aktualizováno 2. 12. 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

 aktualizováno 8. 7. 2020

Bezplatné dluhové poradenství

Městský úřad Český Krumlov  nabízí pravidelně  4x za měsíc možnost poskytnutí bezplatného dluhového poradenství, které poskytuje společnost Theia, o.p.s. ve spolupráci se sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poradenství je poskytováno zejména v oblasti problematiky nedostatečných příjmů, hrozících exekucí, neúnosného zadlužení, poradenství v otázkách osobního bankrotu s možností podání  insolvenčního návrhu a to bezplatně. Pokud byste měli zájem o tyto služby, lze se objednat na konzultaci a to na telefonním čísle 380 766 410. Sociální pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s Vámi domluví konkrétní datum a čas schůzky. Poradenství je diskrétní a zdarma.

Jak se registrovat na očkování proti COVID-19

• Na webových stránkách https://registrace.mzcr.cz
• Bezplatně na lince 1221.
• Bezplatně na krajské lince pro seniory 800 100 450 (po – pá od 8.00 do 16.00 hodin).

Služba rozvozu nákupu seniorům (neaktuální)

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a zdravotně postižené obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Služba teplá židle (neaktuální)

Aktuálně obnoven provoz služby teplá židle pro osoby bez přístřeší. Služba je otevřena v případě, že klesne teplota pod -5 °C dle aktuální předpovědi počasí vždy od 20:00 do 8:00 hod. na adrese Oblastního spolku Českého červeného kříže sídliště Vyšný 48, Český Krumlov.

Informace o otevření služby je možno získat na služebně Městské policie, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v Oblastním spolku Českého červeného kříže nebo na tel. 703 333 270.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a policii a spolupracuje s ostatními státními orgány.

Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce.

Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení O2 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Zajišťuje krátkodobé ubytování pro občany v krizi, dále také zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Českém Krumlově a v této souvislosti rovněž spolupracuje na administraci dotace poskytované v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb.

Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. (byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. a zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Mgr. Ingrid Pechová

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermák Jiří, Ing.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Exnerová Petra, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.exnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 423
Hromádková Lucie, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.hromadkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 424
Pavlíková Jana, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jana.pavlikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 409
Pechová Ingrid, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Pražmová Eva, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405
Šestáková Andrea, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
E-mail: andrea.sestakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 404
Stifterová Jaroslava, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: jaroslava.stifterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 410
Sýkora Martin, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov