aktualizováno 17. 9. 2018

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

aktualizováno 17. 9. 2018

V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména s asanací kůrovcového dříví nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s dostupností některých insekticidů, jejichž použití je podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky, a to jak při jejich nákupu, tak i při vlastní aplikaci.

Jedná se o přípravky na ochranu rostlin (dále jen „POR") s označením „pro profesionální použití", které může dle zákona zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel. Podle § 2, odst. 2), písm. h) zákona je profesionálním uživatelem ten, kdo užívá POR v rámci své profesní činnosti.

I.

POR pro profesionální použití může:
• zakoupit pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně (§ 46c zákona),
• aplikovat pouze osoba, která je držitelem minimálně osvědčení I. stupně, pod dohledem osoby, která je držitelem minimálně osvědčení II. stupně (§ 86 odst. 1 a 2 zákona).
Požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky jsou definovány v § 86 zákona.

II.

Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předepsané kvalifikační požadavky nesplňují. K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky, které nejsou určeny pro profesionální užití. U registrovaných distributorů toto kritérium splňují například přípravky Forester a Decis Mega. V tomto případě není distributor povinen vyžadovat od kupujícího osvědčení II., resp. III. stupně. Registrovaný distributor musí podat kupujícímu (dle § 46b, odst. 6) potřebné informace o použití a možném riziku pro obsluhu, životní prostředí apod. Mimo registrované distributory není možné v současné době zakoupit žádný prostředek, povolený pro asanaci kůrovcového dříví.

III.

Vlastníkům lesů se doporučuje konzultovat každé použití POR s odborným lesním hospodářem. Pokud je OLH držitelem osvědčení II nebo III. stupně, může zabezpečit u registrovaného distributora nákup POR pro profesionální použití, navrhnout způsob aplikace a případně poradit vlastníkům lesů, kdo by mohl provést vlastní aplikaci. V současné době není možné, aby aplikaci POR pro profesionální použití provádět vlastník lesa, není-li držitelem osvědčení I. stupně. Pro zajištění nákupu nebo aplikace přípravku lze rovněž komunikovat se subjekty podnikajícími v zemědělství, školkařství a ovocnářství, neboť naprostá většina těchto subjektů by měla disponovat minimálně osvědčením odborné způsobilosti II. stupně.

O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat také Lesní ochrannou službu (los@vulhm.cz), kontaktní osobou pro problematiku přípravků na ochranu rostlin je doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (zahradnik@vulhm.cz, tel: 602 298 802).

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Sekce lesního hospodářství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Ing. Petr Bureš
ředitel odboru

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov