aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor památkové péče (OPP)

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností nebude v roce 2024 Ministerstvem kultury vyhlášen z důvodu schválení vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2024.

 

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a s Vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Součástí naplňování zákona o státní památkové péči je i projednávání přestupků na úseku památkové péče. 

V rámci výkonu samostatné působnosti administruje dotační „Program regenerace (PR) Městských památkových rezervací (MPR) a zón“ (MPZ) Ministerstva kultury ČR. Na území města Český Krumlov se administrují 2 dotační programy:

 • PR MPR Český Krumlov
 • PR MPZ Český Krumlov-Plešivec.

Dále odbor administruje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (program ORP) na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Odbor se vyjadřuje k žádosti související s naplněním požadavků Nařízení města Český Krumlov Tržní řád č. 4 / 2017.

Náplň práce Odboru památkové péče je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov.

Závazné stanovisko k obnově kulturní památkyÚdržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky

Závazné stanovisko k opravě objektu v památkově chráněném územíObjekt v městské památkové rezervaci, (MPR), městské (vesnické) památkové zóně (MPZ, VPZ), v ochranném pásmu (OP)

Dotace - Program regenerace MPR a MPZProgram regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a Program regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec

Dotace - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORPProgram Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Agenda státní památkové péče

Příručky - Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky v Městské památkové rezervaci Český Krumlov

Místo pro prodej a poskytování služeb (dle tržního řádu)

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb. k provedení zákona o státní památkové péči
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

Legislativní opora Programu regenerace MPR a MPZ

Legislativní opora programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Legislativní opora pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu (dle tržního řádu)

 • Nařízení města Český Krumlov Tržní řád č. 4 / 2017
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: