Radarový systém v Českém Krumlově

Nedodržování stanovené rychlosti má negativní dopad především na bezpečnost a plynulost silničního provozu. S rostoucí rychlostí se současně zvyšuje hlučnost, prašnost a množství emisí v ovzduší. Při dodržování nejvyšší dovolené rychlosti mají i ostatní účastníci silničního provozu usnadněn pohyb po síti pozemních komunikací, např. chodci lépe odhadnou dobu, za kterou se k nim pohybující se vozidlo přiblíží, cyklisté nejsou odfoukáváni proudem vzduchu vzedmutého za rychlíky, vozidla přijíždějící z vedlejších komunikací se mohou plynuleji zapojovat do proudu vozidel, a i odbočování z hlavního proudu je snáze proveditelné. Město dlouhodobě potřebuje sbírat a vyhodnocovat data o provozu na svém území, aby na základě nich mohlo lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury. Radary jsou tak jedním z dalších zdrojů o množství a typech projíždějících vozidel.

Měření rychlosti provádí Městská policie Český Krumlov v úsecích Chvalšinská, Objížďková a Budějovická. V našem případě se jedná měření úsekové rychlosti. Při vjezdu do měřeného úseku je sejmut a uložen čas vjezdu automobilu. Automobil je klasicky identifikován podle státní registrační značky pomocí kamerového systému. Na konci úseku je automobil opětovně identifikován a sejmut čas výjezdu. Na základě rozdílu těchto dvou časů a známé délky úseku je spočítána průměrná rychlost. Měření probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Záznam o přestupku se dostane od městské policie ke správnímu orgánu a přestupci bude zaslána výzva k uhrazení určené částky ve výši podle míry překročení nejvyšší dovolené rychlosti takto:

Úsekové měření rychlosti Český Krumlov - tabulka přestupků, zdroj: Viktor Černík / OS

Prostřednictvím výzvy Vám bude sdělena určená částka, kterou můžete uhradit bankovním převodem, složenkou či hotově na pokladně MÚ.

Pozor při ručním vyplňování čísla účtu ve Vašem bankovnictví, obsahuje předčíslí, které patří do pole předčíslí. Kde pole předčíslí není, píše se do pole číslo účtu s pomlčkou 19-221241/0100.

Pokud dopis ztratíte, pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy). Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět s dalším postupem. Pozor na dodržení lhůty 30 dní od doručení dopisu.

Lhůta pro zaplacení určené částky je 30 dní od doručení výzvy. Neuhrazením částky bude zahájeno správní řízení. 

V případě dotazů týkajících se projednávání Vašeho přestupku kontaktuje městský úřad na e-mailu vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy).

Kdo je vlastníkem a provozovatelem radarového zařízení?

Vlastníkem zařízení je společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., město Český Krumlov provozuje systém měření rychlosti na základě nájemní smlouvy s touto společností.

Co když nestihnu zaplatit pokutu ve lhůtě?

Jedná se tak o opožděnou platbu, se kterou bude naloženo, jako s nezaplacenou pokutou. Pokud provozovatel pošle platbu, která je na účet zapsaná po lhůtě 30 dní od doručení výzvy anebo která je nižší, než požadovaná platba, tak vzniká vratitelný přeplatek. Na jeho vrácení je lhůta 1 rok, která neběží, pokud je vedeno navazující přestupkové řízení s provozovatelem dle § 125f odst. 1 a případně ho lze použít pro zaplacení pokuty z v tomto řízení.

Co když vozidlo řídil jiný člověk než provozovatel vozidla?

Provozovatel vozidla může řidiče správnímu orgánu oznámit a přestupkové řízení je dále vedeno s řidičem vozidla. 

Strhávají se za přestupek body?

Bodový systém se týká řidiče vozidla, nikoliv provozovatele. „Pokud dojde k překročení o 10 až 19 km/h, mohou být řidiči přičteny 2 body. Překročení rychlosti v obci o 20 až 39 km/h znamená připsání 4 bodů. Ve chvíli, kdy na "padesátce" překročíte rychlost o 40 km/h a více, bude věc automaticky projednána ve správním řízení, kde hrozí pokuta 7 000 až 25 000 Kč a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Navíc bude takový výkon oceněn 6 body do Vašeho konta.“

Kam jdou peníze za pokuty?

Příjmy z pokut za dopravní přestupky zjištěné instalovanými radary jsou příjmy rozpočtu města. Z těchto příjmů je hrazen samotný provoz radarového systému - vlastníkovi se platí fixní nájemné, které není závislé na množství naměřených přestupků. Zbytek příjmů je použit na další výdaje městského rozpočtu, které schvaluje zastupitelstvo města.

Mění se nastavení měření rychlosti v průběhu dne a noci?

Ne, nejvyšší dovolená rychlost v obci 50 km/h platí 24 hodin denně.

Změří radary i motocykl?

Ano, nová radarová zařízení umí změřit i motocykl.

Bude se Výzva posílat i cizincům?

Ano, systém je nastaven na zasílání výzev i do zahraničí.

Ztratil/s jsem dopis s výzvou k uhrazení částky.

Pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením SPZ. Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět se správnými platebními údaji. Pozor na lhůtu splatnosti 30 dní.

Spletl jsem údaje k platbě a platba se mi vrátila (špatně zadané číslo účtu, chybějící variabilní symbol apod.). 

Platbu se špatně zadaným číslem účtu vrací banka zpět. Pak můžete zaplatit znovu. Pokud jste dokument s výzvou už vyhodili, pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením SPZ. Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět se správnými platebními údaji. Pozor na lhůtu splatnosti 30 dní.

Sešlo se mi v rodině více pokut, můžu je zaplatit v elektronickém bankovnictví najednou?

Bohužel ne, každá výzva má přiřazený svůj variabilní symbol a musí se zaplatit každá zvlášť.

Nestihnu si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště. Co mám dělat?

Apelujeme na všechny příjemce výzev k zaplacení určené částky, aby věnovali pozornost poučení, které je jim poštovním doručovatelem zanecháno, zde najdou všechny potřebné informace.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil, stačí údaje zaslat e-mailem?

Ano, stačí zaslat e-mail na adresu vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: