aktualizováno 2. 12. 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

 aktualizováno 8. 7. 2020

Služba rozvozu nákupu seniorům

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a zdravotně postižené obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Služba teplá židle

Aktuálně obnoven provoz služby teplá židle pro osoby bez přístřeší. Služba je otevřena v případě, že klesne teplota pod -5 °C dle aktuální předpovědi počasí vždy od 20:00 do 8:00 hod. na adrese Oblastního spolku Českého červeného kříže sídliště Vyšný 48, Český Krumlov.

Informace o otevření služby je možno získat na služebně Městské policie, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v Oblastním spolku Českého červeného kříže nebo na tel. 703 333 270.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a policii a spolupracuje s ostatními státními orgány.

Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce.

Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení O2 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Zajišťuje krátkodobé ubytování pro občany v krizi, dále také zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Českém Krumlově a v této souvislosti rovněž spolupracuje na administraci dotace poskytované v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb.

Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. (byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. a zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Ingird Pechová

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Čermák Jiří, Ing.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
Budova: Kaplická 439
Místnost: V009
Telefon: 380 766 488
Exnerová Petra, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V010
Telefon: 380 766 423
Pavlíková Jana, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V009
Telefon: 380 766 409
Pechová Ingrid, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost: V011
Telefon: 380 766 400
Pražmová Eva, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V008
Telefon: 380 766 405
Šestáková Andrea, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
Budova: Kaplická 439
Místnost: V008
Telefon: 380 766 404
Stifterová Jaroslava, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V009
Telefon: 380 766 410
Švábová Jana, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V009
Telefon: 380 766 406
Sýkora Martin, Bc.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V010
Telefon: 380 766 408

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov