Poplatek ze vstupného

aktualizováno 9. 9. 2019

Poplatek ze vstupného je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o místních poplatcích. Správcem poplatku ze vstupného je oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Oddělení poplatků a pohledávek odboru financí klikněte zde.

Předmět poplatku a poplatník

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní nebo reklamní akce, plesy, taneční zábavy a diskotéky. Poplatek se vybírá ze vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Diskotékou se rozumí taneční zábava při reprodukované hudbě.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazby poplatku a ohlašovací povinnost

Sazba poplatku činí:

 • 5% z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou
 • 10% z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů
 • 20% z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí

V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Pořadatel akce (poplatník) je povinen ohlásit správci poplatku pořádání a druh akce nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu (jde-li o fyzickou osobu) nebo název, sídlo a IČ (jde-li o právnickou osobu). Dále sdělí datum, hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pro pořádání akce (počet předpokládaných návštěvníků), ceny vstupenek a účel využití výtěžku. V případě pravidelného pořádání akcí může poplatník učinit takové ohlášení hromadně za více akcí, maximálně však na kalendářní pololetí.

Osvobození od poplatku

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny fyzické a právnické osoby pořádající:

 • taneční zábavu nebo ples, pokud jsou neziskovými organizacemi se sídlem na území města
 • divadelní představení v budovách nebo v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované
 • filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, nebo u kterého byla povolená příslušná změna užívání dle příslušných právních předpisů
 • koncert vážné nebo populární hudby v budově, která byla k tomuto účelu zkolaudovaná, nebo u které byla povolená příslušná změna užívání dle příslušných právních předpisů
 • koncert nebo taneční zábavu, které nezasahují do doby od 23.00 do 9.00 hodin
 • akci výchovně vzdělávacího charakteru
 • akci pro děti a mládež, nebo důchodce, nebo invalidní občany
 • sběratelskou burzu
 • muzejní nebo galerijní výstavu

Od poplatku ze vstupného je dále osvobozeno:

 • město Český Krumlov.

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je od poplatku osvobozen pořadatel akce, jejíž celý výtěžek je určen na:

 • charitativní a veřejně prospěšné účely

Platba poplatku

Pořadatel akce (poplatník) je povinen ohlásit správci poplatku úhrn vybraného vstupného snížený o daň z přidané hodnoty (zahrnuje-li vstupné tuto daň), a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla akce pořádána. Ve stejném čase je pořadatel akce povinen poplatek zaplatit.

Formuláře

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov