aktualizováno 23. 4. 2024

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Přestupky za neoprávněné stání nebo zastavení (parkování)

Nesprávně zaparkovaná vozidla mohou bránit viditelnosti, omezovat průjezdnost pro hasiče, záchranku a policii a často také stěžují průjezdnost nákladním vozidlům zajištujícím např. svoz komunálního a tříděného odpadu. Přečtěte si, jak město Český Krumlov řeší kontrolu správného parkování a co následuje, když dojde k přestupku.

Vybrané změny v nejčastějších procesech na registru vozidel po novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích účinné od 1.3.2023

Platnost evidenční kontroly se z jednoho měsíce prodlužuje na jeden rok.

Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. V aplikaci Ministerstva dopravy „Kontrola tachometru“ lze po zadání VIN vozidla zjistit, kdy bylo vozidlo na technické prohlídce.

Občan při podání žádosti o změnu vlastníka vozidla již nemá povinnost fyzicky předkládat protokol o evidenční kontrole či technické prohlídce, úřad si potřebné údaje zjišťuje sám.

Pokud je ukončován leasing – změna vlastníka – současný provozovatel se stává vlastníkem vozidla, nevyžaduje se již evidenční kontrola. Úkon podléhá poplatku 50 Kč. 

Při koupi nového vozidla prodejce již nepředá kupujícímu technický průkaz, ale pouze tzv. COC list neboli prohlášení o shodě. Na základě tohoto dokumentu bude technický průkaz vystaven při registraci vozidla na úřadě.

Při ztrátě dokladů, konkrétně velkého a malého technického průkazu, došlo ke zvýšení správního poplatku za vystavení duplikátu na 500 Kč. Pokud Vám byly doklady odcizeny a bude při žádosti o duplikát předložen záznam od PČR o nahlášení odcizení dokladů, činí poplatek 100 Kč.  

Počínaje datem 1.03.2023, začíná pro všechna vozidla, která jsou dočasně vyřazena z provozu a mají registrační značky uloženy, na úřadě běžet tříletá lhůta. Pokud ve lhůtě tří let od tohoto data nepožádá vlastník vozidla o zachování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla, úřad tyto doklady a registrační značky po třech letech skartuje. Nezanikne tedy vozidlo, pouze doklady a značky. Žádost o zachování registračních značek a dokladů je zpoplatněna částkou 200 Kč. Pro koho je registrační značka z vozidla po dědečkovi srdeční záležitostí, má po dobu tří let možnost požádat o její zachování.

Rezervace RZ – na přání, se prodlužuje ze tří na šest měsíců. Lze využít např. v situaci, kdy kupujete nové vozidlo, čekáte na něj, chcete si předem zarezervovat značku na přání, aby Vám zrovna tuhle kombinaci nikdo "nevyfouknul", tak je možné na úřadě za poplatek 300 Kč tuto registrační značku v systému zarezervovat. Stejně tak se prodloužení lhůty týká případu, kdy máte vozidlo se značkou na přání, potřebujete ho dočasně vyřadit z provozu, trvale vyřadit, prodat, vyvézt atd., ale chcete si ponechat registrační značku pro další své vozidlo.

Na zvláštní vozidla (traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje atd.) se již nevydává "technický průkaz zvláštního vozidla" ale jednotně běžný technický průkaz silničního vozidla.

S účinností od 1.9.2023 se stejně jako u registru řidičů, tak nyní nově i u registru vozidel, připravuje možnost elektronického podání žádosti o změnu v registru silničních vozidel. Tzn. že například při změně vlastníka může za určitých podmínek alespoň jedna ze zúčastněných stran „ušetřit“ cestu na úřad.

S účinností od 1.1.2024 již nebudou k vozidlu vydávány dva doklady, kterými byly doposud tzv. „velký a malý technický průkaz“, ale pouze jeden doklad. Doklad bude velikosti současného „malého“ technického průkazu. Přibydou zde některé údaje a QR kód, kterým by měla být zpřístupněna technická data o vozidle a další informace. V této souvislosti nevznikne nikomu povinnost hromadné výměny dokladů od vozidla. Všechny současné druhy technických průkazů zůstávají v platnosti a k výměně bude docházet postupně. Tedy vždy když se občan z nějakého konkrétního důvodu dostaví na registr vozidel, budou mu doklady odebrány a vystaven pouze jeden nový doklad.

--------------------

Nový způsob vydávání průkazů řidiče taxislužby

Loni byl novelizován zákon o silniční dopravě, který dle plánů digitalizace služeb veřejné správy mění k 1. 2. 2023 způsob vydávání průkazů řidiče taxislužby. Zhotovovány už nebudou na dopravních úřadech, ale budou tištěny centrálně, jako moderní plastová karta s digitalizovanou fotografií. Žadatelé o oprávnění řidiče taxi už nebudou muset k žádosti přikládat fyzickou fotografii. Na průkaz bude využita fotografie dostupná v jiném informačním systému veřejné správy nebo bude případně pořízena přímo dopravním úřadem při návštěvě úřadu.

Žádosti přijaté několik dní před nabytím účinnosti novely zákona lze řešit dvojím způsobem. Buď mohou být rozpracované žádosti urychleně po 1. 2. 2023 dokončeny podle staré právní úpravy (papírová podoba), nebo se lze s žadatelem domluvit, že žádost bude zadána do systému RPSD po 1. 2. 2023 a v tom případě nemusí dokládat papírovou fotografii. Pokud však jeho foto nebude dostupné v informačních systémech (typicky někteří cizinci), bude ho nutné vyzvat, aby se po 1. 2. 2023 dostavil na úřad k vyfocení.

--------------------

Tři a dost! Jaké podmínky se mění pro nové uchazeče o řidičské oprávnění od 1. července 2021?

Významnou novinkou je, že pokud nový žadatel o řidičské oprávnění u první zkoušky neprospěje, může tuto zkoušku opakovat nejvýše 2x. Poté se opakovaně podrobí výuce nebo výcviku z části zkoušky, ve které neprospěl a může zkoušku znovu opakovat nejvýše 3x. Lhůta pro vykonání zkoušky se prodlužuje z šesti měsíců na jeden rok. Neuspěje-li žadatel za těchto podmínek, musí se podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Zkoušky u motocyklů se podle novely hodnotí samostatně. Pokud žadatel neprokáže potřebné znalosti v první části zkoušky, nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel potřebné znalosti ve druhé části zkoušky, podrobí se opakované zkoušce pouze z této části zkoušky.

Při přezkoumání řidiče z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se postupuje obdobně.

K dalším změnám patří zejména zrušení zbytečné povinnosti, kdy učitel autoškoly musel doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Dále učitel nesmí při výcviku dohlížet na dva žáky na motocyklu a zároveň provádět v automobilu cvičnou jízdu s dalším žákem. V dalších etapách výcviku může řízení vozidla trvat i déle, nejvýše však 4 hodiny.

Zkoušky, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon. č. 191/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

 

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Petra Helclová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Andrea Vejvodová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Kateřina Pešková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: katerina.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Vendulka Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Vladimír Augsten
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Ing. Miloš Havelka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Bc. Aleš Iser
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Jan Lochmann
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Bc. Pavel Beran
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail:
Telefon:
Bc. Jiří Pahorecký
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení o placeném stání

Povolení k vjezdu do pěší zóny

Vyhláška o místních poplatcích

Související zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb.
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: