Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Dopravní omezení na Nádražním Předměstí

Od 15. do 30. listopadu se bude provádět přepojení vodovodního řadu a přípojek v části ulice Na Svahu v úseku mezi ulicemi Zahradní a třída Míru.

V době od 17. do 21. listopadu bude místo stavby pro veškerý provoz uzavřeno, objet úsek bude možné po přilehlých komunikacích.

Autobusy příměstských linek a MHD nemohou vzhledem ke svým rozměrům objízdnou trasu využít, budou tedy uzavírku objíždět přes Špičák, čímž naberou drobné zpoždění.

Na stejnou trasu budou přesměrována vozidla větších rozměrů, která zajišťují dopravní obsluhu pro Nádražní Předměstí a Vyšný.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

---

Opravy kanalizace v Linecké ulici od 25. 10. do 30. 11. 2021

---

Dopravní omezení na Objížďkové ulici
Od 1. 10. do 23. 12. 2021 bude probíhat rekonstrukce opěrné zdi u objektu č.p. 48 u Objížďkové ulice. Vozovka bude na místě zúžena na dva jízdní pruhy, chodník se zcela uzavře a chodci budou přesměrováni do Rooseveltovy ulice.

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov