aktualizováno 24. 11. 2020

Žádost o zřízení (změnu) tržního místa

Tržní řád upravuje podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu (stavební zákon) na území města Český Krumlov.

Podle ustanovení  tržního řádu (nařízení města č. 4/2017) lze prodávat zboží, poskytovat služby, nabízet služby (čl. 2, bod 9) a nabízet zboží (čl. 2, bod 10) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, v městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení, pouze se souhlasem města Český Krumlov.

Od 1.4.2018 vešel v Českém Krumlově v účinnost nový tržní řád, dle kterého vlastníci nemovitostí v centru města mají povinnost upravit vzhled průčelí domů tak, aby odpovídala kulturně historické hodnotě památkově chráněných objektů. Pro provozovatele obchodů, restaurací a dalších služeb vydalo město Český Krumlov doporučení, jakým způsobem se mají při prezentaci zboží a služeb řídit. V zájmu města je především to, aby byl regulován prodej mimo provozovnu hlavně v městské památkové rezervaci a v městské památkové zóně Plešivec. Jedná se o způsob nabízení a prodeje zboží i služeb mimo provozovnu, tj. na zdech domů, okenicích, dveřnících, ostatních konstrukcích, stojkách před obchody i volně na komunikaci před provozovnou apod. V městské památkové rezervaci a zóně a dalších vnitřních částech města bude jejich podoba v jednotlivých případech regulována souhlasem rady města.

Postup při vyřizování žádosti o zřízení tržního místa bude stejný jako při vyřizování žádosti o schválení vystavování zboží nebo o zábor veřejného prostranství. Agendu má v gesci Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen odbor dopravy nebo ODSH), který ve spolupráci s Odborem památkové péče Městského úřadu Český Krumlov zajišťuje projednání žádosti. O konečné podobě pak rozhoduje Rada města Český Krumlov.

Žádost se podává na ODSH. S jednotlivými žádostmi bude naloženo následovně: odbor dopravy po přijetí žádosti tuto vyhodnotí z pohledu své působnosti a požádá o vyjádření Odbor správy majetku a prostřednictvím jeho i Odbor památkové péče (OPP). Oba tyto odbory budou žádost posuzovat zejména ve světle souladu s doporučeními vydanými v doprovodných dokumentech k tržnímu řádu. Po vypracování obou vyjádření předá ODSH věc k rozhodnutí Radě města Český Krumlov. Po schválení záměru uzavře Odbor správy majetku s žadatelem smlouvu, kterou žadatel následně doloží Odboru dopravy jako souhlas vlastníka pozemku (komunikace) v případě že se jedná o umístění na místní komunikaci a bude vydáváno povolení ke zvláštnímu užívání.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost je oprávněn podat provozovatel, nájemce či vlastník objektu, ve kterém je provozovna, popř. jiný subjekt s písemným souhlasem provozovatele.

Požadavky na přílohy žádosti:

  • doklad o schválení provozovny k danému účelu užívání provozovny
  • grafické vyobrazení rozsahu, provedení, velikosti, vzhledu, materiálu záměru
  • barevné foto prostoru, kde má být zřízeno tržní místo - např. zákres do fota atp., se zakreslenými navrhovanými prvky, případně varianty + dokumentace - okótované výkresy, barevnost, detaily částí a prvků, typy písma, materiálová specifikace, řemeslné zpracování, povrchové úpravy, osvětlená, zákres umístění na pozemku atd., u prvků umístěných na fasádě nebo přiléhajících k objektu zákres přesahu prvku(ů) do veřejného prostranství
  • z žádosti musí být dále zřejmé, zda je tržní místo navrhováno jako trvalé nebo zda bude každý den po skončení provozní doby sklízeno, jakému počtu klientů má sloužit, na jaké období je požadováno a další související informace

Podání žádosti o zřízení tržního místa není zpoplatněno. Následné povolení zvláštního užívání v případě umístění tržního místa na komunikaci je zpoplatněno částkou 100, 500 nebo 1000 Kč podle délky užívání.

Nejsou stanoveny. Zpravidla do 30 dnů.

Žádost se podává volnou formou s upřesněním zda se jedná o předzahrádku, prodejní místo, stánek atd. podle tržního řádu. Po obdržení žádosti příslušný pracovník odboru dopravy s žadatelem jeho záměr projedná a popř. upřesní potřebné informace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: