0. Nový územní plán města Český Krumlov

Pořizování nového územního plánu aktuálně postoupilo do další fáze, kterou je veřejné projednání jeho návrhu. Tento nyní zveřejněný návrh nového územního plánu se v některých částech odlišuje od návrhu, který byl veřejnosti poprvé představen na jaře 2021 v rámci tzv. společného jednání. K úpravám oproti této předchozí verzi návrhu nového územního plánu došlo zejména na základě stanovisek dotčených orgánů a jejich požadavků, připomínek uplatněných veřejností (nicméně všem připomínkám nebylo možné vyhovět), vyhodnocení vlivů návrhu nového územního plánu na životní prostředí (SEA), též na základě podrobného prověření možného rozvoje území bývalých kasáren prostřednictvím návrhu územní studie a rovněž ve vazbě na novou zonaci CHKO Blanský les.  Další úpravy a doplnění návrhu nÚP oproti verzi projednávané na jaře 2021 byly vyvolány aktuální energetickou krizí a jejími dopady do území v budoucích letech. Do návrhu nÚP byly proto doplněny návrhy tras teplovodů CZT z Energobloku. 
Od 12.9.2022 je na úřední desce zveřejněno oznámení o zahájení řízení o územním plánu,  zveřejnění jeho návrhu a datu konání jeho veřejného projednání.

Veřejné projednání

návrhu nového územního plánu Českého Krumlova se uskuteční

v úterý dne 8.11.2022 od 15.00 hod.
v kině Luna, 
Špičák 134, Český Krumlov.

Na veřejném projednání zpracovatel nového územního plánu a jeho spolupracovníci představí a vysvětlí navržené řešení a rovněž budou odpovídat na dotazy přítomných.

 

Výkresová část návrhu nového územního plánu Českého Krumlova pro veřejné projednání je zveřejněna na geoportále města v mapové aplikaci "Pořizování nového ÚP Český Krumlov".
Využijte krátký návod Jak prohlížet nový územní plán.

K návrhu nového územního plánu lze podávat námitky a připomínky, a to nejpozději do 15.11.2022.

Námitky:

  • ­mohou podávat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
  • ­musejí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území  dotčeného námitkou
  • ­k prvkům regulačního plánu (text výrokové části – kapitola r. Část územního plánu s prvky regulačního plánu; výkres R.1 – část ÚP s prvky regulačního plánu – regulační podmínky) mohou námitky uplatnit vlastníci dotčených pozemků či staveb nebo ten, kdo má k dotčeným pozemkům či stavbám jiné věcné právo k tomuto pozemku či stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být řešením v podrobnosti regulačního plánu přímo dotčeno

Připomínky:

  • ­může podávat kdokoli
  • ­musejí být řádně odůvodněné

Pomocí on-line formuláře

Textovou část můžete připomínkovat vyplněním a odesláním online formuláře "Námitky a připomínky k textové části nového územního plánu".

Výkresovou část můžete připomínkovat v mapové aplikaci "Námitky a připomínky k výkresové části nového územního plánu". Prohlédněte si krátký návod Jak připomínkovat nový územní plán Český Krumlov.
Pokud Vám aplikace nefunguje dobře, pošlete zadávané údaje e-mailem na jana.hermanova@ckrumlov.cz
Ostatní dotazy, náměty a připomínky k fungování mapových aplikací zasílejte na gis@ckrumlov.cz

Pomocí tištěného formuláře

Vytištěný a vyplněný formulář "Námitka/Připomínka k návrhu nového územního plánu Českého Krumlova pro veřejné projednání" odešlete na adresu:
Městský úřad Český Krumlov
Odbor úřad územního plánování
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Osobní návštěva na odboru

Online objednání schůzky s Ing. Janou Hermanovou.

kancelář Odboru úřad územního plánování, dveře č. V119 v budově městského úřadu v Kaplické ulici (1. patro – ochoz).

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: