Závazné stanovisko k obnově kulturní památky

aktualizováno 05.01.2012

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17 ), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a , § 17).

Žádost o závazné stanovisko podá vlastník kulturní památky na podatelnu MěÚ Český Krumlov. Podání bude adresováno Odboru památkové péče.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost o závazné stanovisko je oprávněn podat jen vlastník, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci.

Projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky v kvalitě dle prováděcí vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb ke stavebnímu zákonu, nezapomenout na zakreslení současného stavu před obnovou.

Dále by dokumentace měla obsahovat průzkumy, posudky apod.:

  • Stavebně historický průzkum (SHP), případně doplňkový SHP,
  • Inventarizace prvků,
  • Sondážní průzkum,
  • Dendrochronologický průzkum,
  • Průzkum poškození dřevěných prvků dřevokaznými škůdci
  • Restaurátorský průzkum a návrh
  • Zvolit vhodný rozsah průzkumu a posudků provede projektant, který rozhas může konzultovat s památkovou péčí.

Rozsah dokumentace je potřeba volit podle rozsahu připravovaných prací.

V agendě nejsou vyžadovány správní poplatky.

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 60 dní.

  • zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
  • vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  • Památkový katalog (https://www.pamatkovykatalog.cz/)
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: