aktualizováno 8. 9. 2021

Odbor kancelář tajemníka (OKT)

aktualizováno 8. 1. 2020

Na úseku sekretariátu tajemníka organizuje porady tajemníka, kompletuje a distribuuje materiály pro jednání RM a ZM, vede centrální evidenci smluv a centrální evidenci veřejných zakázek, obstarává záležitosti spojené s úřední činností tajemníka, spolupracuje na přípravě jednání RM a ZM a připravuje podklady pro porady městského úřadu.

Na právním úseku spolupracuje v agendách RM a ZM, výborů ZM a komisí RM, vede doklady související s účastí města v obchodních společnostech, vytváří právní předpisy města po formálně právní i obsahové stránce, které nespadají do věcné
kompetence jiné org. jednotky městského úřadu, spolupracuje na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu, vede evidenci originálů právních a vnitřních předpisů města a městského úřadu, eviduje stížnosti a došlé petice, vede evidenci písemných žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a zpracovává výroční zprávy, dohlíží, koordinuje a vyřizuje stížnosti a petice v souladu s vnitřním předpisem úřadu, poskytuje informace o platných právních předpisech zaměstnancům města a veřejnosti, aj.

Na úseku autoprovozu městkého úřadu včetně péče o referentská vozidla.

Na úseku digitální strategie a inovací OKT koncepčně řídí implementaci Digitální strategie města Český Krumlov, koordinuje přípravu a realizaci rozvojových ICT projektů města a jeho organizací, je zodpovědný za provoz a rozvoj Platformy @OIS a zajišťuje rozvoj služeb úřadu v souladu s rozvojem eGovernmentu.

Na úseku správy GIS zabezpečuje správu a rozvoj Geoportálu města, GIS aplikací a technologií.

Odbor se dále člení na:

  • oddělení personálních věcí - personální agenda a ekonomika práce pro MěÚ, městskou policii, VPP
  • oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek - více informací o oddělení zde
  • oddělení správy ICT - zabezpečuje provoz, údržbu a rozvoj informačních a komunikačních technologií úřadu a vybraných organizací města.

Náplň práce Odboru kancelář tajemnka je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Lippl

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Beňo Tomáš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: tomas.beno@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Kabeláčová Šárka
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: sarka.kabelacova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Krejčová  Kateřina, Bc., DiS.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: personalistka
E-mail: katerina.krejcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
Kubát Tomáš, Bc.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Laczkó Karel, JUDr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Lippl Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Moravec Zdeněk, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent - správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Šubrtová Gabriela
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Tóth Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Tuček Václav
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov