal Dětský folklórní soubor Jitřenka, který uchovává folklórní tradice českokrumlovského regionu. Dětský folklórní soubor Jitřenka založil v roce 1975 Vladimír Mařík, vedoucím a choreografem tanečních čísel byl 34 let. V současné době soubor vedou dcery Vladimíra Maříka Vlasta Dvořáková a Vladimíra Berná. Již 17 let v Českém Krumlově pořádají rovněž Mezinárodní folklorní festival. Soubor vystupuje jak v České republice, tak v zahraničí. 

In memoriam byla cena udělena Janu Cehákovi za celoživotní práci na Katastrálním úřadu v Českém Krumlově, činnost v komisích města, aktivní činnost v turistickém oddílu START a pokračování ve spolkové činnosti jeho dědečka Jana Nekoly, který zakládal zeměměřičské orgány a evidenci katastru v Českém Krumlově. Jan Cehák zemřel v roce 2007 a jeho činnost je oceňována i po více než deseti letech.

Cena města in memoriam byla udělena Evě Filausové za dlouholetou činnost v oboru fotografie. Za téměř čtyřicet let své profesní kariery zdokumentovala bezpočet kulturních a společenských akcí nejen města, ale i soukromých akcí, svateb, školek a škol. Volný čas věnovala souboru historických tanců Fioretto, jehož byla zakládající členkou a se kterým se podílela na mnoha akcích nejen u nás, ale i zahraničí.

Slavnostní předání Ceny města Český Krumlov za rok 2016 se uskutečnilo dne 8. 6. 2017 od 18 hodin v prostorách českokrumlovské synagogy.

Helena Plachtová - za významný přínos ke kulturně společenskému životu ve městě. Záběr aktivit Heleny Plachtové je skutečně široký, organizuje festival Krumlovské podzimní recitály, pořádá koncerty věhlasných interpretů v synagoze a Vlašském dvoře, výstavy, společenská setkání, pečuje o nemovité kulturní památky, poskytuje služby v oblasti gastronomie a ubytování.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - za dvacet let mimořádně užitečné a prospěšné činnosti v prevenci společensky patologických jevů u dětí a mládeže a pomoci sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem. Obecně prospěšná společnost provozuje informační a poradenskou činnost, zajišťuje školení, kurzy, přednášky, kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže.

Slavnostní předání Ceny města Český Krumlov za rok 2015 se uskutečnilo dne 9. 6. 2016 od 18 hodin v prostorách českokrumlovské synagogy.

Ing. Jan Vondrouš - za klíčový podíl na směřování a rozvoji města po roce 1989 v roli prvního polistopadového starosty a za mimořádný osobní podíl na vzniku a realizaci nejvýznamnějšího novodobého projektu města - obnovy a znovuoživení komplexu českokrumlovských klášterů.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov za rok 2014 se uskutečnilo dne 18. 6. 2015 od 18 hodin v prostorách českokrumlovské synagogy.

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky.

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov, jejímž velitelem byl v letech 2004 - 2014.

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově.

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov za rok 2013 se uskutečnilo dne 19. 6. 2014 od 18 hodin v prostorách českokrumlovské synagogy.

Jiří Frendl  - za rozkvět českokrumlovského badmintonu. Za jeho dlouholetého pusobení dosáhl klub SK badminton Český Krumlov vynikajících krajských, celostátních a dokonce i mezinárodních výsledku. Klub vedl bezmála 30 let. Jeho usilovná práce a vynikající výsledky jeho sveřenců pomáhaly šírit dobré jméno našeho města.

Josef Lovčík - za celoživotní práci pro rozvoj sportu a fotbalu v Českém Krumlově. Svým nezaměnitelným úsilím a pracovitostí prosadil výstavbu nových šaten pro kompletní zázemí celého klubu v areálu Chvalšinská. Organizační schopnost a vlastní nasazení při této výstavbě byli velkým príkladem pro všechny tehdejší členy fotbalového klubu.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov za rok 2012 se uskutečnilo dne 26. 6. 2013 od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Horní ulici.

Mgr.Václav Dolanský se významně zasloužil o rozvoj občanské společnosti ve městě, především na poli ochrany přírody a environmentální výchovy a osvěty.

Ing. Josef Tůma je mezi lidmi znám zejména pro svou skromnou pova-hu, čestné jednání v duchu fair play a je za ním na poli sportu vidět hodně vykonané práce.

Ing. Karel Podruh - za jeho celoživotní pevné občanské postoje, za trvalý aktivní zájem o dění v Českém Krumlově a mnohaletou práci s mládeží v oblasti sportu.

Bohuslav Wimmer - za dlouhé roky práce s turisty, kterou vykonával vždy s dobrou náladou a dobrými nápady.

Slavnostní předání Cen města Český Krumlov za rok 2011 se uskutečnilo dne 26. 6. 2012 od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Horní ulici.

Mgr. Inge Švandová-Koutecká - za celoživotní přínos v oblasti kultury.

MUDr. Marie Dragounová - za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky nemocné.

Fotogalerie ze slavnostního předání Cen města Český Krumlov za rok 2011.

Cena města Český Krumlov byla předána 28. 6. 2011 od 18 hodin v Prokyšově sále bývalé Prelatury. 

Lukáš Novosad - za sportovní úspěchy, reprezentaci města a celkový přínos pro rozvoj sportu a společnosti v Českém Krumlově.

Věra Pazderková - za dlouholetou nezištnou činnost pro široký okruh občanů města zejména v rámci aktivit Klubu českých turistů a v oblasti knihovnictví.

Fotogalerie ze slavnostního předání Ceny města Český Krumlov za rok 2010.

Bohumil Novotný 

za celoživotní činnost v oblasti kultury a pedagogické výchovy mládeže.

MUDr. Alexandr Jegorov. CSc.

za jeho profesní činnost v oboru chirurgie a traumatologie, ve které je uznávaným odborníkem a soudním znalcem, jakož i za hlubokou znalost dalších oborů (mykologie, astrofyzika, fytologie, stavba lodí a další), o kterou se prostřednictvím přednášek, besed a publikační činnosti dělí se spoluobčany. MUDr. Jegorov je zároveň dlouholetým instruktorem Vodní záchranné služby, která je začleněna jako zvláštní útvar Českého červeného kříže.

Dezider Dunka - in memoriam

za dlouholetou spolupráci s městem, zejm amp;eacute;na příkladnou spolupráci při řešení spolužití majoritní společnosti a romské menšiny a řešení zaměstnanosti. Tato spolupráce svým významem a dopadem oslovila nejen města a obce České republiky, ale i řadu zahraničních subjektů a médií.

Městský pěvecký sbor Perchta

za dlouholetou úspěšnou prezentaci Českého Krumlova doma i v zahraničí, spoluúčast na každoroční vánoční mši J. J. Ryby a za více než desetileté obohacení kulturního života Českého Krumlova.

Mgr. Ivan Slavík

za činnost v oboru historie regionu a města pro nejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraničí.

PhDr. Eva Davidová, CSc. - sociální počin

za celoživotní práci věnovanou romskému etniku a za odbornou spolupráci s městem Český Krumlov v oblasti mezilidských vztahů - řešení soužití s romskou menšinou.

Pěvecký sbor Medvíďata ZUŠ Český Krumlov - kultura

za významný přínos v kulturní oblasti a za úspěšnou reprezentaci města na soutěžích pořádaných v ČR a v zahraničí.

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. - podnikatelský záměr

za přínos k rozvoji města a jeho prezentaci v oblasti cestovního ruchu.

Smyčcový orchestr Český Krumlov - kultura

za více než 20 let působení v kulturním životě Českého Krumlova, za vznik Festivalu komorní hudby jako nejstaršího českokrumlovského hudebního festivalu, za prezentaci města v ČR i v zahraničí a za výchovu mladých hudebníků.

Dr. Ing. Richard Tichý - sociální počin

udělení Ceny města in memoriam za významný osobní přínos pro město při rozvoji občanského sektoru a demokracie.

Pedagogicko-psychologická poradna Český Krumlov - sociální počin

ocenění za dlouholetou systematickou, kvalitní a invenční práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a veřejností.

Věra Hanzalíková - kultura

za mnohaletou činnost v oblasti kultury, založení a vedení dětského souboru Krumlovští pištci a souboru historických tanců Fioretto, za reprezentaci města a české kultury doma i v zahraničí.

Josef Šafra - rekonstrukce památkových objektů

Jan Havelka - kultura

Jan Vobr - sport

Františka Kuncová - sociální počin

Kolektiv pracovníků Pekařství Nodes, spol. s r.o. - podnikatelský záměr

firma Vidox - rekonstrukce památkových objektů

Miroslav Páral - kultura

hokejové družstvo žáků druhých tříd - sport

Jana Vejvodová - sociální počin

autorský kolektiv OIS města Český Krumlov - podnikatelský záměr

Mgr. Lukáš Holec - kultura

učitel ZUŠ Č.Krumlov, za dlouholetou práci s dětskými pěveckými sbory

VSK Český Krumlov - sport

za dlouhodobé úspěchy mládežnických volejbalových družstev

Mgr. Jan Tůma - sociální počin

ředitel Střediska výchovné péče pro děti a mládež Spirála, především za obětavou práci s rizikovými skupinami mládeže

Jan Horal - podnikatelský záměr

majitel hotelů Růže a Měšťák, nejen za investice do rekonstrukce obou hotelů, ale především za vytvoření pracovních míst v městě.

firma Památky & Fortel - rekonstrukce památkových objektů

kostel sv. Jošta

Vladimír Mařík - folklórní soubor Jitřenka

HC Slavoj Český Krumlov - sport

PhDr. Jiří Jankovský a centrum ARPIDA - sociální počin

Tenis Centrum s.r.o. - podnikatelský záměr

pan Jiří Bloch a firma ARTECO s.r.o - rekonstrukce památkových objektů

Městské divadlo - kultura

za realizaci Slavností pětilisté růže

pan Josef Vlk - sport

Rotary Klub Český Krumlov - sociální počin

Pizzeria Nonna Gina - podnikatelský záměr

pan Petr Zronek - rekonstrukce památkových objektů ;

za restaurátorské práce v letech 1991 - 1997

pan Jiří Záloha - kultura

za celoživotní činnost v oboru historie

PhDr. Pavel Slavko a kolektiv Státního hradu a zámku Český Krumlov -
rekonstrukce památkových objektů

kolektiv ZUŠ Český Krumlov - kultura

Oddíl turistů Český Krumlov - sport

Odbor školství a sociální péče MÚ Český Krumlov - sociální počin

firma HOLID - paní Houdková - podnikatelský záměr

firma VIDOX s.r.o. - rekonstrukce památkových objektů

Prof. Sabarski in memoriam - kultura

Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho (dnes Egon Schiele Art Centrum)

sportovní klub Vltava - sport

MUDr. Václav Bedřich - sociální počin

Rádio Krumlov - podnikatelský záměr

firma ANTICO s.r.o - rekonstrukce památkových objektů

Krumlovští Pištci - kultura

volejbalové třídy ZŠ Za Nádražím - sport

sociální nadace města Český Krumlov - sociální počin

Hotel a hospoda na Louži, pan Vlastimil Votřel - podnikatelský záměr

firma Památky & Fortel - rekonstrukce památkových objektů

firma AUVIEX s.r.o. - kultura

oddíl BSC "74" Český Krumlov - sport 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov