Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Výměna optických kabelů na Špičáku

Od 20. 7. do 31. 8. bude v ulicích T. G. Masaryka, Špičák a tř. Míru probíhat výměna optických kabelů společnosti CETIN a.s. Práce jsou rozděleny do několika etap znázorněných v přiloženém dopravně-inženýrském opatření.

Práce budou probíhat směrem od nově dokončené vozovky v lokalitě sídl. Špičák k ulici T. G. Masaryka. V těchto místech proběhnou práce většinou v zeleni podél komunikací. Při překopu přístupových chodníků bude k objektům zajištěn provizorní přístup pomocí lávek.

V ulici T. G. Masaryka bude v termínu od 29. 7. do 31. 7. proveden překop komunikace po jejích polovinách bez přerušení provozu. Ve stejném termínu proběhne i uzavírka spojnice mezi ulicí T. G. Masaryka a komunikací pod poliklinikou, kde bude dočasně zřízen obousměrný provoz.

Práce budou probíhat také po okraji komunikace v ulici tř. Míru, kde dojde k omezení provozu v místech přístupu ke kabelovým komorám.

Práce bude provádět spol. BOHEMIATEL, s.r.o.
Na práce dohlíží p. Petr Hýř, tel. 702 086 004.

Dopravně-inženýrské opatření 

Dopravně inženýrské opatření Špičák, zdroj: ODSHDopravně inženýrské opatření Špičák, zdroj: ODSHDopravně inženýrské opatření Špičák, zdroj: ODSHDopravně inženýrské opatření Špičák, zdroj: ODSHDopravně inženýrské opatření Špičák, zdroj: ODSH

 

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: