aktualizováno 17. 1. 2012

Protipovodňová opatření - úprava koryta a prohrábka Vltavy - archiv 2010 a 2009

 aktualizováno 16.01.2012

Od dubna 2009 jsou na řece Vltavě prováděna protipovodňová opatření. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem akciová společnost Zvánovec. Hlavní stavební činností byla od dubna 2009 do listopadu 2010 prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek (tzv. první a třetí etapa protipovodňových úprav). Realizace druhé etapy - rekonstrukce jezu Jelení lávka byla zahájena začátkem roku 2012.

Zpět na aktuální informace

Základní informace a omezení - 1. a 3. etapa

název akce: Český Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy v ř.km 281,514-282, 432 a 282, 517-282, 772
zahájení přípravných prací a předání stavby dodavateli: pondělí 20. dubna 2009
zahájení prací na prohrábce Vltavy: pondělí 4. května 2009
termín dokončení prací (aktualizováno): prosinec 2010

investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24, Praha 5, tel. 221 401 111
dodavatel: Zvánovec a.s. 
náklady: 86 milionů Kč
webové stránky s aktuálními informacemi: www.ckrumlov.cz/vltava a www.pvl.cz

doprava a informace pro vodáky:

•  zvýšený provoz u vjezdu a výjezdu do stavby - 1) u Benešova mostu - Hradební ulice (Vara) a 2) u lávky k pivovaru

•  Náplavka bude uzavřena (území stavby)

•  ze stavby nevyplynou dopravní omezení pro běžnou dopravu, není plánován odklon dopravy

•  splouvání řeky nebude zakázáno, vodáci musí dbát pokynů stavby a zvýšené opatrnosti (pokyny pro vodáky); 
 směr proplouvání řeky bude označen místním značením (značky, cedule, bójky)

•  odtok z Lipna bude regulován

•  Jez u Jelení lávky (po zámkem) - opět vypuštěna zdrž jezu Jelení lávka (do konce roku 2009 by se měla napustit)

 

hluk ze stavby: pondělí - čtvrtek: 7.00 - 21.00; pátek-sobota: 8.00 - 21.00 
zázemí pro stavbu: Náplavka
souhrn prací (typově):  odtěžení ostrova + odvoz, čištění koryta a stavba staveništní cesty, odvoz přebytečného materiálu na meziskládku (na Náplavce), dlažba, zřízení hrázky, odvoz odtěženého materiálu z meziskládky, úprava příjezdové komunikace přes město (položení panelů), zához, kanalizační shybka (jímka + shybka + brod), přeložka kanalizace, úprava komunikace (zřízení komunikace), stavba nového ostrova 

souběh dalších prací ve městěrekonstrukce Lazebnického mostu (ukončení stavby květen 2009)

Archiv aktualit 2010

 

prosinec 2010 Kolaudační rozhodnutí, stavba dokončena a předána, dokončena jedna etapa ochrany proti velké vodě v Českém Krumlově, další etapou je rekonstrukce jezu pod Plášťovým mostem, která by měla začít na konci roku 2011, realizace během roku 2012
31. listopadu 2010 Kolaudační pochůzka
5. října 2010 Koordinační schůzka
- oprava komunikace U Poráků (od 18. do 22. října) - poškozená komunikace od těžké nákladní techniky
- zprovozněna shybka (funguje již cca týden)
- odpojuje se stará chybka , vyhrabává ven
- bude dodělán nástup na lávku u pivovaru (nové schodiště pravděpodobně v rozpočtu na rok 2011)´
- odtěžování staveništní komunikace v řece; odvoz sedimentů 
- lokální opravy mostu u pivoaru
- úpravy terénu
- kontrola stavby, úpravy a opravy
- dlažby pod lávkou
- příprava na vodácký maraton - zabezpečení staveniště
- podána žádost o kolaudaci, termín pravděpodobně na začátku prosince
- termín ukončení prací - listopad 2010 
14. září 2010 Koordinační schůzka
- aktuální vývoj prací, předpokládaný konec - listopad 2010, termín kolaudace, pravděpodobně prosinec 2010 
17. srpna 2010
  
Koordinační schůzka
- oprava kanalizace u pivovaru
- příprava pěší stezky na lávku u pivovaru 
3. srpna 2010 Koordinační schůzka
21. července 2010 Od pondělí 26. července 2010 bude pokračovat intenzivní vyvážení vytěženého materiálu z řeky Vltavy. Během měsíce srpna budou sedimenty vyváženy mezi 7 a 17 hodinou. Materiál bude odvážet 6 až 8 nákladních vozidel. Stavba žádá o zvýšenou opatrnost občanů a vodáků zejména u výjezdu aut u pivovaru a na Objížďkové ulici. 
20. července 2010 Koordinační schůzka
- pokračují práce na odtěžování materiálu z řeky Vltavy, zvýšená doprava na výjezdech ze stavby
- dokončena stavba ostrůvku pod Lazebnickým mostem
- pokračují práce na Náplavce, u pivovaru, odtěžování říční komunikace, odvoz materiálu z řeky 
8. července 2010                                       Aktualizována fotogalerie
8. července 2010 Koordinační schůzka
- informace o harmonogramu prací - práce probíhají pod Lazebnickým mostem (stavba nového ostrova), opevňování břehů atd.
- výhled prací - výstavba ostrova, práce na odtěžování říční staveništní komunikace, přeložení shybky, další práce na březích
- vodácký výstup za pivovarem - připraven režim provozu, krátkodobé parkování, poplatek, příprava zázemí - odvoz odpadů atd.  
- nebezpečné překážky v řece (kameny atd.) - naplánována revize a odstranění
- koordinace s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov 
7. července 2010                     Režim provozu plochy u pivovaru - vodácký výstup za pivovarem Eggenberg
- Manipulační plocha (Parkoviště - sektor B) je určena pouze pro nakládku a vykládku lodí a vodáckého materiálu na vyznačeném prostoru
- V rámci plynulosti dopravy je nutné dodržovat stanovenou maximální lhůtu 30 minut a pokynů obsluhy
- Ceník - za maximálně 30 minut: osobní auto - 20 Kč, osobní auto + přívěs - 40 Kč, každá další započatá hodina 200 Kč, popř. sezónní platba u provozovatele (z poplatků je hrazen odvoz a likvidace odpadů v této lokalitě)¨
- Vjezd je povolen pouze vozidlům do 3,5 t (tj. maximálně mikrobusy pro 9 osob s vlekem) 
- Provozní doba - nonstop (0-24 hod)
- Provozovatel: František Šesták, tel. 728 675 005 
2. července 2010 Aktualizována fotogalerie
22. června 2010 Koordinační schůzka
- posun harmonogramu (skluz) - zvýšený průtok v řece - cca 14 dní, není možné pracovat na výstavbě ostrova, napojení shybky atd.
- informace o instalaci kotevních prvků (oka pro úvazy lodí) - instalace do konce června
- informace o vodáckém výstupu u pivovaru (nastaven režim výstupu a výhled fungování do budoucna) 
8. června 2010 Aktualizována fotogalerie
8. června 2010 Koordinační schůzka
- informace o harmonogramu prací - práce pozdrženy kvůli zvýšenému průtoku, cca týdenní posun prací na shybce, na výstavbě ostrova pod Lazebnickým mostem
- napojení kanalizační shybky bude učiněno v následujícím týdnu
- do konce června by měl být hotov nový ostrov pod Lazebnickým mostem
- připravuje se režim provozu výstupu vodáků u pivovaru
- Apel na podnikatele a obyvatele u řeky: Povodí Vltavy žádá podnikatele, aby neinstalovali do břehů apod. žádné kotevní systémy a neumisťovaly své věci na pozemky v majetku Povodí Vltavy; pokud mají podnikatelé zájem o instalování například kotev apod. musí nejprve kontaktovat majitele pozemků, tj. Povodí Vltavy
- oficiální kotevní  prvky budou in#mce_temp_url#stalovány do konce června 2010 (úvazová oka apod.)
- Náplavka - Vara (Hradební ulice) - povoleno předčasné užívání; tento týden bude položen nový trávník a upraven mobiliář 
11. května 2010 Koordinační schůzka
- informace o harmonogramu prací - opěvenění na brodu, opevnění břehů náplavky u pivovaru, odtěžování nánosů ze dna řeky + odvoz na skládku, příprava výstavby ostrova pod Lazebnickým mostem, napojení kanalizační shybky (do konce června 2010)
- ostrov pod Lazebnickým mostem - do konce června 2010 (pokud povolí klimatické podmínky)
- vodácká sezóna nebude narušena - vodáci budou mít volný průjezd řekou, neměly by v ní být již těžké stroje; nutno dbát pokynů stavby i na březích - stavba nebude dokončená !!!
- náplavka v Hradební ulici - probíhají úkony k povolení předčasného užívání lokality (stavby před dokončením)
 
27. dubna 2010 Koordinační setkání v terénu
- informace o úchytech pro vodáky - kotvy, pacholata atd.
- projednávány požadavky Národního památkového ústavu na úpravy břehů 
21. dubna 2010 Aktualizována fotogalerie
13. dubna 2010 Koordinační schůzka
- dokončeny opravy v Linecké ulici, do 30. dubna bude zajištěn finální úklid
- diskutovány kotevní prvky pro záchranné složky, vodáckou veřejnost, schodiště z řeky, výstup vodáků u pivovaru
- projekt finálních úprav náplavek
- Ostrov - osetí trávou - kvůli setbě bude Ostrov dočasně uzavřen pro veřejnost
- koordinace s akcí Kouzelný Krumlov
7. dubna 2010 Aktualizována fotogalerie
31. března 2010 Aktualizována fotogalerie - práce za Lazebnickým mostem - zadláždění břehů
30. března 2010 Koordinační schůzka
- probíhají opravy Linecké ulice poškozené těžkou technikou stavby (do konce dubna bude hotové)
- úpravy projektu pro potřeby integrovaného záchranného systému
- projekt finálních úprav náplavek
- Velikonoce - zastavení prací v pondělí 
22. března 2010 Aktualizována fotogalerie - práce za Lazebnickým mostem
16. března 2010 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
- instalace úvazných ok a úchytů na březích, koordinace s vodáckými půjčovnami, vodními záchranáři a hasiči
- informace o průběhu a harmonogramu prací ve Vltavě - dolní úsek
- koordi nace prací se závodem v ploutvovém plavání Krumlovský hastrman 
16. března 2010

Práce na úpravách řeky Vltavy pokročily pod Lazebnický most - aktualita


2. března 2010 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
- další jednání o výstupu u pivovaru, zóna pro vodáky (výstup z řeky), koordinace s pivovarem, vodáckými půjčovnami, odbory městského úřadu
- aktualní práce
- dohodnutí vysprávek Linecké ulice 
16. února 2010 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
- výsledky jednání s vodáckými půjčovnami o režimu provozu u pivovaru (nakládání, vykládání lodí, parkování, úklid atd.)
- vybudování ostrůvku u Lazebnického mostu (dar společnosti Kámen a písek - dodá 400 tun materiálu na výstavbu nového ostrůvku)
- aktuální práce - odtěžování provizorní komunikace u Lazebnického mostu, práce na spodní části řeky 
3. února 2010 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
13. ledna 2010 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením

Archiv aktualit 2009

25. listopadu 2009 Přečtěte si tiskovou zprávu k chystaným dopravním omezením a k pokračujícím pracem ve Vltavě.
24. listopadu 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• od pondělí 30. listopadu bude odstraňována provizorní panelová komunikace na Vaře u Benešova mostu (Kájovská ulice); 30. listopadu nebude tento úsek průjezdný od 10 do 16 hodin; do centra bude doprava vedena přes Latrán, z centra Horní ulicí (v Horní ulici bude dočasně změněn směr jízdy) 
• dokončuje se horní úsek řeky, pokračují práce na Ostrově, přípravné zemní práce pod Lazebnickým mostem - příprava na dokončení svahů
• aktualizovaný harmonogram běží podle plánu 
18. listopadu 2009 Aktualizována fotogalerie - pokračující práce pod Lazebnickým mostem - příprava na zpevnění břehů
5. listopadu 2009 Aktualizována fotogalerie - dokončující práce na zpevňována svahů nad jezem, práce na Ostrově, přípravné práce na březích pod Lazebnickým mostem
3. listopadu 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• dokončuje se horní úsek řeky, pokračují práce na Ostrově, přípravné zemní práce pod Lazebnickým mostem - příprava na dokončení svahů
• do poloviny prosince by měla být zrušena provizorní komunikace na Vaře - předběžný termín zahájení likvidace je pondělí 30. listopadu 2009 (bude trvat cca 1 týden) - vyžádá si krátkodobá dočasná dopravní omezení
• aktualizovaný harmonogram běží podle plánu 
6. října 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• práce koncentrovány v lokalitě nad jezem, intenzivní odtěžování obslužné komunikace a s ním souvisí zvýšená doprava nákladních vozidel na Vaře, na Benešově mostě a v Linecké ulici; apel na udržování čistoty komunikací a opravy nájezdů na provizorní komunikaci
• provizorní panelová komunikace na Vaře a práce v horní lokalitě by měly skončit do konce roku
• řešena koordinace s Vodáckým maratonem 
• připravován přesun pracovníků od Benešova mostu pod Lazebnický most na levý břeh, zde budou pracovat do zimy
• aktualizovaný harmonogram běží podle plánu 
5. října 2009 Informační materiál na Radě města Český Krumlov
Povodí Vltavy představilo Radě města projekt řešení další etapy protipovodňových opatření - rekonstrukce jezu pod zámkem. Plánuje se výstavba pohyblivého jezu. Vzhled jezu by neměl narušovat historický ráz města, viditelné prvky - dubové fošny. 
22. září 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• práce koncentrovány v lokalitě nad jezem, intenzivní odtěžování obslužné komunikace a s ním souvisí zvýšená doprava nákladních vozidel na Vaře, na Benešově mostě a v Linecké ulici
• provizorní panelová komunikace na Vaře a práce v horní lokalitě by měly skončit do konce roku
• řešena koordinace s Vodáckým maratonem 
• aktualizovaný harmonogram běží podle plánu 
8. září 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• práce budou koncentrovány v lokalitě nad jezem, začne intenzivn&iacut e; odtěžování obslužné komunikace a s ním bude souviset zvýšená doprava nákladních vozidel na Vaře, na Benešově mostě a v Linecké ulici (mělo by skončit do konce září)
• řešena koordinace se Dnem s handicapem a s Vodáckým maratonem 
• aktualizovaný harmonogram běží podle plánu 
25. srpna 2009 Dnes se uskutečnila koordinační schůzka - město, investor, dodavatel.
18. srpna 2009 Publikována aktualita - Stavební práce se posunou zhruba o měsíc
11. srpna 2009 Koordinační schůzka města k protipovodňovým opatřením
• aktualizace harmonogramu stavby - stavební práce na řece budou kvůli časovému skluzu během povodňových stavů ukončeny až v červenci 2010
• požadavek města na ukončení prací v lokalitě Vara (od jezu k Benešovu mostu) co nejdříve - do konce roku by měly být odstraněny panely
• od 24. srpna intenzivní vyvážení  vytěženého materiálu z lokality nad jezem k Benešovu mostu - očekává se zvýšený pohyb těžké mechanizace (cca 4-5 aut za hodinu) - město, investor i dodavatel děkují za pochopení zvýšené dopravní zátěže související s vyvážením 
• do konce roku 2009 by měly být dokončeny práce na zpevnění a zadláždění svahů pod zámkem; do konce roku by se tak mohla napustit zdrž jezu pod zámkem
6. srpna 2009 Polečnice je hluboko pod stupni povodňové aktivity - vodní stav je 55 cm (1 SPA - 100 cm). Na Vltavě je normální stav.
4. srpna 2009 Dnes ráno v 8.00 byl na Polečnici dosažen 1. stupeň povodňové aktivity (aktuální hodnota 116 cm).
10.50 - Polečnice je na 2. stupni povodňové aktivity.
Bližší informace na www.ckrumlov.cz/povodne
Stav vody bude i nadále monitorován.
29. července 2009 Dnes začaly práce na dláždění v lokalitě nad mlýnem a podle harmonogramu se pokračuje v pracích na přeložce kanalizace u pivovaru. Dokončení přeložky kanalizace se předpokládá v polovině září 2009. Aktualizovaný harmonogram prací po 4 týdnech nuceného přerušení bude k dispozici v 32. týdnu. Pokud zůstanou hydrologické podmínky stabilní a příznivé, bude do konce listopadu 2009 fungovat 7 dní v týdnu režim vypouštění vody z Lipna v objemu 10 m3/s přes den a 20 m3/s přes noc
28. července 2009 Dnes se uskutečnila koordinační schůzka - město, investor, dodavatel. Na programu bylo jednání o: aktuálním stavu stavby po opadnutí vody, aktualizace harmonogramu, změny projektu, stav řeky pro vodácký sport, Svatováclavské slavnosti. Další koordinační schůzka se bude konat v úterý 11. srpna 2009 v 9 hodin.
24. července 2009 V pondělí 20. července byly obnoveny práce na protipovodňových úpravách. Technika byla převezena zpátky do Českého Krumlova. Pokračuje se na překládce kanalizace u pivovaru Eggenberg. Příští týden se bude pokračovat v čištění koryta řeky od nánosů. Zahájí se úprava břehů pro následné zpevnění. Povodí Vltavy snížilo odtok z Lipna na hodnotu 10 m3/s.
17. července 2009 Práce na prohrábce Vltavy a zpevňování břehů by měly být obnoveny v pondělí 20. července. Příznivá hydrologická situace umožnuje státnímu podniku Povodí Vltavy snížit odtok z vodní nádrže Lipno, a tím snížit průtok v řece Vltavě. Povodí Vltavy dále snižuje odtok z Lipna a dále jej bude snižovat i během víkendu až na hodnotu 20 m3/s. Od pondělí 20. července se předpokládá odtok z Lipna na hodnotě 10 m3/s a v odpoledních hodinách od 13 hodin na hodnotě 20 m3/s.
14. července 2009 Koordinační schůzka - město, investor, dodavatel. Podle předběžných odhadů by práce na stavbě měly být obnoveny 1. srpna. Vše bude záviset na hydrometeorologickém vývoji.
8. července 2009 Po několika dnech bez povodňové aktivity stoupla hladina řeky Vltavy vlivem vydatných srážek opět na 1. SPA (7.7. v 20 hodin). Dnes v 8 hodin je hladina na úrovni 187 cm, další nárůst se neočekává. Z Lipna je odpouštěno stále 60 m3/s. Naplněnost Lipna je cca 94 %. S ohledem na předpověď počasí, která predikuje 3 dny bez srážek se neočekává další nárůst hladiny řek. 
2. července 2009 Stavební práce na protipovodňových úpravách koryta řeky Vltavy jsou od 23. června přerušeny, mechanizace byla ze stavby odklizena. Stavební firma spolupracuje s povodňovou komisí podle platného povodňového plánu stavby. Vzhledem k charakteru stavby je možné práce na úpravě koryta obnovit, pokud bude průtok nižší než 15 m3/s, aktuálně je průtok 93,45 m3/s. Podle stávajících prognóz se předpokládá obnovení prací od 13. července 2009. Koordinační schůzka investora, dodavatele a města se plánuje na 14. července 2009.
26. června 2009
8:35 
POVODŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE ZDE  !!!!!!
26. června 2009
8:30 
Aktuální informace od pracovníků města: Na Parkáně jsou již před jednotlivými nemovitostmi rozmístěny pytle s pískem. V ulici Rybářská byl přistaven kontejner, z něhož si mohou obyvatelé brát pytle s pískem a zabezpečit si dle potřeby své domy. 
26. června 2009
6:22 
Na Vltavě je neustále 1. SPA. Očekává se další nárůst hladiny s ohledem na množství vody odpouštěné z vodní nádrže Lipno. Více informací jbylo zveřejněno ve včerejším příspěvku.
Polečnice je v ranních hodinách stále na 1. stupni povodňové aktivity. Kulminace nastala kolem 4. hodiny ranní, kdy hraničila se stupněm pohotovosti, zatím jej nedosáhla.  
25. června 2009 Vltava dosáhla ve 21 hodin v Českém Krumlově prvního stupně povodňové aktivity (SPA), stupně bdělosti. Povodí Vltavy důrazně nedoporučuje vodákům vstupovat na řeku. Nedoporučuje se ani pohybovat v blízkosti břehů - hrozí stržení proudem. Nedoporučuje se parkovat vozidla v blízkosti vodních toků. 
Polečnice dosáhla 1.SPA ve 22 hodin. 
Lokálně byly zatopeny sklepní prostory některých nemovitostí ve Spolí. K domům byly dopraveny pytlové zátarasy. Městská policie neustále monitoruje vodní toky a je připravena zasáhnout. Připravují se pytlové zábrany v historickém centru - nejvíce ohroženy jsou ulice Parkán, Ostrov - Na Ostrově a ulice Rybářská.
Podle informací z Povodí Vltavy je očekáván další nárůst hladiny Vltavy v Českém Krumlově v pátek, protože Lipno začne odpouštět o 10 m3/s vody více kvůli své téměř 98% naplněnosti. Očekává se lokální zatopení některých sklepů a vylití vody z břehů přímo v centru Českého Krumlova.   
Město prosí zejména obyvatele žijící v okolí vodních toků o bdělost, o odklizení splavného materiálu v okolí řek a doporučuje ve vlastním zájmu zabezpečit majetek ve spodních patrech (sklepích) nemovitostí, do nichž by se mohla dostat voda a zabezpečení majetku na pozemcích u řeky. Město doporučuje také zabezpečit zvířata, která mohou být na uzavřených pozemcích v blízkosti vodních toků a neměla by šanci před vodou utéct. 
V případě problémů nebo ohrožení kontaktujte bezplatnou linku 156 Městské policie.
 
25. června 2009 Vltava, ani Polečnice nedosahují stupňů povodňové aktivity, přesto se nedoporučuje s ohledem na vysoký průtok vody a nepříznivé počasí splouvat řeky. Viz fotogalerie.
24. června 2009 První stupeň povodňové aktivity na Polečnici večer opadl, ale ráno zase nastal. Upozornění pro vodáky na zvýšené nebezpečí na řekách trvá.
23. června 2009 Upozornění na zvýšené nebezpečí pro vodáky - Kvůli vysokým vodním stavům Povodí Vltavy nedoporučuje splouvání řeky! 
23. června 2009 Polečnice dosáhla prvního stupně povodňové aktivity
•  práce na stavbě jsou přerušeny z důvodu zvýšeného průtoku vody ve Vltavě (aktuálně je odtok z VD Lipno II na úrovni 45 m3/s, průtok Českým Krumlovem nad soutokem s Polečnicí dosahuje 
hodno ty cca 52 m3/s; zvýšený odtok z vodní nádrže Lipno se předpokládá nejméně do neděle 28. června 2009, protože je nutné postupně snížit jeho vodní hladinu); práce na prohrábce Vltavy budou obnoveny, jakmile průtok Českým Krumlovem nad soutokem s Polečnicí poklesne alespoň na 15 m3/s 
 
16. června 2009 koordinační schůzka
• úpravy projektu - na základě žádosti Národního památkového ústavu, Českokrumlovského rozvojového fondu a občanů města Český Krumlov bude v projektu protipovodňových opatření navrženo několik změn:
 1. Bude změněna technologie spárování kamenné dlažby po celé délce úpravy. Nad běžnou hladinou vody bude původně navržené spárování kamenné dlažby nahrazeno prosypáním spár humusem a osetím travním semenem.
 2. V lokalitě u dětského hřiště pod Benešovým mostem bude upraveno opevnění břehu pro možnost rekreačního využití (zmírnění sklonu opevnění, osazení schodiště, vytvoření místa pro skluzavku atd.).
 3. V lokalitě „Na ostrově" bude snížena povodní strana ostrova, dojde k vytvoření přirozeného mírného sklonu ostrova směrem k hladině řeky.
 4. Opevnění pilíře Lazebnického mostu bude prodlouženo tak, že za pilířem mostu vznikne nový zatravněný „ostrov".
 5. Na konci opevnění u pivovaru bude vytvořen sjezd do koryta řeky
 6. V rámci břehových opevnění bude rozšířen počet vázacích kruhů pro rekreační lodě.
 7. Tesané kamenné prvky nalezené při prohrábce v korytě řeky budou zakomponovány do břehového opevnění a využity zejména k osazení vázacích kruhů
;• od 22. června bude znovu vypuštěna zdrž jezu pod zámkem a budou zahájeny stabilizační práce na březích (dláždění); u jezu u Mrázkova mlýna (nad Benešovo mostem) bude prohlouben průplav pro vodáky - více informací v aktualitě; Vltava zůstane i nadále pro vodáky sjízdná; zdrž jezu pod zámkem bude vypuštěna zhruba 3 měsíce; tyto práce uspíší odklizení panelové provizorní komunikace na Vaře (panely nebudou na Vaře přes zimu)
• řešena koordinace SLavností pětilisté růže a práce v řece a úprava okolí; od pátku 19. června do neděle 21. června budou stavební práce pozastaveny
• most u pivovaru - rekonstrukce mostovky bude zahájena v úterý 23. 6. a měla by skončit do 25. června, v tyto dny bude most pro dopravu uzavřen
 
15. června 2009 • pravidelná koordinační schůzka města, investora, dodavatele a pozvaných hostů se koná zítra; na programu jednání jsou Slavnosti pětilisté růže a koordinace prací s festivalem, most u pivovaru a oprava jeho mostovky + plynoucí dopravní omezení, zdrž jezu pod zámkem 
12. června 2009 • aktualizována fotogalerie (napuštěná zdrž jezu, práce pokračují pod jezem, vodáci jezdí u levého břehu)
00;">2. června 2009 koordinační schůzka
• zdrž jezu pod zámkem by měla být napuštěna nejpozději do soboty 6. června 2009 (opravy se o 3 dny prodloužily) - usnadní situaci pro vodáky
• řeka je z levé starny prohrábnutá (uprostřed řeky je vytěžený materiál jako říční staveništní komunikace) k brodu pod Fortnou, řeku je možné ji bezpečně splout - bagry nepracují na sjízdné straně
• 
upozornění: u brodu pod Fortnou je třeba dbát zvýšené pozornosti, řeku v tomto úseku může přejíždět mechanizace   
• koordinována příprava Slavností pětilisté růže a prací na Vltavě - od pátka 19. 6. do neděle 19. 6. bude klid strojů, Náplavka bude připravena pro průchod návštěvníků a navážení materiálů; ostrov bude připraven pro shromáždění návštěvníků (případné zátarasy nebo pořadatelská služba); zvýšení průtoku vody v sobotu 20. 6.
 
1. června 2009 • pravidelná koordinační schůzka města, investora, dodavatele a dalších hostů se koná zítra; na jednání byli přizváni zástupci firmy Vory Maleček (problematika splouvání řeky na vorech apod.) a ředitel Městského divadla Český Krumlov (koordinace se Slavnostmi pětilisté růže)
25. května 2009 ;• aktualizována fotogalerie (vizualizace nového ostrova)
20. května 2009 • aktualizována fotogalerie (odtěžení ostrova)
19. května 2009 koordinační schůzka města Český Krumlov, Povodí Vltavy, společnosti Zvánovec a společnosti Auviex
• práce probíhají dle harmonogramu, dohodnuté postupy a pravidla jsou dodržovány
• dohodnuta koordinace s Mezinárodním hudebním festivalem (dohodnuto zastavení prací během koncertů a zvukových zkoušek, součinnost městské policie při návozu aparatury, omezení dopravy na náměstí pro koncert pro město - 17.7.)
• v řešení je zachování možnosti pro vjezd velkých aut přes Náplavku do pivovarské zahrady
• informace odboru investic o potenciálních problémech stavby - nutno ochránit shybku před mechanizací
• most u pivovaru - řešen stav mostu; dohoda mezi městem a společností Zvánovec na opravě, do 15. 6. bude provedena oprava - vyžádá si krátkodobé dopravní omezení; po dobu stavby bude most spravován společností Zvánovec
• ČKRF řešilo otázku nové rekreační zóny - Hradební ulice - dále bude řešeno na nezávislých pracovních jednáních
• předány vizualizace nového ostrova a mapky
 
13. května 2009 • dnes budou do řeky dopraveny další 2 bagry, které by měly postupně pracovat na levé straně řeky a vytvářet staveništní cestu a odtěžovat nánosy; práce na odtěžení ostrova pod Lazebnickým mostem začnou v pondělí, hmota z ostrova bude také využita pro tvorbu říční komunikace; dodavatelská společnost aktualizuje harmonogram stavby a zařazuje výstavbu nového ostrova, zatím není termín výstavby znám 
12. května 2009 • od dnešního dne jsou nastavena pravidla pro průtok v řece v Českém Krumlově a pro regulaci odtoku z vodní nádržě Lipno - v denní době protéká Českým Krumlovem cca 12m3/s (z Lipna se vypouští od 0 do 13 hodin 10 m3/s), v noční době protéká Českým Krumlovem přes 22 m3/s (z Lipna se vypouští od 13 do 24 hodin 20 m3/s). O víkendech platí noční režim, tzn.vyšší průtok.
6. května 2009 koordinační schůzka města Český Krumlov, Povodí Vltavy a spol. Zvánovec
• práce probíhají dle harmonogramu, dohodnuté postupy a pravidla jsou dodržovány
• ostrov pod Lazebnickým mostem by měl být odbagrován do prázdnin (snaha o minimalizaci negativních dopadů na život ve městě, na turistickou sezónu), občané budou informováni před odbagrováním ostrova (denní tisk, Zpravodaj, informační plakáty)
•  koridory pro vodáky zatím nejsou vytvořeny, protože se bagry pohybují v řece a připravují staveništní komunikaci, na sezónu budou koridory vytvořeny a vodáci budou mít přesné úseky, kudy smí proplouvat
• během svátku 8. května a v sobotu 9. května bude doprava na stavbu omezena na nezbytné minimum, aby nedocházelo k rušení obyvatel ve městě a k omezování návštěvníků
• kvůli výstavbě nového ostrova budou celkové práce prodlouženy do 30. června 2010
• pondělí - čtvrtek, začátek prací od 7.15, pátek-sobota, zač&  ;aacute;tek prací od 8.00 
• odtěžená hmota z řeky bude využita pro rekultivaci skládky
 
4. května 2009 • Dodavatelská firma zahájila bagrování řeky; vypustil se jez pod plášťovým mostem (pod zámkem); bagry odtěžují náplavy a přebytečnou masu z levého břehu a vytváří říční stavební komunikaci a současně hráz (viz fotogalerie)
 
27. dubna 2009

• Radě města bude dnes prezentována možnost existence ostrova pod Lazebnickým mostem;
• Povodí Vltavy a projekční kancelář představili projekt pro nový ostrov pod Lazebnickým mostem se stabilními základy, který odolá erozní činnosti vody; stávající ostrov bude odtěžen (
více viz aktualita - Ostrov nezmizí z centra Českého Krumlova)
21. dubna 2009 
 
• zahájení přípravných prací, vymezení terénu, zahájení pokládky provizorní panelové komunikace (více viz fotogalerie)

20. dubna 2009

• stavba byla předání dodavateli, zahájeny přípravné práce

16. dubna 2009                                                               koordinační schůzka města Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, investora Povodí Vltavy a dodavatelské firmy Zvánovec
• 20. dubna bude dodavatelské firmě předáno staveniště, 21. dubna začne firma budovat příjezdovou cestu do řeky - 1) vjezd do řeky u Benešova mostu, aby byla ochráněna městská zádlažba, budou zde položeny panely; 2) vjezd na stavbu od lávky k pivovaru po Náplavce
• od 4. května začnou pracovat v řece bagry (současně bude v řece více strojů ve více lokalitách), v řece bude postupně tvořena staveništní cesta pro přesun mechanizace

ostrov pod Lazebnickým mostem
• Povodí Vltavy zpracovává kalkulaci a projekt řešení ostrova (na 
žádost rady města a českokrumlovských občanů), v tuto chvíli je zřejmé, že ostrov ve stávajíci podobě nebude možné zachovat (není zpevněný je vytvořen sedimenty a navážkou stavebního odpadu), řešením může být umělý ostrov s pevnými kamennými základy, jehož tvar by odolával erozní činnosti vody 
 

Rámcový harmonogram k 16. dubnu 2009

 • 20. dubna 2009 investor (Povodí Vltavy s.p.) předá dodavateli (Zvánovec a.s.) stavbu
 • 21. dubna 2009 začne příprava stavby - v lokalitě Vara (začátek Hradební ulice) budou na zem položeny panely, které ochrání dlažbu před těžkými stroji
 • květen - odtěžení ostrova, čištění koryta a stavba staveništní cesty (obslužné komunikace), odvoz přebytečného materiálu, čištění koryta, příprava pro dlažbu, zához
 • červen 2009 - srpen 2009 - vytěžený materiál bude odvážen z města pouze v jednom dni v týdnu (pondělí)
 • červen 2009 - čištění koryta, odvoz přebytečného materiálu, příprava pro dlažbu a dlažba, zához, čištění koryta a zřízení hrázky
 • 19. června - 21. června - Slavnosti pětilisté růže - stavební práce budou přerušeny
 • červenec 2009- dlažba, čištění koryta a zřízení hrázky, odstranění části obslužné komunikace, odvoz přebytečného materiálu, přeložka kanalizace (potrubí)
 • srpen 2009 - odstranění části obslužné komunikace, dlažba, čištění koryta a zřízení hrázky, odvoz přebytečného materiálu, přeložka kanalizace, 
 • září 2009 - čištění koryta a zřízení hrázky, dlažba, kanalizační shybka (jímka, shybka, brod), odstranění části obslužné komunikace
 • říjen 2009 - čištění koryta a zřízení hrázky, dlažby, kanalizační shybka
 • listopad 2009 - květen 2010- čištění koryta, dlažby, odvoz přebytečného materiálu, odstranění části obslužné komunikace, zřízení komunikací
 • výstavba nového ostrova zatím není v harmonogramu zahrnuta

 Ke stažení

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: