aktualizováno 24. 2. 2022

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Nový způsob vydávání průkazů řidiče taxislužby

Loni byl novelizován zákon o silniční dopravě, který dle plánů digitalizace služeb veřejné správy mění k 1. 2. 2023 způsob vydávání průkazů řidiče taxislužby. Zhotovovány už nebudou na dopravních úřadech, ale budou tištěny centrálně, jako moderní plastová karta s digitalizovanou fotografií. Žadatelé o oprávnění řidiče taxi už nebudou muset k žádosti přikládat fyzickou fotografii. Na průkaz bude využita fotografie dostupná v jiném informačním systému veřejné správy nebo bude případně pořízena přímo dopravním úřadem při návštěvě úřadu.

Žádosti přijaté několik dní před nabytím účinnosti novely zákona lze řešit dvojím způsobem. Buď mohou být rozpracované žádosti urychleně po 1. 2. 2023 dokončeny podle staré právní úpravy (papírová podoba), nebo se lze s žadatelem domluvit, že žádost bude zadána do systému RPSD po 1. 2. 2023 a v tom případě nemusí dokládat papírovou fotografii. Pokud však jeho foto nebude dostupné v informačních systémech (typicky někteří cizinci), bude ho nutné vyzvat, aby se po 1. 2. 2023 dostavil na úřad k vyfocení.

--------------------

Tři a dost! Jaké podmínky se mění pro nové uchazeče o řidičské oprávnění od 1. července 2021?

Významnou novinkou je, že pokud nový žadatel o řidičské oprávnění u první zkoušky neprospěje, může tuto zkoušku opakovat nejvýše 2x. Poté se opakovaně podrobí výuce nebo výcviku z části zkoušky, ve které neprospěl a může zkoušku znovu opakovat nejvýše 3x. Lhůta pro vykonání zkoušky se prodlužuje z šesti měsíců na jeden rok. Neuspěje-li žadatel za těchto podmínek, musí se podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Zkoušky u motocyklů se podle novely hodnotí samostatně. Pokud žadatel neprokáže potřebné znalosti v první části zkoušky, nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel potřebné znalosti ve druhé části zkoušky, podrobí se opakované zkoušce pouze z této části zkoušky.

Při přezkoumání řidiče z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se postupuje obdobně.

K dalším změnám patří zejména zrušení zbytečné povinnosti, kdy učitel autoškoly musel doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Dále učitel nesmí při výcviku dohlížet na dva žáky na motocyklu a zároveň provádět v automobilu cvičnou jízdu s dalším žákem. V dalších etapách výcviku může řízení vozidla trvat i déle, nejvýše však 4 hodiny.

Zkoušky, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon. č. 191/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Sládek

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Petra Helclová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Kateřina Pešková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: katerina.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Andrea Vejvodová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Vendulka Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendulka.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Bc. Aleš Iser
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Ing. Miloš Havelka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Vladimír Augsten
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Jan Lochmann
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Bc. Jiří Pahorecký
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Bc. Pavel Beran
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: pavel.beran@ckrumlov.cz
Telefon:

Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení o placeném stání

Povolení k vjezdu do pěší zóny

Vyhláška o místních poplatcích

Související zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb.
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: