aktualizováno 22. 1. 2014

Krizové situace

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a jak efektivně ochránit život, zdraví a majetek svůj i svých blízkých.

Mimořádné události na území ORP Český Krumlov, u nichž je předpoklad vyhlášení krizového stavu:

 • povodeň velkého rozsahu,
 • rozsáhlé lesní požáry,
 • vichřice a větrné smrště,
 • sněhové kalamity, námrazy,
 • epidemie - hromadné nákazy osob,
 • epizootie - hromadné nákazy zvířat,
 • radiační havárie,
 • narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně,
 • narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu,
 • narušení dodávek dálkově dodávaného plynu velkého rozsahu,
 • narušení dodávek dálkově dodávaného tepla velkého rozsahu,
 • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
 • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu (silniční doprava, silniční hospodářství, drážní dorpava).

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je nezbytné tuto skutečnost ihned oznámit příslušným složkám IZS.
Viz tísňová volání

 • Věnuji pozornost systémům varování obyvatelstva (sirény, rádiovozy zasahujících složek, InfoKanál města Český Krumlov, média apod.).
 • V případě, že obdržím varování, zajistím si bezpečný úkryt dle povahy krizové situace.
 • Zachovám klid, zjistím si informace o povaze nebezpečí a zachovám se podle obdržených pokynů (z médií, z webových stránek, od zasahujících složek, od místních krizových orgánů apod.). Snažím se získávat informace z oficiálních zdrojů.
 • Nerozšiřuji poplašné a neověřené zprávy.
 • Zbytečně netelefonuji. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • V případě nutnosti si zajistím prostředky individuální ochrany pro sebe a své blízké.
 • V případě nutnosti se podrobím nařízené evakuaci.
 • V zájmu ochrany svého zdraví a majetku budu spolupracovat se zasahujícími složkami, s místními krizovými orgány, nebudu klást zbytečný odpor a podřídím se vyhlášeným krizovým opatřením.
 • V případě výzvy poskytnu osobní nebo věcnou pomoc.
 • V případě nutnosti vždy pomohu starším nemohoucím osobám, osobám se sníženou pohyblivostí či dětem.
 • Po celou dobu krizové situace si budu aktivně vyhledávat informace, podle pokynů chránit svou osobu, své blízké a svůj majetek, tak abych co nejméně zatěžoval zasahující složky IZS spolu s místními krizovými orgány. V poklidu vyčkám ukončení krizové situace.

Co je to osobní a věcná pomoc?

Osobní pomocí je činnost (práce) nebo služba člověka. Věcnou pomocí se rozumí poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Tyto pomoci jsou povinny poskytnout jak právnické a podnikající fyzické osoby, tak i osoby fyzické. Pomoc může fyzická osoba odmítnout pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

V případě vážné mimořádné události, kdy narůstá intenzita ohrožení života, zdraví a majetku, je nutné vyhlásit tzv. krizový stav. Krizové orgány získávají větší pravomoce a jsou schopné lépe zvládnout mimořádnou událost a zmírnit škodlivé působení události.

Jaké máme krizové stavy?

1. Stav nebezpečí 

Vyhlašuje: hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy).

Důvod: jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

Území: celý kraj nebo jeho část.

Doba trvání: nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády).

2. Nouzový stav

Vyhlašuje: vláda České republiky (popřípadě předseda vlády).

Důvod: v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Území: celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání: nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna České republiky).

3. Stav ohrožení státu

Vyhlašuje: parlament České republiky na návrh vlády.

Důvod: je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Území: celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání: není omezeno.

4. Válečný stav

Vyhlašuje: parlament České republiky.

Důvod: je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Území: celý stát.

Doba trvání: není omezeno.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: