aktualizováno 26. 7. 2022

Azylový dům pro matky s dětmi – Centrum Kamínek

Plešivecké náměstí 75
381 01 Český Krumlov
Vedoucí: Bc. Lenka Zahradníková
Telefon: 724 374 333, 606 635 249
E-mail: azylový dům pro matky s dětmi - dmd.ck@centrum.cz, dmd.ckvysny@centrum.cz
web: www.ckrumlov.cz/cz/centrum-kaminek/

K 30. 6. 2022 bylo ukončeno poskytování sociální služby - domy na půl cesty. Organizační složka města Český Krumlov CENTRUM KAMÍNEK, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov navýšila od 1. 7. 2022 kapacitu sociální služby - azylové domy o 3 byty / 6 lůžek na adrese Vyšný 39, Český Krumlov.

Spolufinancování

Poskytování sociální služby bylo v období 2008 - 2015 spolufinancováno v rámci individuálních projektů Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - III." z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od ledna do března 2016 bylo poskytování sociálních služeb spolufinancováno z účelové dotace Jihočeského kraje. 

Od dubna 2016 do prosince 2018 bylo zajištění sociálních služeb spolufinancováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.".

Od ledna 2019 do června 2022 bylo zajištění sociálních služeb spolufinancováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.“.

Od července do prosince 2022 byla sociální služba spolufinancovaná z účelové dotace Jihočeského kraje.

Od ledna 2023 do konce roku 2025 bude sociální služba spolufinancovaná v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.“.

Logo dotace ESZ + EU + OPLZZ + JČK

 

Logo Operační program zaměstnanosti

 

Logo jihočeský kraj 2015

Kapacita Centra Kamínek

Azylový dům pro matky s dětmi

na adrese Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov:

 • 5 bytů a 15 lůžek
 • 1 klubovna

na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:

 • 5 bytů a 12 lůžek
 • 1 klubovna

Celkem má azylový dům pro matky s dětmi 10 bytů a 27 lůžek.

adresa: Plešivecké náměstí 75 a Vyšný 39, Český Krumlov

Poslání 

Posláním azylového domu pro matky s dětmi (dále jen AD) je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

AD je registrovaná sociální služba "azylový dům", poskytovaná v souladu s § 57 zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, v platném znění a poskytuje následující základní činnosti:

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

2. Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok;
 • umožnění celkové hygieny těla;
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňovaní osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní činnosti při poskytování sociální služby se v azylových domech zajišťují v rozsahu těchto úkonů dle ustanovení § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba AD je určena pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob.
Přednostně jsou přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Službu nelze poskytnout

 • ženám a matkám, které z důvodů zdravotního stavu potřebují bezbariérové prostředí;
 • ženám a matkám, které z důvodu zdravotního stavu potřebují péči v odborném zdravotnickém zařízení;
 • ženám a matkám, které trpí akutním infekčním onemocněním neslučitelným s pobytem v kolektivním zařízení;
 • chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je poskytnout uživatelkám a jejich dětem zázemí a podporu při řešení nepříznivé situace a sociální začlenění v klidném a bezpečném prostředí.

Další cíle

 • získat nebo si udržet vhodné zaměstnání;
 • zajistit si návazné bydlení; 
 • vést domácnost (praní, žehlení, úklidy, vaření);
 • komunikovat s úřady a institucemi;
 • hospodaření s finančními prostředky - dluhová problematika; 
 • zvyšovat počítačovou gramotnost klientek.

Zásady

Podpora samostatnosti a soběstačnosti - veškerá snaha zařízení vede k nezávislosti na službě a posilování dovedností a sebedůvěry
Podpora rodičovských dovedností - pracovníci podporují rozvoj rodičovských dovedností
Respekt - pracovníci respektují volbu a rozhodování uživatelek služby
Zodpovědnost - pracovníci podporují klientky k tomu, aby přebíraly zodpovědnost za svou situaci a její řešení
Individuální přístup - ke každé klientce je přistupováno individuálně, na základě jejích specifických potřeb
Rovnost - všichni uživatelé služby mají stejný přístup ke službám a také stejná práva a povinnosti
Odbornost - sociální služba je poskytována odborně

Provozní doba

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Poskytování činností jako je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální poradenství je zajištěno vždy v době od 8.00 do 15.30 hodin v pracovních dnech.

Smlouva

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy na dobu určitou tj. na dva měsíce. Po dohodě s poskytovatelem může být smlouva prodloužena dodatkem ke smlouvě zpravidla na dobu jednoho roku.

Úhrady za poskytovanou sociální službu

Platba za sociální službu 80 Kč/lůžko/den a za dítě částku 20 Kč/lůžko/den, a to vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce.

Fakultativní činnosti poskytované uživatelům azylového domu (§ 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Klientky mohou bezplatně využívat těchto fakultativních činností:

 • přístup k internetu;
 • kopírování dokumentů + tisk;
 • využití pevné linky;
 • možnost uložení peněz do trezoru;
 • poskytnutí potravinové pomoci;
 • poskytnutí materiální pomoci (oblečení a obuv)
 • klientky mohou využít službu praní prádla v automatické pračce.

Informace o ochraně osobních údajů

Na koho se obrátit

E-mail: dmd.ck@centrum.cz 
Vedoucí, sociální pracovník: Bc. Lenka Zahradníková: +420 724 374 333
Sociální pracovnice: Bc. Alena Směšná: +420 606 635 249
pevná linka: +420 380 711 472, +420 380 715 286

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: