aktualizováno 19. 1. 2024

Místní poplatky

aktualizováno 27. ledna 2010

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov resp. Městská policie Český Krumlov.

Na koho se obrátit?

Správcem poplatků (poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za komunální odpad) je Oddělení poplatků a pohledávek odboru financí. Pro úřední hodiny Oddělení poplatků a pohledávek klikněnte zde.

Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je Odbor dopravy a silničního hospodářství. Pro úřední hodiny Odboru dopravy a silničního hospodářství klikněte zde.

Správcem poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města je Městská policie Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
  Stálá služba
Odbor / oddělení: MP
Funkce: stálá služba Městské policie
E-mail:
Telefon: 380 766 308
Irena Adámková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255
Jana Šítalová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze psů
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

V Českém Krumlově jsou zavedeny tyto místní poplatky

Společná ustanovení

Není-li u konkrétního poplatku uvedeno jinak, poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění.

Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen městskému úřadu ohlásit skutečnost zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku. Ve stejném termínu má poplatník za povinnost ohlásit skutečnosti mající vliv na stanovení výše poplatku.

Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet městského úřadu.
Pro úřední hodiny pokladny klikněnte zde.

K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Historická část města

Pro účely vyhlášky o místních poplatcích se za historickou část města považují ulice:
Dlouhá, Formanská, Horní, Hradební, Kájovská, Kaplická (část - jen v pěší zóně), Klášterní, Kostelní, Latrán (část - jen v pěší zóně), Linecká (část - jen v pěší zóně), Masná, Na Fortně, Na Louži, Na Ostrově, Nové Město, Panenská, Panská, Parkán, Radniční, Rooseveltova, Rybářská, Soukenická, Šatlavská, Široká a náměstí Svornosti 

Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze však nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: