aktualizováno 18. 10. 2021

Radarový systém v Českém Krumlově

Nedodržování stanovené rychlosti má negativní dopad především na bezpečnost a plynulost silničního provozu. S rostoucí rychlostí se současně zvyšuje hlučnost, prašnost a množství emisí v ovzduší. Při dodržování nejvyšší dovolené rychlosti mají i ostatní účastníci silničního provozu usnadněn pohyb po síti pozemních komunikací, např. chodci lépe odhadnou dobu, za kterou se k nim pohybující se vozidlo přiblíží, cyklisté nejsou odfoukáváni proudem vzduchu vzedmutého za rychlíky, vozidla přijíždějící z vedlejších komunikací se mohou plynuleji zapojovat do proudu vozidel, a i odbočování z hlavního proudu je snáze proveditelné. Město dlouhodobě potřebuje sbírat a vyhodnocovat data o provozu na svém území, aby na základě nich mohlo lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury. Radary jsou tak jedním z dalších zdrojů o množství a typech projíždějících vozidel.

Měření rychlosti provádí Městská policie Český Krumlov, aktuálně ve dvou lokalitách, Chvalšinská a Objížďková. V našem případě se jedná měření úsekové rychlosti. Při vjezdu do měřeného úseku je sejmut a uložen čas vjezdu automobilu. Automobil je klasicky identifikován podle státní registrační značky pomocí kamerového systému. Na konci úseku je automobil opětovně identifikován a sejmut čas výjezdu. Na základě rozdílu těchto dvou časů a známé délky úseku je spočítána průměrná rychlost. Měření probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Záznam o přestupku se dostane od městské policie ke správnímu orgánu a přestupci bude zaslána výzva k uhrazení určené částky ve výši podle míry překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Prostřednictvím výzvy Vám bude sdělena určená částka, kterou můžete uhradit bankovním převodem, složenkou či hotově na pokladně MÚ.

Lhůta pro zaplacení určené částky je 15 dní od doručení výzvy. Neuhrazením částky bude zahájeno správní řízení. 

V případě dotazů týkajících se projednávání Vašeho přestupku kontaktuje výhradně pracovníka odboru správního, uvedeného ve výzvě.

Obecné dotazy, náměty a připomínky k fungování radarů ve městě směřujte na radary@ckrumlov.cz
Tento kontakt neslouží k řešení Vašeho přestupku!

Kdo je vlastníkem a provozovatelem radarového zařízení?

Vlastníkem zařízení je společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., město Český Krumlov provozuje systém měření rychlosti na základě nájemní smlouvy s touto společností.

Co když nestihnu zaplatit pokutu ve lhůtě?

Jedná se tak o opožděnou platbu, se kterou bude naloženo, jako s nezaplacenou pokutou. Částka bude přestupci vrácena a věc projednána ve správním řízení.

Co když vozidlo řídil jiný člověk než provozovatel vozidla?

Provozovatel vozidla může řidiče správnímu orgánu oznámit a přestupkové řízení je dále vedeno s řidičem vozidla. 

Strhávají se za přestupek body?

Bodový systém se týká řidiče vozidla, nikoliv provozovatele. Pokud dojde k překročení o 6 až 19 km/h, mohou být řidiči přičteny 2 body. Překročení rychlosti v obci o 20 až 39 km/h znamená připsání dalších 3 bodů. Ve chvíli, kdy na "padesátce" překročíte rychlost o 40 km/h a více, bude věc automaticky projednána ve správním řízení, kde hrozí pokuta 5000 až 10000 Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. Navíc bude takový výkon oceněn 5 body do Vašeho konta.

Kam jdou peníze za pokuty?

Příjmy z pokut za dopravní přestupky zjištěné instalovanými radary jsou příjmy rozpočtu města. Z těchto příjmů také je hrazen samotný provoz radarového systému - vlastníkovi se platí fixní nájemné, které není závislé na množství naměřených přestupků.

Mění se nastavení měření rychlosti v průběhu dne a noci?

Ne, nejvyšší dovolená rychlost v obci 50 km/h platí 24 hodin denně.

Bude se Výzva posílat i cizincům?

Ano, systém je nastaven na zasílání výzev i do zahraničí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov