aktualizováno 22. 1. 2014

Krizové řízení města Český Krumlov

Aktuálně

Povodňový plán nemovitosti - formulář k vyplnění.

Krizové řízení města Český Krumlov

Krizovým řízením nazýváme veškeré činnosti orgánů krizového řízení, které souvisejí s přípravou na mimořádné či krizové situace, především pak s řešením mimořádných a krizových situací.

Orgány krizového řízení jsou sujekty na celostátní a samosprávné úrovni, které jsou v případě krizové situace oprávněni nařizovat krizová opatření a zasahovat tak do práv a povinností osob. Zároveň jsou však odpovědni za řešení krizové situace a odstranění a zmírnění jejích následků.
Orgány krizového řízení - Vláda ČR, ministerstva, ČNB, hejtmani krajů, krajské úřady, HZS krajů, Policie ČR, starostové obcí a obecní úřady.

Za účelem řešení mimořádných a krizových situací zřizují orgány krizového řízení své koordinační a výkonné orgány - bezpečnostní rady a krizové štáby. Bezpečnostní rada státu, bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada ORP (obce s rozšířenou působností) jsou koordinačními orgány vlády, hejtmana kraje resp. starosty ORP, které jsou využívány především při přípravě na mimořádné události. Ústřední krizový štáb, krizový štáb kraje a krizový štáb ORP jsou výkonnými orgány, které pracují na řešení mimořádné či krizové situace, když nastane.

Na území ORP Český Krumlov je zřízena Bezpečnostní rada ORP Český Krumlov a Krizový štáb ORP Český Krumlov.

Za účelem řešení mimořádné události - Povodně velkého rozsahu je zřízena Povodňová komise města Český Krumlov a Povodňová komise ORP Český Krumlov.

Personální složení těchto výkonných orgánů naleznete zde.

Na koho se obrátit?

Pracoviště krizového řízení města Český Krumlov zajišťují:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Slavomír  Čurda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Mimořádnou událost definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Většinu mimořádných událostí vyřeší sám integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Pouze v případě závažné mimořádné události si může velitel zásahu vyžádat koordinaci postupu starostou obce prostřednictvím jeho krizového štábu.

Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
 • Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)
 • Zdravotní záchranná služba (ZZS)
 • Policie České republiky (PČR)

Důležité kontakty na složky IZS.

Jak se zachovat v konkrétních situacích? - více o mimořádných událostech zde.

Pokud při mimořádné události narůstá intenzita ohrožení života, zdraví a majetku a složky IZS spolu se správními a samosprávními orgány nejsou schopny vyřešit mimořádnou událost svou běžnou činností, je nutné vyhlásit tzv. krizový stav. V takovém případě přerůstá mimořádná událost v krizovou situaci. Krizové orgány jsou oprávněny vyhlášovat krizová opatření, která mohou v krajním případě zasáhnout do práv a povinností osob.

Jaké známe krizové stavy?

 • Stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman pro území kraje nebo jeho část.
 • Nouzový stav - vyhlašuje předseda vlády resp. vláda pro celé či omezené území státu.
 • Stav ohrožení státu - vyhlašuje parlament na návrh vlády pro celé či omezené území státu.
 • Válečný stav - vyhlašuje parlament pro celý stát.

Naposledy byl pro území ORP Český Krumlov vyhlášen krizový stav v červnu 2013.
Stav nebezpečí vyhlásil hejtman Jihočeského kraje od 2. do 19. června 2013.
Nouzový stav vyhlásila Vláda České republiky od 2. do 19. června 2013. 

Aby obec mohla účinně chránit své obyvatelstvo, musí se na působení mimořádných událostí neustále připravovat. Základem je postihnout a vytipovat možná nebezpečí, která obci hrozí. Mimořádné události, u nichž je předpoklad vysoké intenzity působení na správní území ORP Český Krumlov a jejich vývoj ke krizovému stavu, jsou popsány v dokumentu Krizový plán ORP Český Krumlov. Části krizového plánu v normálním režimu jsou uloženy k nahlédnutí na pracovišti krizového řízení Městského úřadu Český Krumlov.

Jaké krizové situace hrozí na území ORP Český Krumlov?

Jaké jsou obecné zásady chování při mimořádné události resp. krizové situaci?

Více ke krizovým situacím na území ORP Český Krumlov zde.

V případě velmi závažné mimořádné události a hrozby vážného nebezpečí jsou krizové orgány nuceni vyhlásit pro určité území evakuaci. Evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva zajišťuje a organizuje vždy obec ve spolupráci se složkami IZS.

O vyhlášení evakuace a o způsobu jejího provedení se dozvíte vždy od místních krizových orgánů a zasahujících složek. Způsob evakuace nelze zobecnit, je vždy závislý na konkrétní situaci a je nezbytné jej dodržet.

V případě nařízené evakuace je nezbytné:

 • dodržet zásady pro opuštění bytu,
 • zabalit a vzít s sebou evakuační zavazadlo,
 • dostavit se vždy do evakuačního střediska (a to i v případě, že nevyužijete nouzového ubytování).

Evakuačními středisky byly vytipovány veřejné budovy, především pak školy ve městě. Informaci o konkrétním evakuačním středisku dostanou občané až v případě nařízené evakuace od evakuačních týmů a zasahujících složek. Do evakuačního střediska se dostaví všichni občané, a to i v případě že nebou od obce potřebovat další pomoc. (V evakuačním středisku je nezbytné nahlásit jména členů rodiny a adresu přechodného bydliště.)

Pokud občané využijí k evakuaci vlastní vozidla, je nezbytné dodržet vytipovanou evakuační trasu, kterou sdělí místní krizové orgány, zasahující složky či evakuační týmy.

Evakuované prostosty budou hlídány Městsou policií Český Krumlov a Policií České republiky.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu resp. domu v případě evakuace a daší informace k evakuaci naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: