aktualizováno 16. 4. 2009

Rada města žádá Povodí Vltavy o posouzení možnosti zachování ostrova pod Lazebnickým mostem

7. dubna 2009

Rada města vyjádřila na včerejším jednání oficiální postoj k rozsahu protipovodňových opatření na řece Vltavě, konkrétně k prohrábce Vltavy a úpravě jejího koryta. Na základě žádosti občanů Českého Krumlova, kteří požadují zachování ostrova pod Lazebnickým mostem, požádala rada města Povodí Vltavy o odborné zvážení možností jeho zachování. Stavba by měla být dodavatelské firmě předána 20. dubna, stavební práce v řece by měly začít 4. května 2009. Do té doby by měly být známy možnosti a případné podmínky zachování ostrova.

Starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička požádal Povodí Vltavy o pokus nalezení kompromisu mezi požadavky občanů Českého Krumlova a zachováním ochrany obyvatel před velkou vodou.
„S investorem jsem diskutoval možnost úpravy ostrova a jeho stabilizaci. V úvahu by mohlo přijít vymodelování ostrova do stabilního hydrodynamického tvaru, podobně jako jsou konstruována křídla letadel. Ve stávající podobě není možné ostrov zachovat. Povodí Vltavy vypočítá, co by takové řešení znamenalo pro hladinu vody při povodních. Ani projektant, ani investor, ani město si nemohou vzít
na svědomí následky, které by měla neuváženě provedená prohrábka řeky a zachování nebezpečné masy v korytě řeky. Počkáme na odbornou analýzu projektanta," doplnil Luboš Jedlička.

Povodí Vltavy vyprojektuje a přepočítá varianty, kdy by se ostrov upravil do hydrodynamické podoby, ve které by odolal působení proudu vody a nedával by šanci vzniku vodních vírů a případnému usazování říčních sedimentů na nevhodných místech.

Přepis jednání Rady města Český Krumlov ze dne 6. dubna 2009 (oficiální stanovisko)

Rada města byla seznámena se všemi aktuálními informacemi a se stavem věcí v rámci investiční akce Úprava koryta Vltavy v Českém Krumlově. Radě města byly předloženy zápisy z jednotlivých jednání  (20. března 2009, 23. března 2009 a 31. března 2009).  Rada města vzala na vědomí poslední zprávu Povodí Vltavy o chystaném harmonogramu prací. Další koordinační schůzka města, Povodí Vltavy s.p. a realizační firmy se uskuteční 15. dubna 2009. Rada města se seznámila se žádostmi občanů města v pořadí - září 2002, leden 2009, únor 2009 a duben 2009. Rada města žádá investora Povodí Vltavy o prověření možnosti řešení zachování ostrova pod Lazebnickým mostem v přijatelné podobě. Rada města pověřila starostu k jednání ve věcech přípravných technických a investičních a místostarostku k jednání ve věci koordinace cestovního ruchu a života města.

Chronologie usnesení rady města a zastupitelstva města k protipovodňovým opatřením na řece Vltavě v Českém Krumlově

  • 20. srpna 2007 rada města schválila předložený pracovní materiál společnosti VH-Tres spol. s r.o. České Budějovice jako podklad pro dokončení Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Vltavě, s následnou realizací protipovodňových opatření na Vltavě dle varianty 1-5 a dále schválila podání žádosti o grant na akci Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Vltavě v Českém Krumlově v rámci grantového programu Jihočeského kraje - ochrana před povodněmi a současně prohlásila, že město Český Krumlov má zajištěn vlastní podíl na spolufinancování akce
  • 22. listopadu 2007 zastupitelstvo města schválilo spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu MZe ČR číslo 129 120 Podpora a prevence před povodněmi II na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov, kde žadatelem bude Povodí Vltavy - závod Horní Vltava a dále schválilo znění prohlášení města Český Krumlov o bezplatném převzetí mobilních protipovodňových opatření do svého majetku
  • 7. července 2008 rada města schválila text vyjádření města Český Krumlov ve věci posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru "Český Krumlov - protipovodňová opatření města na řece Vltavě" pro Krajský úřad - Jihočeský kraj   

Protipovodňová opatření na řece Vltavě jsou v Českém Krumlově rozdělena do pěti etap. V letošním roce se budou realizovat dvě etapy. První etapa se týká prohrábky koryta řeky Vltavy a zpevnění svahů. Obsahem další etapy je rozšíření koryta, odtěžení násypů a náplavů. Na tyto práce jsou vydána stavební povolení. Práce těchto dvou etap by měly trvat 10 měsíců a vyžádají si investici kolem 70 milionů Kč. Investorem protipovodňových opatření na řece Vltavě je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací bude společnost Zvánovec, a.s. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách.

 


Pozn.: Jednání probíhala mezi městem, investorem a dodavatelem (informace o dopravě, koordinaci prací); mezi městem a Povodím Vltavy (harmonogram a dopady na život ve městě, informační kampaň); tisková konference Povodí Vltavy, na níž byl přítomen starosta města Luboš Jedlička. Další jednání s konkrétním harmonogramem prací bude 15. dubna 2009.

Zapsala Jitka Augustinová.

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: