aktualizováno 24. 6. 2008

Zákon o střetu zájmů

aktualizováno 20. 9. 2017

OZNÁMENÍ

Od 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela tohoto zákona, která byla provedena zákonem č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 14/2017 Sb.") a která mění dosavadní způsob podávání oznámení podle tohoto zákona.

Od výše uvedeného data byl zřízen ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o střetu zájmů registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Byl opuštěn systém jednotlivých evidenčních orgánů s tím, že nově je jediným centrálním orgánem pro přijímání oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti a dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány." Podpůrné orgány mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně již samostatně podávají zákonem stanovená oznámení.

Městský úřad Český Krumlov, odbor kancelář tajemníka (dále jen „městský úřad") je dle organizačního řádu příslušný k plnění funkcí podpůrného orgánu, jde-li o veřejné funkcionáře v postavení členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, členů rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, vedoucích úředníků územního samosprávného celku, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích zaměstnanců ve 2. až 4. stupni řízení v městem zřízených příspěvkových organizacích (vyjma škol a školských zařízení).

Podle § 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů ve znění od 1. 9. 2017 je městský úřad povinen neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, do registru oznámení zapsat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. O této skutečnosti je pak městský úřad povinen veřejného funkcionáře neprodleně informovat, stejně jako ho informovat o tom, do jaké doby je povinen podat příslušná oznámení podle zákona o střetu zájmů.

S ohledem na to, že od 1. 9. 2017 se vytváří pomyslná „startovací čára", je tento postup částečně modifikován přechodnými ustanoveními zákona o střetu zájmů (čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 14/2017 Sb.). Smyslem této „startovací čáry" je zajištění výkonu kontrolní činnosti Ministerstvem spravedlnosti tak, aby bylo možné z jeho strany hodnotit, zda změny v tomto majetku, které má veřejný funkcionář povinnost oznamovat v rámci jednotlivých tzv. „průběžných oznámení," korespondují s jeho příjmy.

Městský úřad je dle zmíněných přechodných ustanovení povinen zapsat v době od 1. 9. do 30. 9. 2017 do nově vytvořeného registru oznámení údaje o veřejných funkcionářích, jichž se bude povinnost podávat oznámení podle výše zmíněného zákona dotýkat, a to v následující struktuře údajů:

• jméno a příjmení veřejného funkcionáře;
• datum a místo narození veřejného funkcionáře;
• organizace, ve které veřejný funkcionář působí;
• funkce, kterou veřejný funkcionář zastává;
• datum, od kterého veřejný funkcionář vykonává svou funkci.

Veřejný funkcionář je následně povinen v době od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 splnit svou oznamovací povinnost a podat vstupní oznámení o:

• jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. 9. 2017;
• nesplacených závazcích ke dni 1. 9. 2017;
• majetku (věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu), který veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. 9. 2017; jiné věci movité určené podle druhu veřejný funkcionář oznámí, pouze pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč (na den účinnosti zákona č. 14/2017 Sb. se pro účely oznamovací povinnosti dle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení tohoto zákona nahlíží jako den zahájení výkonu funkce, aplikuje se zde proto limit stanovený v § 10 odst. 2 písm. d) bodu 1 zákona o střetu zájmů).

Oznámení je povinen veřejný funkcionář učinit za podmínek a v rozsahu údajů blíže specifikovaných ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, modifikovaných čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. - oznámení se bude oproti řádnému režimu podávat podle stavu ke dni 1. 9. 2017 s uvedením hodnoty majetku ke dni podání oznámení. Oznámení se podává elektronickou formou vyplněním příslušného formuláře (prostřednictvím registru oznámení nebo datovou zprávou s ověřenou totožností).

Na základě shora uvedených skutečností již došlo k zápisu vstupních informací o veřejných funkcionářích do registru oznámení. Městský úřad pak každému takto zaregistrovanému veřejnému funkcionáři vygeneruje a přidělí přihlašovací jméno a heslo pro přístup do registru oznámení (pokud to již neučinil jiný podpůrný orgán).

Znovu je nutné zdůraznit, že příslušná mimořádná „vstupní" oznámení se podávají ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2017. V případě, že se tak nestane, vystavuje se veřejný funkcionář možným sankcím z důvodu neplnění povinností stanovených tímto zákonem. Zároveň z důvodu probíhajících úprav systému prohlášení je nutné podávat oznámení skutečně až od 1. 10. 2017.

Veřejní funkcionáři, kteří podají výše uvedené oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., budou mít následně povinnost podat do 30. června 2018 na základě čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. oznámení o příjmech nebo jiných majetkových výhodách nabytých během výkonu funkce v roce 2017. Jiné tzv. průběžné oznámení tito veřejní funkcionáři za rok 2017 podávat nebudou.

Vyjma těchto mimořádných vstupních oznámení budou veřejní funkcionáři podávat vybraná oznámení podle § 12 odst. 1 až 3 tohoto zákona jak při nástupu do funkce, průběžná oznámení vždy k 30. 6. následujícího roku a oznámení při ukončení výkonu funkce.

Ministerstvo spravedlnosti, jako správce registru oznámení, připravil pro veřejné funkcionáře materiál s názvem „Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů". Tento materiál je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na tomto odkazu (s ohledem na její rozsah není přílohou tohoto dopisu):

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4202&d=137321

Tato metodika obsahuje mimo jiné postup a návod pro vyplnění jednotlivých údajů, které je nutné zadat do podávaného oznámení.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: