aktualizováno 1. 7. 2024

Povolení ke vjezdu do pěší zóny

Vjezd do pěší zóny města Český Krumlov vymezené dopravním značením, se řídí Pravidly pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny ve městě Český Krumlov, která určují kdo je oprávněn do pěší zóny vjíždět, za jakých podmínek a případně s jakým omezením.

V rámci zlepšování služeb občanům je spuštěn on-line systém pro vydávání povolení ke vjezdu, který postupně nahradí stávající papírové karty.

Pravidla rozlišují tyto základní skupiny uživatelů:

 • vozidla bez povolení (IZS, odstraňování havárií, ZTP, zásaobování od 19:00 do 10:00, svatebčané)
 • Rezident - fyzická osoba s trvalým bydlištěm nebo nájmem za účelem bydlení v pěší zóně, dále její dítě, druh, družka, manžel, manželka žijící s těmito osobami ve společné domácnosti
 • Abonent, TAXI, shuttle (modrá povolenka) - fyzická nebo právnická osoba vlastnící nebo prokazatelně užívající nemovitost jako provozovnu k podnikání nebo obecně prospěšné činnosti nacházející se v pěší zóně, vyjma užívání nemovitosti pro skladování
 • Osoby blízké rezidentům (žlutá) - do pěší zóny nebo její části může být umožněn vjezd v omezené době vozidlům označeným jednorázovým žlutým povolením, které může být vydáno ostatním osobám blízkým rezidentům (§ 22 občanského zákoníku) na dobu od 16:00 do 10:00 bez poplatku
 • Opravy a údržba (žlutá) - osobám provádějícím dopravní obsluhu, opravárenské, údržbářské a jiné podobné služby pro konkrétní rezidenty a abonenty, na dobu od 10:00 do 19:00 za poplatek 100 Kč za každý započatý den
 • Doručovatelé zásilek (žlutá) - v době mimo zásobování za poplatek 100 Kč za vozidlo a každý započatý den, je potřeba uvést účel, cíl (jméno, adresu)
 • Mimořádné a další jinde nespecifikované případy (žlutá) - po předchozm odůvodnění, v době zásobování i mimo ni za poplatek 100 Kč za každý vjezd a započatý den nebo v mimořádných případech zdarma
 • Ubytovaní - smí vjíždět v době od 15:00 do 10:30, oprávnění lze udělit osobám prokazatelně ubytovaným v k tomu určených objektech v pěší zóně města za účelem dopravy ubytovaných osob do těchto ubytovacích zařízení

On-line vyřízení povolení k vjezdu →

Povolení ke vjezdu pro rezidenty, vlastníky nemovitostí, podnikatele, ubytovatele a jednorázová oprávnění např. pro řemeslníky, lze od 1.7.2024 vyřídit on-line.

Od tohoto data nebudou vydávány papírové karty povolenek, ale registrační značky vozidel s oprávněním budou zadávány do informačního systému pro správu oprávnění.

Žadatelé se mohou nadále obracet jak na odbor dopravy, kde je osobní vyřízení stále možné, tak i na městskou policii, kde Vám s vyřízením povolení k vjezdu pomůžeme. 

On-line vyřízení povolení k vjezdu →

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Hana Dubeňová, DiS.
Odbor / oddělení: MP
Funkce: zástupce velitele Městské policie
E-mail: hana.dubenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 309
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Bc. Jan  Šítal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: velitel Městské policie
E-mail: jan.sital@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 323

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pravidla rozlišují tyto základní skupiny uživatelů:

Vozidla bez povolení

 • vozidla integrovaného záchranného systému při výkonu služební činnosti
 • vozidla havarijních čet při odstraňování poruch dodávek el. energie, vody, plynu, telekomunikací, tepla nebo kanalizace atp.
 • vozidla držitelů karet ZTP a jejich průvodci (a další podle zvláštních právních předpisů)
 • vozidla provádějící zásobování zbožím v době od 19:00 do 10:00
 • svatebčané

Rezident (zelená povolenka) - fyzická osoba s trvalým bydlištěm nebo nájmem za účelem bydlení v pěší zóně, dále její dítě, druh, družka, manžel, manželka žijící s těmito osobami ve společné domácnosti

 • žadatel musí být vlastníkem či provozovatelem vozidla ke kterému žádá o povolení
 • povolení není zpoplatněno a vydává se na 24/7 na celý kalendářní rok (elektronicky na 1 rok od udělení oprávnění)
 • bydliště prokazuje vyznačením adresy trvalého pobytu v platném občanském průkazu nebo jiném dokladu totožnosti či platnou nájemní smlouvou
 • rezident smí požádat o vydání 4 nezpoplatněných „žlutých“ povolenek na každý kalendářní rok za účelem zajištění oprav, údržby majetku a dovozu materiálu či věcí prostřednictvím dalšího subjektu (řemeslník) - žadatel uvede datum vjezdu, účel a registrační značku daného vozidla
 • pokud dané vozidlo nevlastní, dokládá nám písemný souhlas majitele; jde-li o služební vozidlo (pouze osobní automobil) dokládá souhlas vlastníka pro použití pro soukromé účely
 • od 1.7.2024 je možné vyřídit elektronicky zde


Abonent, TAXI, shuttle (modrá povolenka) - fyzická nebo právnická osoba vlastnící nebo prokazatelně užívající nemovitost jako provozovnu k podnikání nebo obecně prospěšné činnosti nacházející se v pěší zóně, vyjma užívání nemovitosti pro skladování

 • žadatel musí být vlastníkem či provozovatelem vozidla ke kterému žádá vydání povolení
 • povolení není zpoplatněno a vydává se nejdéle na 1 rok na denní dobu od 16:00 do 10:00
 • vlastnictví nemovitosti ověřujeme v KN, užívání nemovitosti k podnikání prokazuje žadatel
 • na základě této povolenky může být umožněn vjezd vozidlům TAXI (specifikovaným a řádně označeným ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) do celé pěší zóny po celý den bez omezení za poplatek 2000 Kč za vozidlo a za každý kalendářní měsíc
 • na základě této povolenky může být umožněn vjezd vozidlům realizujícím příležitostnou osobní silniční dopravu (ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) na dobu od 15:00 do 10:30 do celé pěší zóny za poplatek 1500 Kč za vozidlo a za každý kalendářní měsíc
 • vlastníci nemovitostí a osoby užívající nemovitost k podnikání mohou od 1.7.2024 požádat o povolení ke vjezdu on-line

Pozn.: Jedna fyzická nebo právnická osoba může být držitelem max. 2 ks přenosných modrých povolenek. Tyto povolenky jsou přenosné mezi všemi vozidly uvedenými na povolence, jejichž vlastníkem či provozovatelem je osoba žadatele. Druhé povolení se vydává vlastníkům či provozovatelům 4 a více vozidel. Omezení počtu povolenek se netýká případů, kdy vlastník nemovitosti v pěší zóně právem užívá nemovitost k parkování svých vozidel.


Osoby blízké rezidentům (žlutá) - do pěší zóny nebo její části může být umožněn vjezd v omezené době vozidlům označeným jednorázovým žlutým povolením, které může být vydáno ostatním osobám blízkým rezidentům (§ 22 občanského zákoníku) na dobu od 16:00 do 10:00 bez poplatku


Opravy a údržba (žlutá) - osobám provádějícím dopravní obsluhu, opravárenské, údržbářské a jiné podobné služby pro konkrétní rezidenty a abonenty, na dobu od 10:00 do 19:00 za poplatek 100 Kč za každý započatý den

 • od 1.7.2024 je možné vyřídit povolení ke vjezdu elektronicky
 • je potřeba uvést účel, cíl (jméno, adresu)


Doručovatelé zásilek (žlutá) - v době mimo zásobování za poplatek 100 Kč za vozidlo a každý započatý den, je potřeba uvést účel, cíl (jméno, adresu)

Mimořádné a další jinde nespecifikované případy (žlutá) - po předchozím odůvodnění, v době zásobování i mimo ni za poplatek 100 Kč za každý vjezd a započatý den nebo v mimořádných případech zdarma

Ubytovaní

 • smí vjíždět v době od 15:00 do 10:30
 • oprávnění lze udělit osobám prokazatelně ubytovaným v k tomu určených objektech v pěší zóně města za účelem dopravy ubytovaných osob do těchto ubytovacích zařízení
 • vjezd lze též povolit v době od 10:00 do 16:00 vozidlům, jejichž vlastníkem či provozovatelem je ubytovatel provádějící prokazatelně hromadný převoz zavazadel osob ubytovaných v ubytovacích zařízeních s kapacitou nad 40 lůžek nacházejících se v pěší zóně města
 • vjezd je zpoplatněn částkou 100 Kč za vjezd za každý započatý den
 • od 1.7.2024 jsou tyto povolenky vydávány pouze elektronicky na základě žádosti ubytovatele

Rezident

 • doklad k prokázání trvalého bydliště v pěší zóně (občanský průkaz, nájemní smlouva za účelem bydlení atd.)
 • RZ vozidla a doklad o oprávněném užívání vozidla (je-li vozidlo Vaše, tak technický průkaz; v případě cizího vozidla souhlas jeho vlastníka nebo např. firmy k užívání vozidla pro soukromé účely)

Vlastník nemovitosti

 • vlastnictví není potřeba dokládat, údaje o vlastnictví nemovitosti ověřujeme v katastru nemovtostí
 • RZ vozidla a doklad o oprávněném užívání vozidla (je-li vozidlo Vaše, tak technický průkaz; v případě cizího vozidla souhlas jeho vlastníka nebo např. firmy k užívání vozidla pro soukromé účely)

 

Provozovatel podniku

 • doklad prokazující užívání daného objektu v pěší zóně k podnikání
 • RZ vozidla a doklad o oprávněném užívání vozidla (je-li vozidlo Vaše, tak technický průkaz; v případě cizího vozidla souhlas jeho vlastníka nebo např. firmy k užívání vozidla pro soukromé účely)

 

Ubytovatel

 • dokládá umístění své provozovny (ubytovacího zařízení) v pěší zóně města

 

Jednorázové vjezdy ubytoavných hostů, opravářů a dalších krátkodobých uživatelů (žluté a červené povolenky) jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/24 hodin.

Vozidlům TAXI (specifikovaným a řádně označeným ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) je vydání povolení ke vjezdu do celé pěší zóny po celý den bez omezení zpoplatněno částkou 2000 Kč za vozidlo a za každý kalendářní měsíc.

Vozidlům realizujícím příležitostnou osobní silniční dopravu (ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) je vydání povolení ke vjezdu do celé pěší zóny na dobu od 15:00 do 10:30 umožněno za poplatek 1500 Kč za vozidlo a za každý kalendářní měsíc.

Místní poplatky za vjezd jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Český Krumlov o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Na vydání povolení se nevztahují žádné lhůty. Oprávnění je zpravidla vydáváno obratem. V případě elektronického podání nejdéle do 48 hodin.

Formulář žádosti není zapotřebí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: