aktualizováno 22. 1. 2014

Mimořádné události

Každý z nás se může ve svém životě setkat s mimořádnou událostí. Abychom dokázali účinně ochránit svůj život, zdraví a majetek, případně dokázali efektivně pomoci druhým, je dobré být na mimořádné situace připraven. V následujícím textu naleznete několik praktických rad, jak se zachovat v konkrétních situacích.

Lze naše chování při mimořádných událostech nějak zobecnit?

 • Věnuji pozornost systémům varování obyvatelstva (sirény, média, Mobilní rozhlas ČK, složky IZS apod.),
 • pokud jsem svědkem mimořádné události, kontaktuji příslušnou složku IZS a mimořádnou událost co nejrychleji nahlásím,
 • při mimořádné události zachovám klid, nešířím paniku,
 • vždy se snažím pomoci slabším, nemohoucím a dětem,
 • spolupracuji se zasahujícími složkami,
 • chovám se tak, abych co nejvíce ochránil život, zdraví a majetek svůj a svých blízkých.

Mimořádnou událost je vždy třeba nahlásit složkám IZS - linky tísňového volání.

Pro varování obyvatelstva slouží Jednotný systém varování a vyrozumění obvatelstva.

 • vznikne-li požár, proveďte nutná opatření pro záchranu osob,
 • okamžitě jej uhaste dostupnými prostředky nebo alespoň zamezte jeho šíření,
 • okamžitě ohlaste vzniklý požár na čísle tísňového volání 150 nebo 112,
 • zachovejte klid a rozvahu,
 • nedaří-li se vám požár uhasit v zárodku, co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří,
 • v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi,
 • chraňte si dýchací cesty navlhčenou tkaninou,
 • nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory-kouř znesnadňuje orientaci a znemožňuje dýchání
 • nemůžete-li opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna i dveře proti průniku kouře
 • upozorněte na sebe hasiče křikem „hoří",vyvěšením bílé látky z okna nebo boucháním do topení,zdí
 • při požáru bytu se snažte okamžitě jej opustit směrem na chodbu, zavřete za sebou dveře - tím zamezíte zakouření chodby a schodiště i možnému ohrožení nájemníků
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah, není-li evakuační - označen značkou
 • v případě, že cítíte plyn nerozsvěcujte, telefonujte až po vyvětrání
 • je-li to možné, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el.energie a plynu
 • můžete-li vezměte doklady a léky,nesnažte se posbírat cennosti - ztrácíte čas
 • nikdy se do požárem zasaženého domu nevracejte ! Vlivem požáru a zplodin hoření může dojít ke ztrátě orientace či vědomí, mohou se zřítit nosné konstrukce objektu
 • řiďte se pokyny zasahujících hasičů
 • v případě potřeby poskytněte osobní nebo věcné prostředky pro zdolání požáru

Pokud ucítíte plyn ve vašem domě či okolí nebo zjistíte závadu na plynovém zařízení:

 • ihned zhasněte všechny plameny,
 • prostor důkladně vyvětrejte,
 • zavřete všechny uzávěry plynu,
 • nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, nepoužívejte a nemanipulujte s el. spotřebiči, netelefonujte,
 • varujte obyvatele v blízkosti a v klidu opusťte prostor či budovu,
 • zavolejte pohotovostní linku dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo zamořený prostor!).

Pokud ucítíte štiplavý zápach čpavku či chloru:

 • co nejdéle zadržte dech,
 • zakryjte si dýchací cesty (kapesník, ručník, oblečení), pokud to jde navlhčete látku ve vodě,
 • v klidu opusťte zamořený prostor (podle únikového značení nebo pokynů pracovníků či záchranářů),
 • pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,
 • v případě potřeby poskytněte první pomoc (postiženého vyveďte na čistý vzduch, proudem vlažné vody vymyjte zasažené oči, odstraňte potřísněný oděv, zasažená místa omývejte vodou, udržujte postiženého v klidu a teple),
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Vozidlo převážející NL musí být označeno oranžovou reflexní tabulkou. V horní polovině oddělené od dolní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí "Kemlerův kód" (tj. zda je látka hořlavá, výbušná, žíravá, jedovatá, radioaktivní apod.). V dolní části je "UN kód" identifikující NL (např. 1203 - benzin, 1050 - chlorovodík apod.).

Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla:

 • ihned se vzdalte od místa nehody, nejlépe ve směru kolmém na směr větru a ukryjte se v nejbližší budově,
 • volejte tísňovou linku 112 a nahlaste číslo z oranžové reflexní tabulky havarovaného vozidla (dbejte na svoje bezpečí a volejte z bezpečné vzdálenosti od místa nehody).

 • sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a ukryjte se do pevných staveb
 • uzavřete okna, okenice, či jinak zabezpečte otvory na návětrné straně
 • připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do závětrných prostorů a jejich postavení nejmenší plochou proti větru
 • je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách)

a) anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)

 • nedotýkejte se podezřelého předmětu
 • otevřete dveře a okna
 • zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie
 • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor
 • vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
 • dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu
 • vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci
 • v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor

b) teroristická akce (za použití střelných zbraní)

 • pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
 • pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken
 • ukryjte se za vhodným kusem nábytku
 • striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami
 • vyvarujte se použití pevných telefonních linek
 • zachovejte klid a rozvahu

Pro případ vzniku radiační havárie JE Temelín byly stanoveny zóny havarijního plánování (ZHP). Vnitřní část ZHP je vymezena kruhem o poloměru 5 km od středu reaktoru, vnější část ZHP je vymezena kruhem o poloměru až 13 km od středu reaktoru. Území ORP Český Krumlov nespadá do žádné z částí ZHP JE Temelín.

V případě radiační havárie nejsou pro obyvatelstvo žijící na území ORP Český Krumlov plánována žádná speciální krizová opatření jako v ZHP (viz evakuace, jódová profylaxe, dekontaminace apod.). Obyvatelstvo bude varováno a vyrozuměno o případné havárii a v závislosti na klimatických podmínkách (především pak směru větru) budou obyvatelům navržena konkrétní opatření (např. ukrytí obyvatelstva, prostředky individuální ochrany, regulace pohybu osob apod.).

V případě radiační havárie:
obstarejte si informace a řiďte se pokyny z médií, od zasahujících složek či místních krizových orgánů.

Výstražné signály
V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

Systém varování a vyrozumění slouží k okamžitému varování před hrozícím nebezpečím. Je tvořen převážně sirénami či místními obecními rozhlasy. Koncová zařízení jsou ovládána na dálku nebo ručně/místně. Moderní elektronické sirény „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu sdělí výstražnou informaci. Většina sirén je však staršího typu (rotačních), které pouze „houkají" a žádnou informaci obyvatelstvu nepředávají.

Je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů:

Všeobecná výstraha (pro varování obyvatelstva)

Tón sirény: kolísavý
Délka tónu: 140 vteřin
Název signálu: všeobecná výstraha

Signál se nejvíce "proslavil" za 2. světové války při bombardování, tzv. nálet. 

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a zazní třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. médii, SMS InfoKanálem města Český Krumlov, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Požární poplach (není určen pro varování obyvatelstva)

Signál požární poplach pro svolání jednotek požární ochrany k zásahu.

Tón sirény: přerušovaný
Délka tónu: 60 vteřin
Název signálu: požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Zkouška sirén (není určen pro varování obyvatelstva)

Tón sirény: nepřerušovaný
Délka tónu: 140 vteřin
Název signálu: zkouška sirén

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN".

Varování obyvatel na území města Český Krumlov

V případě vzniku události, která svým charakterem ohrožuje okolí jsou občané varováni pomocí sirén varovným signálem „všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin). Houkání je doplněno zprávou o charakteru ohrožení a opatřeních, která je nutno no ochranu obyvatelstva provést.

Na území města Český Krumlov se nachází 8 sirén, z toho jsou 2 elektronické a 6 rotačních. Všechny sirény jsou ovladatelné na dálku. ( Domoradice sloup u TERNA, Vyšný dům napůl cesty, Gymnazium, zámecká zásobní zahrada, Nové Spolí u č.p. 142, Plešivec II/361 a Tovární ulice - Linde).

Sdělení bude předáno následujícími kanály:

 • SMS InfoKanál města Český Krumlov,
 • 2 elektronické "mluvící" sirény na území města Český Krumlov,
 • rádiovozy Městské policie Český Krumlov,
 • webové stránky města www.ckrumlov.cz/krize,
 • média (Rozhlas České Budějovice, Hitrádio Faktor apod.),

Co dělat po zaznění sirény?

 • okamžitě si nelezněte bezpečný úkryt dle povahy nebezpečí a ukryjte se,
 • obstarejte si informace o povaze nebezpečí (z oficiálních zdrojů)
 • a dále postupujte podle obdržených pokynů.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: