aktualizováno 11. 3. 2009

Protipovodňová opatření na řece Vltavě se dělí do pěti etap

Protipovodňová opatření na řece Vltavě jsou v Českém Krumlově rozdělena do pěti etap. V letošním roce se budou realizovat dvě etapy. V rámci protipovodňových prací je nutné pokácet 21 stromů. Správce toku vysadí po dohodě s odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov jako náhradu za jejich odstranění v okolí řeky dvojnásobné množství dřevin (duby, olše, javory klen i babyka, jasany či hlohy). Práce na prohrábce řeky a zpevnění břehů zaštiťuje státní podnik Povodí Vltavy. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách.

Protipovodňová opatření představují po kompletním dokončení ochranu města proti stoleté vodě. „I realizace každé etapy samostatně zvyšuje ochranu před povodňovými průtoky, zejména menších povodní. V současnosti jsou některé objekty ve městě zatápěny již při jednoleté povodni," doplnila tisková mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová.

„Jsem rád, že po dokončení úprav na řece budou obyvatelé našeho města chráněni před velkou vodou. Chtěl bych zdůraznit, že správcem vodního toku není město Český Krumlov, ale státní podnik Povodí Vltavy, a ten zodpovídá kompletně za realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě. V jeho režii je i prohrábka řeky, zpevnění břehů nebo odstranění stromů bránících průtoku vody. Investice v několika desítkách milionů korun nepůjde z městského rozpočtu, ale zaplatí ji stát," upřesnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Náhrada za stromy

Prohrábka koryta a úprava břehů v rámci protipovodňových opatření si vyžádá odstranění 21 stromů. Podle odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov jsou druhově zastoupeny javory, břízy a olše a převažují vrby. Největší část dřevin se nachází v lokalitě od Lazebnického mostu k provizornímu mostu u bývalých jatek (pod poštou, u pivovaru), dva stromy se nacházejí u bývalé barvírny u Mrázkova mlýna.

„Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, konkrétně podle vodního zákona. Jako úřad nemůžeme stanovit povinnost náhradní výsadby stromů, ale podařilo se nám ji se správcem toku (Povodím Vltavy, s. p.) vyjednat. Povodí Vltavy vysadí celkem 42 stromů," sdělila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vlasta Horáková. Vysazeny budou duby, olše, javory klen, javory babyka, jasany a hlohy.

„Při hledání pozemků pro náhradní výsadbu bylo pro odbor životního prostředí a zemědělství určující nalezení vhodné plochy k výsadbám v okolí řeky tak, abychom v maximální možné míře vykompenzovali ekologickou újmu, vzniklou odstraněním původních stromů. V prostoru pivovarské náplavky dojde k výsadbě keřového patra, protože vzrostlé stromy jsou z pohledu povodňových stavů pro správce toku nepřípustné, jelikož tvoří pevné překážky odtoku. Vyplníme volné proluky stromoví podél Vltavy od Rechlí směrem ke kempu ve Spolí na levém břehu ulice  Pod Svatým Duchem a na levé straně úseku před mostem u Domu dětí a mládeže," dodala Horáková.

Z fotografií pokácených stromů je také patrné, že zdravotní stav dřevin nebyl nejlepší.

Etapy protipovodňových opatření

V letošním roce se budou realizovat etapy č. 1 a 3. První etapa se týká prohrábky koryta řeky Vltavy a zpevnění svahů. Obsahem třetí etapy je rozšíření koryta, odtěžení násypů a náplavů. Na tyto práce jsou vydána stavební povolení a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Práce těchto dvou etap by měly trvat 10 měsíců. Zahájení stavby je závislé na průběhu výběrového řízení. Náklady činí zhruba 70 milionů Kč.

Etapa č. 2 má v plánu přestavbu pevného jezu u Jelení lávky na jez pohyblivý.

Etapy 4 a 5 zahrnují mobilní hrazení, místní úpravy a zvýšení nábřežních zdí a úpravy inženýrských sítí.

 

Město Český Krumlov řeší také protipovodňová opatření na řece Polečnici, na něž má od Ministerstva zemědělství přislíbenou dotaci. Realizaci těchto opatření brání soudní řízení ohledně přesunutí památkově chráněného mostu přes Polečnici. Město Český Krumlov získalo již vloni souhlas Ministerstva kultury s přesunutím kamenného mostu. Tento týden bude pokračovat soudní jednání ohledně žaloby, kterou podalo občanské sdružení Památkářská obec českokrumlovská na přezkoumání rozhodnutí  ministra kultury č.j. 8038/2008 ze dne 8. července 2008 a rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 2595/2008 ze dne 15.4.2008, týkající se přesunu kamenného mostu. (ja)

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: