Program regenerace (PR) Městských památkových rezervací (MPR) a zón“ (MPZ) Ministerstva kultury ČR sloužící pro obnovu kulturních památek v těchto územích

aktualizováno 13. 8. 2020

Program regenerace Ministerstva kultury ČR slouží pro obnovu kulturních památek v památkově chráněných územích na území města Český Krumlov. Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek pro zachování kulturního dědictví pro další generace. Ministerstvo kultury vydalo seznam neuznatelných nákladů, na které nelze dotaci čerpat, seznam je uveden v listině „Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce …“

Administrujeme na území města Český Krumlov 2 dotační Programy regenerace:

 • PR MPR Český Krumlov
 • PR MPZ Český Krumlov-Plešivec

Dotační program se administruje relativně v dlouhém čase 1 roku a půl a platí tyto zásady:

 • žadatel o dotaci podá Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků z PR v následujícím roce do konce srpna 2023
 • minimální podíl vlastníka kulturní památky je 40 %,
 • minimální výše příspěvku je 80 tisíc Kč,
 • povinný příspěvek od města Český Krumlov je minimálně 10 %,
 • pokud je vlastníkem památky plátce DPH, pak příspěvky ve výši max. 50 %, min. 10% podíl města a vlastní podíl cca 40 % se vypočítávají z částky bez DPH,
 • podání žádostí je do 20. až 25. 3. příslušného kalendářního roku (2024), datum určuje MK ČR
 • město Český Krumlov, ORP předkládá MK ČR kompletní podklady za celý obvod do 6. 4. příslušného roku,
 • uspokojený žadatel o dotaci podává vyúčtování a vyhodnocení akce obnovy kulturní památky do 7. 12. příslušného roku,
 • pokud bude jako součást vyúčtování předkládáno více faktur, bude zhotovena přehledná tabulka, kde budou vytvořeny takové součty, aby bylo kontrolovatelné dodržení závazných podílů dle Souhrnného přehledu

Program regenerace je dvoukolový program Ministerstva kultury. Program administruje odbor památkové péče. Žadatel se do programu zařadí podáním tiskopisu Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov na rok 2024 (*.doc) s povinnými přílohami do konce měsíce srpna. V březnu následujícího roku jsou vybráni žadatelé, kterým bude přidělena dotace a tito žadatelé podávají žádost o dotaci podáním tiskopisu Souhrnný přehled na rok 2023 (*.doc). MK ČR si sjednocuje všechny dotační programy, a proto se ještě podává žádost navíc ve formátu excel: Žádost o státní dotaci v roce 2023 (excel), která dubluje Souhrnný přehled (vyplnit elektronicky a podat elektronicky a také v tištěné podobě).

Administraci dotačních programů na úseku památkové péče mají na starost:

Ing. Petr Papoušek OPP vedoucí odboru petr.papousek@ckrumlov.cz 380 766 714
Johana Lepešková OPP referent památkové péče johana.lepeskova@ckrumlov.cz 380 766 708

Na konzultaci se objednávejte e-mailem či telefonicky. Na konzultaci lze přijít společně s projektantem.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost o dotaci je oprávněn podat jen vlastník kulturní památky, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci. Plná moc musí být úředně ověřena v souladu s podmínkami programu regenerace MK ČR. Tiskopis plné moci je k dispozici v sekci FORMULÁŘE.

Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace a jeho povinné přílohy:

 • Závazné stanovisko k obnově kulturní památky vydané Odborem (oddělením) památkové péče MěÚ Český Krumlov podle §14, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací apod. vydané stavebním úřadem (lze doložit dodatečně, nejpozději v březnu)
 • Fotodokumentace současného stavu kulturní památky před obnovou.
  1. celková fotografie domu z ulice,
  2. další fotografie zobrazující části domu určené k opravě v následujícím roce;
   • všechny fotky barevně vytištěna
   • a elektronicky předat na CD nebo zaslat e-mailem: petr.papousek@ckrumlov.cz.
 • U akcí obnovy s plánovanou výší investice nad 1 mil. Kč v následujícím roce:
  • propočet nákladů po jednotlivých částech stavby nebo položkový rozpočet akce obnovy (bez neuznatelných nákladů-viz dokument Podmínky pro přiznání příspěvku z programu).

Souhrnný přehled a Žádost o státní dotaci v roce a jeho povinné přílohy:

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
  • nemovitá kulturní památka:

   výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie - ne starší než 6 měsíců

   - kopie snímku katastrální mapy s vyznačením kulturní památky - ne starší než 6 měsíců, jde-li o nemovitost, která není zanesena v katastru nemovitostí dodejte stejné doklady viz výše k souvisejícímu pozemku, s jasným vyznačením umístění kulturní památky a s podepsaným prohlášením o vlastnictví nemovitosti.

  • U movité kulturní památka: dodejte stejné doklady viz. výše k nemovité kulturní památce, v níž se dotyčná movitá kulturní památka nachází a přiložte podepsané prohlášení o vlastnictví movitosti.
 2. kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k pracím, které jsou předmětem žádosti v tomto roce. K restaurování kulturní památky závazné stanovisko k restaurování.
 3. doklad o výběru zhotovitele díla, jde-li o veřejnou zakázku, v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.,         o zadávání veřejných zakázek (neplatí pro fyzické osoby).
 4. podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k roku 2020, která se váže k žádosti o příspěvek – kopie obsahující kromě údajů obvyklých ve smlouvách údaje vztahující se pouze k rozsahu, ke kterému se váže příspěvek z programu na tento rok
 5. položkový rozpočet prací (včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude zpracován např. dle cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni; součástí položkového rozpočtu je krycí list, rekapitulace stavebních prací a dodávek). V případě neuznatelných položek v rozpočtu, rozpočet rozdělte na dva dílčí – uznatelné a neuznatelné náklady. V případě restaurování má smlouva s restaurátorem stejné náležitosti viz výše, odborný rozpočet si restaurátor tvoří sám.
 6. kopie smlouvy o zřízení účtu s číslem aktuálního příjmového účtu (u obce účet u ČNB) nebo kopie výpisu z internetového bankovnictví, kde bude jasně zřejmý vlastník a číslo účtu (bez finančních údajů).
 7. fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí dokladující nutnost obnovy. Váže se na druh a rozsah prací z žádosti o příspěvek – foto musí tedy prezentovat stav před obnovou, s vyúčtováním potom dodáváte stav po obnově.
 8. Nutná i fotografie celého objektu.

Účast v programu není zpoplatněna.

Vlastník kulturní památky má při obnově kulturní památky povinnost uhradit vlastní podíl na obnově ve výši minimálně 20 % z uznatelných nákladů.

Dotační program se administruje cca od června, kdy je vypsána možnost podávat tiskopis Průzkum zájmu až do srpna. V následujícím roce se podává cca v březnu žádost Souhrnný přehled PR a vyúčtování se podává cca do konce prvního týdne prosince. Obnovu kulturní památky lze provádět od 1. 1. následujícího roku až cca do konce listopadu následujícího roku (termín je takto zvolen, aby bylo možné provést kontrolu vyúčtování a stihly se vyplatit finanční prostředky do konce roku.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: