aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ)

Třídění odpadu

Od dubna 2019 zavedlo město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiřuje tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů na sběrném dvoře. Více informací je k dispozici zde

Přípravky na ochranu rostlin

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

 

Odbor životního prostředí a zemědělství realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úsecích: ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, rostlinolékařská péče, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o přestupcích.

Na úseku samostatné působnosti: zabezpečuje, příp. koordinuje, plnění úkolů obce, zajišťuje ucelenou agendu na úseku veřejné zeleně (údržba, revitalizace a rozvoj veřejné zeleně včetně vyjádření k zamýšleným pronájmům a prodejům zelených ploch v majetku města), kontroluje plnění smluv a koordinuje práci osob, zabezpečujících pro město služby z oblasti nakládání s odpady, péče o městskou zeleň apod., provádí kontrolní činnost - dodržování obecně závazných vyhlášek obce v oblasti životního prostředí, zajišťuje péči o městský mobiliář na území města, řídí a koordinuje odsouzené při výkonu trestu obecně prospěšných prací, vykonává agendu podle zákona o veterinární péči (např. zabezpečuje provoz Stanice pro psy), vykonává agendu podle zákona o odpadech (např. určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a jeho nebezpečné složky), zabezpečuje spolupráci s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí, ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 odst. 2) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vykonává agendu dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zajišťuje aktuálnost povodňových plánů (obce a obce s rozšířenou působností).

Náplň práce Odboru životního prostředí a zemědělství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Luboš Bláha
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559
Ing. Ivana Dulovcová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
E-mail: ivana.dulovcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 554
Cyril Harš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce veřejné zeleně
E-mail: cyril.hars@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Mgr. Ing. Lenka Indrová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: lenka.indrova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 551
Anna Kárová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: anna.karova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 561
Michaela  Mikešová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: michaela.mikesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 555
František Pilát, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: frantisek.pilat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Jan Pils
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent správy majetku
E-mail: jan.pils@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Petra Raušerová, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - odpady (státní správa)
E-mail: petra.rauserova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 557
Bc. Veronika Schmidová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy ochrany přírody a ochrany zvířat proti týrání
E-mail: veronika.schmidova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 558
Simona Sládková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: simona.sladkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 552
Ing. Eva Vašíčková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent ochrany ovzduší
E-mail: eva.vasickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 556

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Vodní hospodářství

 • 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 20/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 305/2000 Sb. Zákon o povodích
 • 50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - starý stavební zákon
 • 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - nový stavební zákon
 • 7/2003 Sb. Vyhláška  o vodoprávní evidenci
 • 20/2002 Sb. Vyhláška MZe o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • 61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • 71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • 92/2002 Sb. Vyhláška MZe o oblastech povodí
 • 103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 • 125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového
 • 132/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - stará
 • 137/1999 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • 142/2005 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod
 • 159/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
 • 195/2002 Sb. Vyhlášky MZe o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • 225/2002 Sb. Vyhláška MZe o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • 236/2002 Sb. Vyhláška MŽP o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
 • 241/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 293/2002 Sb. Vyhláška MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • 391/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • 409/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 431/2001 Sb.Vyhláška MZe o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • 432/2001 Sb. Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • 450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • 470/2001 Sb.Vyhláška MZe, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • 471/2001 Sb. Vyhláška MZe o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • 590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

Ochrana ovzduší

 • 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
 • 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

 • 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • 100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů
 • 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 • 360/2000 Sb. Vyhláška MŽP o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

 • 334/1992 Sb. Zákon o ochraně ZPF
 • 13/1994 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • 382/2001 Sb. Vyhláška MZe o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

Lesní hospodářství

 • 289/1995 Sb. Zákon o lesích
 • 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
 • 149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu se reprodukčním materiálem lesních dřevin),
 • 77/1996 Sb. Vyhláška MZe o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • 80/1996 Sb. Vyhláška MZe o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • 55/1999 Sb. Vyhláška MZe o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • 244/2002 Sb. Vyhláška MZe, kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti
 • 480/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 • 139/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určených k plnění funkcí lesa
 • 553/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 • 335/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároků

Odpadové hospodářství

 • 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
 • 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • 77/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, ...
 • 382/2001 Sb. Vyhláška MZe o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Integrovaná prevence a omezování znečištění

 • 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
 • 554/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
 • POZNÁMKA: 368/2003 Sb. Nařízení vlády, o integrovaném registru znečišťování (IRZ) a vyhl. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ, zrušeny zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Posuzování vlivů na životní prostředí

 • 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • 457/2001 Sb. Vyhláška MŽP o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • 353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ostatní formuláře - vodoprávní úřad

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: