aktualizováno 8. 2. 2021

Odbor školství, sportu a péče o dítě (OŠSPD)

Informace o zápisech do MŠ


Vzhledem k pokračující vážné epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy do mateřských škol v Českém Krumlově bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce v MŠ (doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí do mateřské školy bude probíhat od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 do 15:00 hodin.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané mateřské školy.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

 

Informace o zápisech do ZŠ

aktualizováno 24. 3. 2020

Vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ze dne 26. února 2021 k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy pouze distanční formou.

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2021 do 10. 4. 2021 nejpozději do 17.00 hodin. Zákonní zástupci dětí žijících trvale v Českém Krumlově již dostali do poštovních schránek žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další potřebnou dokumentaci.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané základní školy, lze však využít i univerzálních přiložených formulářů, které obdrželi rodiče poštou.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414

 

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven v roce 2020 tzn., ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny OŠSPD a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž je nutno provést práce související s běžnou údržbou škol.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty.

Dále odbor zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT ČK o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Zdeňka Kráková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Böhmová Michaela, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: michaela.bohmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 416
Hlavenková Vladimíra, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Kalkušová Eva
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: eva.kalkusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 419
Kráková Zdeňka, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Kůzlová Simona, Bc. DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
Lavičková Lenka, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lenka.lavickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 421
Petříková Karolína, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: karolina.petrikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 422
Směšná Alena, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Soustružníková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Stanková Veronika, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Vagnerová Gabriela, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Vochozková Dominika, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.vochozkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Zahradník Daniel, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429

Volné pracovní místo - Základní škola a Mateřská škola Loučovice

 

Zastupitelstvo obce Loučovice schválilo dne 26. 4. 2021 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Loučovice,. Loučovice 231. Uzávěrka přihlášek do konkursního řízení je 4. 6. 2021. Více informací je k dispozici zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov