Poplatek za komunální odpad

aktualizováno 23. 1. 2020

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek za komunální odpad") je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 16. prosince 2021 s účinností od 1. 1. 2022 a nahrazuje tak místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvody této změny jsou hlavně formální, tak aby bylo vyhověno nové odpadové legislativě. Zároveň dochází také k navýšení poplatku o 48 Kč na 744 Kč.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Irena Adámková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Pozn.: Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

2. V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

1. Sazba poplatku podle čl. 2 odst. (1) písm. a) a b) této vyhlášky pro každý kalendářní rok je stanovena vyhláškou.

2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Sazba poplatku činí:

  •  744 Kč

1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku se v alikvotní výši osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

a) se v příslušném roce zdržuje 3 měsíce a déle v zahraničí

b) byla hospitalizovaná nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v příslušném roce

c) je třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině s tím, že pořadí se určuje od nejstaršího k nejmladšímu dítěti,

d) je do 3 let věku včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 3 let

e) je hlášená k pobytu na adresách ulice 5. května č.p. 307, č.p. 308, č.p. 317 a č.p. 326 po dobu, kdy město nezajišťuje svoz komunálního odpadu

Alikvotní výše osvobození dle předchozích odstavců se počítá podle poměru celých kalendářních měsíců s nárokem na osvobození v kalendářním roce k počtu měsíců 12.

3. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a má ve vlastnictví nemovitost v ulici 5. května č.p. 307, č.p. 308, č.p. 317 a č.p. 326, se osvobozuje od poplatku za tyto objekty po dobu, kdy obec nezajišťuje svoz komunálního odpadu.

4. Fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky mající zároveň ve vlastnictví stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, se osvobozují od poplatku za tuto nemovitost.

5. Od poplatku se osvobozuje město Český Krumlov jako osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města.

6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: