Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

aktualizováno 27. 1. 2020

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen Program ORP) Ministerstva kultury ČR slouží pro obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná územích na území působnosti ORP Český Krumlov (městské památkovou rezervaci (MPR), městské (vesnické) památkové zóny (MPZ, VPZ)).

Program ORP nebude v roce 2024 Ministerstvem kultury vyhlášen.

Program ORP nebude vyhlášen z důvodu schválení vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2024.

Program ORP administruje odbor památkové péče. Žadatel se do programu zařadí podáním žádostí v programu probíhá do 28. 2. příslušného roku, včetně povinných příloh F1, F2, F4, prohlášení vlastníka a zmocnění pro obec ORP k podání žádosti na MK ČR a dalších:

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
  • nemovitá kulturní památka:
   • výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie - ne starší než 6 měsíců
   • kopie snímku katastrální mapy s vyznačením kulturní památky - ne starší než 6 měsíců (Jde-li o nemovitost, která není zanesena v katastru nemovitostí dodejte stejné doklady viz výše k souvisejícímu pozemku, s jasným vyznačením umístění kulturní památky a s podepsaným prohlášením o vlastnictví nemovitosti.
  • U movité kulturní památky dodejte stejné doklady viz. výše k nemovité kulturní památce, v níž se dotyčná movitá kulturní památka nachází a přiložte podepsané prohlášení o vlastnictví movitosti.
 2. doklad osvědčující legální existenci žadatele
 3. u právnické osoby kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce.
 4. Doklad o aktuálním bankovním spojení - kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele (u obce účet u ČNB) nebo kopie výpisu z internetového bankovnictví, kde bude jasně zřejmý vlastník a číslo účtu (bez finančních údajů).
 5. kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k pracím, které jsou předmětem žádosti v tomto roce. K restaurování kulturní památky závazné stanovisko k restaurování. Závazné stanovisko vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 6. kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje
 7. doklad o výběru zhotovitele díla, jde-li o veřejnou zakázku, v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.,         o zadávání veřejných zakázek (neplatí pro fyzické osoby).
 8. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na daný rok, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.
 9. položkový rozpočet nebo odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na daný rok, který bude zpracován např. dle cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni; součástí položkového rozpočtu je krycí list, rekapitulace stavebních prací a dodávek). V případě neuznatelných položek v rozpočtu, rozpočet rozdělte na dva dílčí – uznatelné a neuznatelné náklady. V případě restaurování má smlouva s restaurátorem stejné náležitosti viz výše, odborný rozpočet si restaurátor tvoří sám.
  Položkový rozpočet bude obsahovat:
  • kopii krycího listu,
  • kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,
  • kopii položkového rozpočtu vše s podpisem prováděcí firmy.
 10. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (tiskopis Formulář F 1. je přiložený k žádosti).
 11. Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu! (Tiskopis Formulář F 2. je přiložený k žádosti.)

MK ČR si sjednocuje všechny dotační programy, a proto se ještě podává žádost navíc ve formátu excel: Žádost o státní dotaci v roce 2020 (excel), která dubluje Souhrnný přehled.

Administrátor dotačních programů na úseku památkové péče:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Další kontakty:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost o dotaci je oprávněn podat jen vlastník kulturní památky, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci. Plná moc musí být úředně ověřena v souladu s podmínkami programu regenerace MK ČR.

Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace a jeho povinné přílohy:

 • Závazné stanovisko k obnově kulturní památky vydané Odborem (oddělením) památkové péče MěÚ Český Krumlov podle §14, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Stavební povolení, ohlášení stavebních prací apod. vydané stavebním úřadem (lze doložit dodatečně, nejpozději v březnu)
 • Fotodokumentace současného stavu kulturní památky před obnovou
  1. celková fotografie domu z ulice,
  2. další fotografie zobrazující části domu určené k opravě v následujícím roce;
 • U akcí obnovy s plánovanou výší investice nad 1 mil. Kč v následujícím roce:
  • propočet nákladů po jednotlivých částech stavby nebo položkový rozpočet akce obnovy (bez neuznatelných nákladů-viz dokument Podmínky pro přiznání příspěvku z programu).

Účast v programu není zpoplatněna.

Vlastník kulturní památky má při obnově kulturní památky povinnost uhradit vlastní podíl na obnově ve výši minimálně 40 % z uznatelných nákladů.

Dotační program se administruje po dobu kratší než jeden rok, ale je dobré se připravit s určitým předstihem a zajistit si na obnovu kulturní památky závazné stanovisko Odboru památkové péče předem, než program Ministerstvo kultury vyhlásí. Dotační program bývá vyhlášen nejdříve koncem ledna, ale i o něco později. Žádost o dotaci se podává do 28.2. Práce se realizují jen v daném roce od podání žádosti až do cca konce listopadu až poloviny prosince, aby bylo možné dotaci vyplatit.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: