aktualizováno 30. 11. 2020

Přidělování bytů v Sociálních službách SOVY o.p.s. 

(dříve Domy s pečovatelskou službou o.p.s.)

 

Vedení evidence žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. (byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby) provádění sociálních šetření u žadatelů, vyhodnocení žádostí a následné zpracování doporučení o přidělení bytů k projednání Radě města Český Krumlov.

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. si mohou podat senioři se sníženou soběstačností a osoby se zdravotním postižením. Při posuzování žádostí se přihlíží k níže uvedeným kritériím:

 1. Sociální situace žadatele
  • žadatel žije zcela osamoceně
  • možnost zajištění péče rodinnými příslušníky
  • bytové podmínky (druh bydlení, umístění, velikost, bariérovost)
  • narušené vztahy v rodině (nezájem rodinných příslušníků, domácí násilí)
  • rodina žije ve vzdáleném městě a nemůže žadateli zajistit potřebnou péči
 2. Trvalé bydliště
  • žadatel má trvalé bydliště v Českém Krumlově
  • žadatel má trvalé bydliště mimo Český Krumlov (přidělení bytu pouze v případě uspokojení žadatelů, kteří mají trvalé bydliště v Českém Krumlově)
 3. Kritérium naléhavosti z hlediska zdravotního stavu:
  • žadatel má přiznán průkaz OZP (TP, ZTP nebo ZTP/P)
  • žadatel pobírá příspěvek na péči, přihlíží se i ke stanovenému stupni
  • schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti
  • nepostačuje zajištění základní péče rodinnými příslušníky
  • přiznaný invalidní důchod
  • opakovaný pobyt ve zdravotnických zařízeních
  • schopnost adaptace na nové prostředí (soužití v kolektivu apod.)
  • k potřebě naléhavosti umístění se dle uvážení žadatele může vyjádřit i praktický či odborný lékař
 4. Potřeba pečovatelské služby a obdobné služby
  • dostupnost pečovatelské služby v místě bydliště
  • zda žadatel pečovatelskou službu již v současné době využívá a jaký druh
  • zda žadatel bude pečovatelskou službu využívat v případě přidělení bytu zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s. a jaký druh
 5. Věk žadatele
 6. Výše příjmu žadatele
  • dostatečná výše příjmů na úhradu za poskytované služby, popřípadě ochota rodiny podílet se na těchto úhradách
 7. Krizová situace
  • akutní zhoršení osobní situace (úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu, apod.)
 8. Odmítnutí žadatele nástupu do bytu zvláštního určení v případě přidělení bytu
  • v případě, že již v minulosti byl žadatel ve VŘ vybrán a nabídku na přidělení bytu bez vážného důvodu odmítl, bude se k této skutečnosti přihlížet
 9. Bytová situace žadatele
  • důvodem pro přidělení bytu zvláštního určení v žádném případě není pouze řešení neuspokojivé bytové situace žadatele
 10. Zvláštní okolnosti dle konkrétní situace žadatele, ke kterým bylo potřeba přihlédnout dle názorů členů výběrové komise
   

Zdravotní stav žadatele musí odpovídat podmínkám pro přijetí do Sociálních služeb SOVY o.p.s., především z hlediska jeho soběstačnosti a musí umožňovat bydlení v samostatném bytě s možností využití pečovatelské služby.

Pro přidělení bytu zvláštního určení je nutno podat vyplněnou příslušnou žádost včetně přílohy tj. posouzení zdravotního stavu lékařem.

Za přijetí a evidování žádosti o umístění do Sociálních služeb SOVY o.p.s. (bytu zvláštního určení) není vyžadován správní poplatek.

Výběrové řízení se koná v případě, že je k dispozici volný byt zvláštního určení. Každá žádost o umístění do Sociálních služeb SOVY o.p.s. (bytu zvláštního určení) bude vyhodnocena dle výše uvedených kritérií. Žádost je posouzena hodnotící komisí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Návrh komise je předložen k projednání a rozhodnutí Radě města Český Krumlov. Pokud je návrh schválen, je vybraný žadatel informován o tom, že byl vybrán a následně je s ním sepsána nájemní smlouva.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: