Odpadové hospodářství města Český Krumlov

Pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi je zpracováván tzv. Plán odpadového hospodářství.

Vyhláška o komunálním odpadu

Dne 16. 12. 2021 schválilo zastupitelstvo města Český Krumlov Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Český Krumlov, včetně nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška definuje základní principy a mechanismy v oblasti nakládání s odpady ve městě Český Krumlov. Text obecně závazné vyhlášky ke stažení zde.

Z důvodů častých dotazů zařazujeme vybrané legislativní pojmy (zákon o odpadech):

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
 2. Zbavováním odpadu se rozumí případ, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.
 3. Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadu (Nařízení komise EU č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
 4. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 5. Využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem a které lze po úpravě nebo přímo využít jako druhotnou surovinu. Využitelnou složkou komunálního odpadu jsou zejména: odděleně sebraný papír, sklo, plasty, železné a neželezné kovy a jejich slitiny, textil, biologický odpad. Odděleně sebrané využitelné složky jsou podle Katalogu odpadů vedeny v podskupinách 20 01 a 15 01.
 6. Odpad podobný komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.
 7. Směsným komunálním odpadem se rozumí složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, plastu, skla, nápojového kartonu, kovu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a nebezpečného odpadu.
 8. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, na kterou nelze z důvodu jejích rozměrů, materiálu nebo vlastností použít běžné sběrné nádoby.
 9. Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.
 10. Biologicky rozložitelný odpad (dále jen "BRO") - je složka komunálního odpadu bez nebezpečných vlastností, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zahrad, zbytky potravin rostlinného původu aj.).
 11. Stavebním odpadem se rozumí inertní odpady, vznikající při stavebních pracích, demolicích, stavebních úpravách uvedené v Katalogu odpadů. Jedná se o stavební a demoliční odpad, beton, cihly, tašky a výkopovou zeminu.
 12. Složky zpětného odběru jsou elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, autobaterie a suché galvanické články, pneumatiky a jiné odpady podléhající zpětnému odběru dle zákona o odpadech.
 13. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání jednotlivých složek komunálních odpadů a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady přechodně shromažďovány do doby sběru a svozu (např. popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner). Sběrnou nádobou je i odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.
 14. Shromažďováním odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
 15. Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
 16. Sběrný dvůr je zařízení ke sběru a odkládání odpadů.
 17. Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
 18. Původce odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 19. Svozová společnost je oprávněná osoba, která má uzavřenou smlouvu s městem Český Krumlov k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na správním území města.
 20. Sběrny a výkupny - zařízení ke sběru a výkupu odpadů povolené příslušným správním orgánem.

Stručný návod pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017

 • Roční hlášení o odpadech za rok 2016
 • Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů, dopravci odpadů v roce 2017
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

1) Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2016, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února 2017 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v roce 2016, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února 2017 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.).

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů: jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15ti dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení) a přílohy 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP

(zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností - ORP nebo správní obvod hlavního města Prahy - SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (viz www.ispop.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst v zákoně č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

3) Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese www.cenia.cz.

4) Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů (např. EVI 8) nebo PDF formulářů, které naleznete na této internetové stránce www.ispop.cz.

5) Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).
Pozn.:PDF formuláře (viz bod 4) obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

6) Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení.

U všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016 k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn, odpadá jen nutnost autorizace. Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS) , musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění.

Autorizace Registračních formulářů při registraci do ISPOP zůstává zachována!

7) Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese ISPOP.

HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO VYUŽITELNÝCH SLOŽEK

Město Český Krumlov má pro nakládání s komunálním odpadem a jeho využitelnými složkami zaveden níže uvedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu umístěného ve sběrných nádobách (popelnice, kontejnery):

1. Kontejnery o objemu 1 100 l, popelnice o objemu 110 l - směsný komunální odpad

 • Pondělí - historické centrum města (MČ Vnitřní Město + Latrán + Linecká), Chvalšinská ulice, MČ Nové Dobrkovice, MČ Špičák, MČ Plešivec včetně sídliště, Krásné údolí, sídliště Mír, Nové Domovy
 • Úterý - MČ Vyšný ves, Vyšný sídliště, Vyšehrad, Nádraží
 • Středa - MČ Slupenec, MČ Nové Spolí, historické centrum
 • Čtvrtek - centrum města
 • Pátek - sídliště Mír, Plešivec, Nádraží, Vyšehrad, Domoradice, Tovární, U Trojice, Horní Brána, Slupenec, Objížďková, Rooseveltova, Na Moráni, kontejnery historické centrum 
 • Sobota - od poloviny června do konce září - kontejnery historické centrum
 • Neděle - celoročně - kontejnery historické centrum
 • Svátky - svoz standardně stejně jako v příslušný pracovní den

2. Kontejnery o objemu 4 400 l - směsný komunální odpad

 • Pondělí - sídliště Špičák (2 ks)
 • Čtvrtek - sídliště Špičák (1 ks)
 • Pátek - sídliště Plešivec (2 ks), ulice U Jitky (1 x za měsíc, příp. dle potřeby)

3. Podzemní kontejnery

 • Směsný komunální odpad - pondělí, středa, pátek, sobota a neděle - parkoviště P3 u DDM
 • Separace - parkoviště P3 u DDM
  • Plast - pondělí, středa, pátek 
  • Papír - pondělí, středa, pátek, sobota, neděle
  • Sklo - středa
 • Směsný komunální odpad - pondělí, středa, pátek - Pivovarská ulice
 • Separace - Pivovarská ulice 
  • Plast a papír - pondělí, středa, pátek
  • Separace sklo - středa

4. Separace

Pondělí

 • papír- historické centrum
 • plast - Domoradice, Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný, Špičák
 • sklo - zimní svoz - Horní Brána, Plešivec Nové Spolí, Slupenec (1 x za 3 týdny)

Úterý

 • plast - historické centrum, Horní Brána, Plešivec, Nové Spolí, Slupenec

Středa

 • sklo - historické centrum (každý týden), Domoradice Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný, Špičák (1 x měsíčně,příp. dle potřeby), letní svoz - Horní Brána, Plešivec, N. Spolí, Slupenec (každý sudý týden)
 • papír - Domoradice, Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný, Špičák (v případě, že není realizován vývoz skla, v opačném případě vývoz ve čtvrtek)

Čtvrtek

 • papír - historické centrum, Horní Brána, Plešivec, Nové Spolí, Slupenec

Pátek

 • plast - historické centrum
 • papír - historické centrum

Sobota

 • papír - historické centrum
 • plast - historické centrum (operativně dle potřeby)

Neděle

 • papír - historické centrum

Oddělený sběr separovatelných složek odpadu - papíru, plastu a skla - funguje ve městě od roku 1996. V lednu roku 2008 byl zaveden sběr nápojových kartonů (pro sběr jsou využívány žluté kontejnery na plast).

Bioodpad

Od dubna 2019 zavedlo město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiříl se tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů na sběrném dvoře.

Biologický odpad tvoří podstatnou část odpadu v běžné popelnici, zavedením jeho třídění by proto mělo dojít k poměrně výraznému snížení objemu komunálního odpadu ukládaného na skládku.

K odkládání odpadu slouží popelnice o objemu 240 l a kontejnery o objemu 1 100 l. Popelnice pro jednotlivé rodinné domy poskytuje městský úřad na základě žádostí obyvatel. Kontejnery jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích v lokalitách se sídlištní a bytovou zástavbou. Celkem je rozmístěno 50 ks kontejnerů. 

Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rostlinný odpad z údržby zeleně:

 • listí, trávu, odpad ze záhonů - košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce;
 • dřevní štěpku z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm, drny se zeminou;
 • pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh;
 • dalším typem odpadu určeným do hnědých kontejnerů je kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.

Ostatní odpad, např. zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka včetně skořápek, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby, obaly (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony), oděvy, směsný komunální odpad, nebezpečné a stavební odpady se do těchto nádob odkládat nesmí.

Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. Nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebude vyvezena. Následná likvidace obsahu nádoby je finančně výrazně náročnější.

Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. 

Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550. Odpad z údržby zahrad mohou obyvatelé nadále odkládat ve sběrném dobře v Kaplické ulici (pod bývalým areálem Šumstav). 

Žádost o popelnici na bioodpad

Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2024

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou či nepatří do běžných kontejnerů. Na sběrném dvoře Vám obsluha poradí s roztříděním dovezeného odpadu.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav).

Telefon: 770 185 506

Provozní doba sběrného dvora 

Pondělí, středa   14.30 - 18.00 hodin 
Úterý, pátek   8.00 - 11.30 hodin
Sobota   10.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek, neděle   zavřeno

 

Provozní doba skládky Pinskrův dvůr

Pondělí-pátek   7.00 - 14.30 hod.

Telefon: 602 428 018

 

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Dřevo: bez obsahu nebezpečných látek (např. oleje, asfaltu apod.)
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva (délka větví cca 1 m z důvodu maximálního využití kontejneru a snazší manipulace s odpadem)
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
 • Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechnika jsou na sběrném dvoře odebírány v obvyklém množství, tj. cca přívěsný vozík za OA/osobu/měsíc.

 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě v množství 500kg/osobu/měsíc
 • plast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky (4 ks/osobu/rok), zeminu (do 500 kg/osobu/měsíc), starý textil, jedlý tuk a olej, staré tonery, CD a DVD

Stavební suť a zemina je od občanů odebírána pouze na skládce komunálního odpadu od pondělí do pátku v době od 7.00 - 14.30 hod.

 • Nebezpečné odpady
   
  • odpadní barvy a laky, obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • odpadní lepidla, pryskyřice a těsnící materiály, obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • motorové převodové mazací oleje
  • jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
  • papírové, plastové obaly a sklo znečištěné nebezpečnými látkami
  • baterie a akumulátory
  • absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  • olejové filtry
  • kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy
  • zářivky a jiný odpad, obsahující rtuť
  • vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  • tuk a olej
  • vyřazené elektrické a elektronické zařízení, obsahující nebezpečné látky
  • toner z tiskárny

Obyvatelé města Český Krumlov mohou výše uvedné druhy odpadu ve sběrném dvoře odkládat ZDARMA.

Nebezpečné odpady ze stavební činnosti - lepenka (térový papír), azbest, sádrokarton, dřevo obsahující nebezpečné látky (např. pražce, sloupy natřené olejem popř. asfaltem) a skelná vata - nejsou na sběrném dvoře odebírány. Tyto druhy odpadů je možné za úplatu předat např. na nejbližší skládku v Lověšicích.

Zapojení podnikatelských subjektů do odpadového systému

Od 1. 1. 2017 došlo ke změnám podmínek využívání odpadového systému města. Zdůrazňujeme, že uvedené se týká výhradně původců odpadů z řad právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen původců).

Původce je v souladu se zákonem o odpadech povinen zabezpečit likvidaci odpadu: na jeho uvážení je, zda si likvidaci zajistí sám (přímým předáním do příslušného zařízení pro likvidaci odpadu), prostřednictvím firmy, zajišťující tuto službu nebo využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (dále též MOS). Poslední zmiňovaná varianta je pro původce příznivá a komfortní, protože po uzavření písemné smlouvy může využívat kontejnery na komunální odpad i jeho separovatelné složky ve vlastnictví města. Rozhodnete-li se využít právě tuto variantu, příp. jste-li již do městského odpadového systému zapojeni, dovolujeme si vám přinést podrobné informace o avizované změně:

Změny v městském odpadovém systému

Změna systému si dává za cíl jeho zkvalitnění a zefektivnění - dosud docházelo k jeho výraznému zneužívání (odpady odkládali i ti producenti, kteří nemají s městem uzavřenu smlouvu). Město tak na fungování systému dlouhodobě doplácí.

V následujících bodech jsou stručně zachyceny základní změny v systému.

1. Stávající původci odpadu, tzn. ti, kteří systém využívají, budou mít i nadále možnost systém využívat.

2. Tato možnost se nově rozšíří i pro původce odpadu provozující svou činnost a produkující odpad mimo centrum v ostatních částech města (doposud platilo pouze pro historické centrum města).

3. Původci odpadu s provozovnou na území města tak budou mít možnost volby, jak splní svou zákonnou povinnost - zda si zajistí likvidaci odpadu sami nebo se zapojí se do městského systému.

4. Od 1. 1., resp. 1. 4. 2017 budou mít možnost využívat městského odpadového systému pouze ti původci odpadu, kteří akceptují podmínky města. Učiní tak podáním žádosti, vyplněním všech požadovaných údajů a následným uzavřením smlouvy s městem, zastoupeným společností Služby města Český Krumlov, s.r.o. (dále jen SMČK).

5. Na základě údajů v žádosti město (zastoupené SMČK) propočte výši paušální ceny za využívání městského odpadového systému.

6. Podání žádosti platí i pro původce, kteří mají se SMČK smlouvu aktuálně platně uzavřenou. Ti budou po Novém roce osloveni přímo SMČK, aby během prvého čtvrtletí uzavřely nové smlouvy s aktualizovanými podmínkami města.

7. Přestože rada města pro rok 2017 aktualizovala sazebník paušálních cen za využívání městského odpadového systému, město v zásadě nepřistoupilo k výraznému zvýšení cen. Tím deklaruje, že má zájem na pokračování platných smluvních obchodních vztahů s původci odpadu a že zefektivnění systému hodlá dosáhnout prvotně zapojením těch subjektů, které městský systém dosud bezesmluvně a bezplatně využívají.

8. Současně se spuštěním novelizovaného systému a aktualizací smluvních vztahů, město zintenzivní kontrolu dodržování zákona o odpadech a obecně závazné vyhlášky, upravující nakládání s odpady na území města a využije všech nástrojů k jejich dodržování. Zapojením se do MOS se pro podnikatelské subjekty stane závazná příslušná vyhláška města, která dosud upravovala výhradně povinnosti fyzických osob (tj. obyvatel, příp. návštěvníků).

Odpovědní zástupci města jsou si vědomi, že změny v možnostech a podmínkách zapojení se do městského odpadového systému s sebou přinesou jednorázové zvýšení administrativní zátěže pro původce odpadu, zvláště pak pro ty, kteří mají již smlouvu platně uzavřenou. Je na místě se za tyto komplikace omluvit. Na druhé straně jsou však součástí změn i opatření, která přinesou původcům odpadu řadu výhod i zvýšení komfortu nakládání s odpady.

V první řadě je to již výše zmíněné rozšíření možností využívat MOS i pro původce odpadů působící mimo centrum města.

Nově vybudovaná stanoviště podzemních kontejnerů u Parkoviště P3 - Městský park a v Pivovarské ulici zvyšují nejen kapacitu nádob na všechny složky odpadu, ale i komfort pro uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že se zmíněný typ nádob v praxi osvědčil, zvažuje město výstavbu dalších stanovišť podzemních kontejnerů.

Průběžně dochází k navyšování počtu nádob na jednotlivé druhy separovatelných složek i výstavbě nových separačních stanovišť s cílem uživatelský komfort dále zvyšovat.

Město zavedlo systém sběru a svozu bioodpadu.

Ve spolupráci se SMČK město rozšířilo provozní dobu sběrného dvora tak, aby přinesla podnikatelským subjektům větší komfort než dosud.

V neposlední řadě součástí změny bude i zásadní zlepšení komfortu komunikace s městem, resp. SMČK, v této oblasti. SMČK připravují zcela nový systém tak, aby veškerá obchodní komunikace byla možná elektronicky prostřednictvím webových aplikací. Uvedený systém bude závaděn postupně od 1. 1. 2017 tak, aby byl v prvním pololetí plně funkční.

Dokumenty

Kontakt

Ve věcech souvisejících s odpadovým systémem města - Vlasta Horáková - MěÚ Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz 
Ve věcech smluvních - Marie Kubalová - Služby města Český Krumlov,s.r.o., tel. 380 711 285, e-mail: kontrola@smck.cz
Ve věcech provozních - Martina Žlunková - Služby města Český Krumlov, s.r.o., tel. , e-mail: zlunkova@smck.cz

Třídíš, třídím, třídíme

Každý máme vlastní pohnutky a motivy, proč třídíme odpad:

 • protože mám rád přírodu
 • nechci, aby přibývaly skládky
 • jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat
 • díky reklamě, je to populární
 • slyšel jsem, že se to má dělat
 • považuji to za běžné chování

Všechny tyto odpovědi jsou dobré, dovolíme si je utřídit.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme.
  Řešením, jak omezovat množství odpadů je např.:
  • kupovat větší balení - větší balení = méně obalového materiálu
  • neplýtvat elektřinou, teplem, vodou - výroba energie je jedním z největších producentů odpadů. Při čištění odpadních vod zase vznikají čistírenské kaly, které se musí likvidovat ....
  • kupovat kvalitní věci, které mají dlouhou životnost - extrémně levné zboží se většinou rychle poškodí a končí v odpadu
  • třiďte odpad - tříděním odpadů umožníme jejich další použití - suroviny, z nichž je odpad vyroben se vrátí zpět do výroby, případně se využije jejich energetický obsah
 2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
  • směsný odpad se v drtivé většině případů již nedá třídit tak, aby se z něj dalo vyrobit něco hodnotného
 3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

Produkce odpadů

Skladba domovního odpadu (% hmotnosti)

22 %   papír
13 %   plasty
  9 %   sklo
  3 %   nebezpečný odpad 
18 %   bioodpad
35 %   zbytek


Každý z nás vyhodí za rok přibližně 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové vozidlo na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Recyklace odpadů

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je tedy důležité dodržovat pravidla třídění odpadů.

Značky na obalech 

 • naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z určitého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Materiál   Písmenný kód   Číselný kód
         
Papír   PAP   22
Vlnitá lepenka   PAP   20
Hladká lepenka   PAP   21
Bílé sklo   GL   70
Zelené sklo   GL   71
Hnědé sklo   GL   72
Ocel   FE   40
Hliník   ALU   41
Dřevo   FOR   50
Polyethylentereftalát   PET   1
Polypropylén   PP   5
Polystyrén   PS   6
Polyetylén (rozvětvený)   LDPE   4
Polyetylén (lineární)   HDPE   2
Kombinovaný obal   C/   z více materiálů - ten za lomítkem převládá 
Nápojový karton   C/PAP   81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

 

 Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru.

Odpady bychom měli třídit přímo doma. Po odhození do směsného odpadu (popelnice, příp. kontejner černé barvy) není pozdější roztřídění odpadu často možné - smícháním se odpad znečistí a znehodnotí.

Nádoby na tříděný sběr odpadu


Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Obaly z papíru bývají označeny: 

Před nástupem plastů byl papír téměř jediným dostupným obalovým materiálem. V obalech sice dnes dominuje plast, ale papír se přece jen používá a jeho množství v komunálním odpadu se zvyšuje.

 • Ročně každý občan vyprodukuje 15 - 45 kg papírového odpadu.
 • Na výrobu celulózy se používá dřevo, které se pěstuje v účelově vysazeném lese. Optimální věk pro strom na výrobu papíru je 40 - 70 let. Důsledným tříděním papíru bude menší potřeba těchto produkčních monokultur a na jejich místo se může vrátit původní smíšený porost. Uvážíme-li, že pro výrobu papíru tvoří sběrový papír až polovinu vstupní suroviny, je zřejmé, že třídění má smysl....
 • Papír se recykluje velmi snadno a dobře, ale na rozdíl od skla se nedá recyklovat nekonečně dlouho. Při opakovaném zpracování se zkracují dlouhá vlákna celulózy. Papírové vlákno může projít recyklací čtyři až sedmkrát, pak už je vlákno příliš krátké a papír z něj nejde vyrobit.
 • Bez sběrového papíru by s největší pravděpodobností nevycházely noviny nebo by byly velmi drahé


Sběr skla


Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky. 

Obaly ze skla bývají označeny: 

Sklo je inertní, biologicky a chemicky neaktivní materiál, který je v podstatě nesmrtelný - pohozená láhev v příkopu či na skládce zde vydrží desítky a stovky let bez jakékoliv újmy (maximálně se rozbije na střepy).

 • při výrobě skla se používá sklářský písek, do kterého se přidává soda, oxid vápenatý a další složky. Vznikne tak směs - sklářský kmen, který se taví v peci. Tato výroba je značně energeticky náročná. Výrazné úspory se dosáhne tím, že do sklářského kmene se přidá surovina z odpadního skla.
 • Každý člověk vyhodí ročně do komunálního odpadu 9 - 18 kg skla
 • Před odhozením skla do kontejneru sundejte kovové uzávěry 

S ohledem na hluk, který způsobuje vhazování odpadů ze skla do separačních kontejnerů, žádá město všechny uživatele, aby skleněný odpad vhazovali do kontejnerů v denní době od 8 do 21 hodin, a byli tak ohleduplní k těm, kteří bydlí v blízkosti kontejnerů.  

 

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, misky, plastové tašky, výrobky a obaly z plastů, polystyren

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)Obaly z plastu bývají označeny: 

Velmi důležité je odpad pře odhozením do příslušného typu kontejneru objemově minimalizovat - sešlápnout PET láhev, rozložit nápojový karton, sešlapat papírovou krabici apod. Významným způsobem tak ovlivníme čistotu v okolí kontejnerů (možnost využití plné kapacity kontejneru) a přispějeme k efektivitě systému (nevozíme v kontejnerech vzduch ale odpad).
Z plastů se vyrábí věci běžné spotřeby, které denně využíváme. Podíl plastových odpadů na celkovém množství komunálního odpadu činí cca 15%, tj. v průměru na jednoho obyvatele ČR 28 kg plastů/rok, přičemž většinu tvoří odpadní obaly ze spotřebního zboží a potravin. Celkově lze konstatovat, že výrazný vliv na množství plastových odpadů má životní styl každého z nás. Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa, tedy neobnovitelný zdroj. Její zpracovávání v rafinériích je pro životní prostředí zátěží. Logickým postupem je tedy recyklovat plastové odpady a tak snižovat potřebu těžby neobnovitelného zdroje.
Dalším důvodem, proč třídit plasty a prodlužovat tak jejich životní cyklus je skutečnost, že jsou téměř nezničitelné - jsou lehké, odolné, pružné, odolávají vodě i slunci, UV záření i mechanickému poškození. Na skládkách pak leží desítky let ....

 • Z PET lahví se vyrábějí vlákna pro zateplovací materiály - do spacích pytlů a zimních bund. Na vyrobení jedné fleecové bundy je třeba přibližně 50 PET lahví 
 • Myslíte, že uzávěry a etikety se musí z PET lahví odstraňovat ? Nikoliv, uzávěry není nutné od lahví oddělovat - při drcení a praní materiálu PET jsou tyto příměsi odstraněny. Rovněž není nutné oddělovat etikety - tento materiál se po rozdrcení oddělí.

Sběr nápojových kartonů

Napojové kartony

Nápojové kartony odhazujte do žlutých kontejnerů na plast.

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:  

 

 • V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno a jiné nápoje. Ročně jich každý
  člověk vyhodí 1 - 3 kg.
 • Nápojové kartony jsou tzv. vrstvené obaly, složené ze tří materiálů - papíru (dodává obalu pevnost a tvar), hliníkové fólie (chrání před pronikáním světla) a polyetylenové fólie (nepropouští vodu ani mikroorganismy). Papír, který se na jejich výrobu používá má velmi dlouhá vlákna, a proto o něj mají papírny velký zájem.
 • Před vyhozením do kontejneru obal vypláchněte a dobře sešlápněte. Není třeba odstraňovat plastový uzávěr.
 

Sběr použitého potravinářské tuku a oleje

Sběr použitého potravinářské tuku a olejeV lednu 2012 byl odpadový systém města rozšířen o sběr použitých potravinářských olejů a tuků.

Oleje prosíme odevzdávejte v PET lahvích nebo jiném obalovém materiálu z PVC. Nádoby (zelené plastové popelnice) jsou umístěny:

 • ve sběrném dvoře v Kaplické ulici v Českém Krumlově
 • v ulici Za Nádražím (za Jednotou) 
 • na sídlišti Plešivec II (u horní Jednoty)
 • na sídlišti Mír (náměstíčko)
 • ve Vyšném (u Červeného kříže)
 • v Polské ulici
 • Domoradice za Tescem (náves)
 • Domoradice - Lhotky
 • Nové Domovy u čp. 338
 • Pod Vyhlídkou čp. 147 
 • Spolí – točna 
 • Špičák do sídliště 
 • Šumavská 457 
 • Vyšný k CHKO

Tímto apelujeme na občany, aby upotřebené potravinářské tuky a oleje, které vznikají při smažení, nevylévali do kanalizace, ale odevzdávali je do příslušných odpadových nádob. Vyléváním použitých potravinářských tuků a olejů do kanalizace dochází k jejímu zanášení. Po ochlazení tuků vznikají v kanálech hrudky, na které se postupně nabalují a zachycují další příměsi a nečistoty. Nánosy pak brání volnému průtoku vody a ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, čímž vznikají mastné kyseliny způsobující korozi stěn potrubí.

 

Sběr použitého textilu a hraček

Inovované kontejneryOd roku 2014 jsou ve městě Český Krumlov k dispozici nádoby na použitý textil, obuv a hračky určené k recyklaci. Od roku 2023 jsou postupně instalovány také inovované kontejnery. Polovina kontejneru funguje tradičním způsobem – můžete do ní vkládat nepotřebný a dále nepoužitelný textil, ale i boty, hračky nebo potřeby pro domácnost. Druhá půlka kontejneru je osazena boxy Penguin, které fungují jako výdejní i sběrné místo pro odesílání zásilek. Prostřednictvím kódu EV00004 můžete zdarma odeslat balík s pěkným a stále funkčním oblečením k dalšímu použití.

Stanoviště inovovaných kontejnerů:

 • u Městského úřadu v Kaplické ul. (bude přesunut do Polské ul.)
 • Městská část Horní Brána: ulice Po Vodě (před mostem směrem k soudu)
 • Městská část Plešivec: Nové Spolí (u domu č. p. 118)
 • Městská část Nádražní Předměstí: ve Vyšném (odbočka k CHKO)
 • Městská část Domoradice: na sídlišti Mír (Urbinská ul. č. p. 185), na návsi (za Tescem)
 • Špičák u č. p. 117

Inovované kontejnery na textil      Inovované kontejnery na textil

Více kontejnerů pro recyklaci textilu naleznete zde:

Kontejnery na textil

 • Městská část Plešivec: sídliště Plešivec před č. p. 371 (zastávka MHD), 381 a 369.
 • Městská část Nádražní Předměstí: u vlakového nádraží, na Třídě Míru (naproti koloniálu), Vyšehradská (u bývalého hotelu Vyšehrad), sídliště Za Nádražím mezi č. p. 215 a 216 (dva kontejnery), Vyšehrad u č. p. 151 a Vyšný u č. p. 48 (u červeného kříže, dva kontejnery).
 • Městská část Domoradice: Urbinská u č. p. 141, Lipová naproti č. p. 160, Lhotky
 • Nové Dobrkovice (u bývalé samoobsluhy).

Do nádob odkládejte textil určený k recyklaci, tj. nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů, boty a dětské hračky včetně plastových.

 

Sběr kovů

Kontejner na kovové obalyNa drobné kovy (kovové obaly např. plechovky od nápojů, potravin, kosmetiky apod.) jsou ve městě Český Krumlov rozmístěny plastové červené nádoby.

Stanoviště:

 • sídliště Plešivec II (u horní Jednoty)
 • Kaplická ulice (u městského úřadu)
 • ulice Za Nádražím (za Jednotou)
 • Vyšný rozcestí
 • sídliště Mír (náměstíčko, dva kontejnery)
 • Špičák (u parkoviště Luna)
 • Nové Spolí (před č. p. 118)

Vysloužilá drobná elektrozařízení

Od února roku 2016 jsou ve městě Český Krumlov umístěny nádoby na drobná vysloužilá elektrozařízení.

Stanoviště nádob:

asekol červená nádoba

 • Plešivec II (zastávka MHD)
 • ulice Po Vodě (před mostem směrem k soudu)
 • Vyšehrad (u hotelu)
 • na Třídě Míru (naproti koloniálu)
 • sídliště Mír Urbinská 185

 

Odpadkové koše

Na veřejných prostranství ve městě Český Krumlov je umístěno 287 ks odpadkových košů, které slouží k ukládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do odpadkových košů je zakázáno ukládat komunální odpad z domácnosti, z provozování podnikatelské činnosti a nebezpečný odpad. V historickém centru města se odpadkové koše vyvážejí v zimním období (listopad - březen) 2 x denně, v letním pak 3 x denně. V ostatních městských částech se odpadkové koše vyvážejí 3 x týdně (pondělí, středa, pátek).

Odpady ze zahrad

Vyhláškou MŽP č. 321/2014 je dána povinnost třídit biologicky rozložitelné odpady (minimálně rostlinného původu). Drobné větve, trávu a listí odevzdávejte prosíme na sběrném dvoře v Kaplické ulici. Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a ve středu od 14.30 - 18.00 hod., v sobotu od 10.00 - 16.00 hod. Pro obyvatele města Český Krumlov je sběrný dvůr zdarma.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech.

Upozorňujeme, že obyvatelé odkládající odpad mimo vyhrazená místa, se dopouštějí přestupku, za který mohou být sankcionováni!

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je kartónová krabice. Každý druh papíru se také jiným způsobem zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a obsluha rozděluje nejen jednotlivé druhy papíru a bohužel i odpadky.
Dotříděný papír se následně lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren.

Dotřídění skla

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny nečistoty. Poté střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem, kde je směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny drobné nečistoty (víčka a další drobné předměty) a jsou podrceny na určenou velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se dále zpracovává ve sklárnách.

Dotřídění plastů

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů pohybujících se po pásu se vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Zvlášť se třídí nápojové kartony - tzv. tetrapakové obaly (krabice od mléka, džusů, vín apod), které se též odkládají do žlutého kontejneru. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití. Vyhodíte-li ho do sběrné nádoby na směsný komunální odpad, dojde k jeho uložení na skládce nebo se jinak - bez dalšího využití - zlikviduje.

Recyklace papíru

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru. Stejným způsobem, jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat - dle jeho kvality - čtyřikrát až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Recyklace skla

Upravená směs ze střepů se přidává do výchozí směsi k výrobě nového skla. Šetří se tak energie i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá opakovaně používat neomezenou dobu.

Recyklace plastů

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií z důvodu jejich odlišného složení a vlastností. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opětovně vyrábějí fólie a různé typy pytlů. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny apod. (vložit fotku lavičky z recyklovaného plastu)

Recyklace kovů

Kovové odpady putují ze sběren druhotných surovin a sběrných dvorů do hutí, kde se přetaví. Zbytky původního obsahu (potraviny, barvy apod.) zde shoří při teplotě 1 700°C. Z některých výrobků, např. plechovek, tak vznikne opět stejný výrobek, dále se z recyklovaného odpadu vyrábí různé typy odlitků, tyče a desky.

Recyklace nápojových kartonů

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, je tedy možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody, případně se dále zpracovávají např. na palety.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

Recyklační alej

Ve městě Český Krumlov ve Školní ulici na sídlišti Za Nádražím je možné navštívit "Recyklační alej", která poskytuje občanům informace o systému odpadového hospodářství ve městě Český Krumlov ( základní informace o třídění odpadů, jejich zpracování, využití apod.)

recyklační alej       recyklační alej2

Nahlédneme-li do odpadkového koše v domácnosti, kde se odpad netřídí, najdeme různorodou směs odpadu, kterou nezbývá než vysypat do sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Pokud se však zamyslíme nad každým druhem odpadu, který do odpadkového koše odložíme, zjistíme, že odpady můžeme rozlišit na:

Využitelné

 • tyto odpady je možné dále zpracovat (např. papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony atd). Ukládejte je, prosím, do příslušných barevných sběrných nádob, příp. do sběrného dvora.

Objemné

 • jsou odpady, které se objemově nevejdou či nepatří do sběrné nádoby na směsný odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, sanitární technika (umyvadla, toalety apod.), kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad). Tyto odpady patří na sběrný dvůr, kde je od občanů města Český Krumlov obsluha odebere zdarma (po prokázání občanským průkazem). Nemáte-li možnost zajistit odvoz odpadů vlastními prostředky, je možné si dopravu za úplatu objednat např. prostřednictvím společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. na tel. čísle 602 428 018.

Nebezpečné

 • tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do sběrných nádob na komunální odpady (např. zářivky, výbojky, akumulátory a baterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné). Nebezpečné odpady je nutné odevzdávat na sběrný dvůr, příp. na skládku nebezpečných odpadů. Nevyužívané léky nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby se odevzdávají v lékárnách. Ve vybraných prodejnách, kde se prodávají např. baterie, je možné použité baterie odevzdat. Kontejnery na monočlánky jsou dále umístěny v základní škole Nádraží, v ZŠ Plešivec, v areálu Gymnázia a u městského hřbitova.

Ostatní (zbytkové)

 • jsou odpady, které zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (jedná se např. o znečištěné či mastné obaly od potravin, voskovaný papír, porcelán, popel, zbytky živočišného původu, tj. masa a kostí). Tyto odpady patří do koše na odpadky, resp. do popelnice nebo do neoznačeného kontejneru černé barvy před vaším domem.
 • Česká republika je v Evropě na špici v třídění odpadu, nicméně 35% obyvatel ČR odpad stále netřídí - pomozte planetě a především sami sobě - třiďme odpad ...

V roce 2015 každý Čech průměrně vytřídil 42,3 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

V roce 2015 odpady třídí 72 % obyvatel České republiky.

Ke kontejneru to má každý v průměru 97 metrů.

Odpad

Přibližná doba rozkladu

ohryzek jablka, hrušky

16 dní

papír

4 měsíce

slupka od banánu

5 měsíců

slupka od pomeranče

1 rok

vlněná ponožka

1,5 roku

krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry, čerstvá mléka)

7 let

nedopalek cigarety s filtrem

15 let

plechovka

15 let

igelitový sáček či taška

25 let (nové ekologické tašky se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok)

žvýkačka

50 let

plastový kelímek

70 let

PET láhev, plastová láhev

100 let

alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií

100 let

jednorázové pleny

250 let

sklo

tisíce let (ale možná nikdy)

polystyren

desetitisíce let (ale možná nikdy)

struny do sekačky

pravděpodobně nikdy (nové bio struny do 10 let)

Výsledky v oblasti odpadového hospodářství za rok 2023 – město Český Krumlov

Komodita, vytříděná složka Celková roční produkce
(v tunách)
Produkce na obyvatele
(kg/rok)
Komunální odpady    
Směsný komunální odpad 3080,7385 181,2604
Papír a lepenka 458,6749 26,6094
Sklo 233,8004 11,3182
Plasty 182,6663 10,2033
Kovy 325,3158 24,2284
Jedlý olej a tuk 1,1490 0,0855
Oděvy 58,3080 4,3425
Dřevo 171,4600 12,6953
Biologicky rozložitelný odpad 274,6600 20,4557
Barvy, lepidla, pryskyřice 6,2600 0,46622
Objemný odpad 250,1900 18,6333
Zemina 0 0
CELKEM komunální odpady 5043,2229  
Odpadní obaly    
Obaly obsahující nebezpečnou látku 2,9400 0,21896
Odpady jinak neurčené    
Pneumatiky 10,0500 0,74849
Stavební a demoliční odpady    
Beton 172,7600 12,8666

Rok 2023

Příjmy 16 515 700
Výdaje 26 879 200

Výsledky v oblasti odpadového hospodářství za rok 2022 – město Český Krumlov
 

Komodita, vytříděná složka Celková roční produkce
(v tunách)
Produkce na obyvatele
(kg/rok)
Komunální odpady    
Směsný komunální odpad 3110,3652 197,1903
Papír a lepenka 554,22 31,1334
Sklo 217,0604 11,3224
Plasty 177,3217 10,6726
Kovy 315,4502 25,3149
Jedlý olej a tuk 0,903 0,0724
Oděvy 47,42 3,8054
Dřevo 180,46 0,8394
Biologicky rozložitelný odpad 275,66 22,1218
Barvy, lepidla, pryskyřice 5,91 0,4742
Objemný odpad 242,85 19,4888
Zemina 1,11 0,08907
CELKEM 5128,7305  
Odpadní obaly    
Obaly obsahující nebezpečnou látku 3,31 0,2656
Odpady jinak neurčené    
Pneumatiky 6,61 0,5304
Stavební a demoliční odpady    
Beton 187,87 15,0766

Rok 2022

Příjmy 15 877 887,69
Výdaje 24 266 843,51

Nejčastější otázky a odpovědi, týkající se třídění odpadů

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?

Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) patří do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které je v těch obalech je totiž na recyklaci příliš krátké.

Kam patří molitan?

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?


Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.

Do jakého odpadu patří řasenka?

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?


Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.

Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: