Dotace města Český Krumlov

Město Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Dotace poskytované z rozpočtu města Český Krumlov jsou směrovány na podporu těchto aktivit. Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované dotace jsou vyjádřením priorit města Český Krumlov pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV (TÝKÁ SE POUZE PRÁVNICKÝCH OSOB) 

Povinná příloha žadatele – právnické osoby (dle zákona č.  250/2000 Sb.: § 10 a, odst. f) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - bude vyžadována kopie údajů o skutečném majiteli právnické osoby (podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.   

Úplný výpis lze získat z Evidence skutečných majitelů.  

 

 

Žádosti o dotace budou přijímány od 1. do 15. února 2022.

Program podpory města Český Krumlov - pravidla

Město Český Krumlov vyhlásilo pro rok 2022 následující dotační programy / priority:

PRIORITA 1 - Kultura
PRIORITA 2 - Sociální a související služby
PRIORITA 3 - Sport
PRIORITA 4 - Studenti z nízkopříjmových skupin
PRIORITA 5 - Volnočasové aktivity na území města
PRIORITA 6 - Zahraniční spolupráce
PRIORITA 7 - Enviromentální výchova

 

Harmonogram programu 

1. kolo 

Příjem žádostí: od 1. 2. do 15. 2. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Příjem žádostí (opatření 4.1.): od 1. 4. do 30. 4. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Kontrola formálních náležitostí: 28. 2. 
Hodnocení žádostí: 31. 3. 
Rozhodování o přidělení podpory: 31. 5. 
Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 30. 6. 
Vyplacení podpory: 31. 7. 
Realizace projektu: od 1. 1. nejpozději do 31. 12. 
Vyúčtování podpory: V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu. V případě celoročních projektů do 28. 2. 

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

2. kolo (opatření v oblasti kultury 1.4. a 1.5.) 

Příjem žádostí: od 1. 6. do 30. 6. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Kontrola formálních náležitostí: 15. 7. 
Hodnocení žádostí: 31. 8. 
Rozhodování o přidělení podpory: 30. 9. 
Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 31. 10. 
Vyplacení podpory: 15. 11. 
Realizace projektu: od 1. 7. nejpozději do 31. 12. 
Vyúčtování podpory: V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu. V případě celoročních projektů do 28. 2. 

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

Tyto dotace jsou přípustné pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech, kdy žadatel nemohl svou žádost z objektivních důvodů uplatnit v dotačních programech. Žádosti jsou adresovány přímo radě města Český Krumlov a mohou být předkládány v průběhu celého roku.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Karlíčková Jitka, Bc.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov