Poplatek za komunální odpad

aktualizováno 23. 1. 2020

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. prosince 2019.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Steinbauerová Dana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255

Pro úřední hodiny Oddělení poplatků a pohledávek odboru financí klikněte zde.

Poplatník

Poplatek za komunální odpad platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci;

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. 

4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidenci, do nichž má zřízen automatický přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce.

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 písm. a) a b) této vyhlášky pro každý kalendářní rok je stanovena vyhláškou nebo její zvláštní přílohou.

2. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Sazba poplatku činí:

* 696 Kč

Sazba poplatku je tvořena takto:

* z částky 250 Kč za kalendářní rok

* z částky 446 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu za poplatníka na kalendářní rok viz. vyhláška nebo její zvláštní příloha.

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2. Od poplatku se osvobozují fyzické osoby uvedené v čl.2 odst. 1 písm. a) vyhlášky:

a) do 3 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém dovrší 3 let,

b) kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

c) které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně v obci po dobu delší 3 měsíců.

3. Od poplatku se osvobozují fyzické osoby uvedené v čl.2 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky, přihlášené nebo vlastnící nemovitou věc na adresách ulice 5. května č.p. 307, č.p. 308, č.p. 317 a č.p. 326, po dobu, kdy obec nezajišťuje svoz komunálního odpadu

4. Fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky mající zároveň ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, se osvobozují od poplatku za tuto nemovitost

5. Od poplatku se osvobozují v alikvotní výši fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky:

a) které se v příslušném roce prokazatelně zdržují 3 měsíce a déle v zahraničí,

b) hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce v příslušném roce,

c) které využívají pobytové sociální služby, t.j. služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb neuvedených v čl. 6 odst.1 písm.c) vyhlášky,

d) ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby,

e) třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině s tím, že pořadí se určuje od nejstaršího k nejmladšímu dítěti,

f) pobývající v jiné obci na území ČR, které uhradily poplatek podle jiného právního předpisu (§ 17 odst. 6 a § 17a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění).

6. Alikvotní výše osvobození dle předchozích odstavců se spočítá podle poměru celých kalendářních měsíců s nárokem na osvobození v kalendářním roce k počtu měsíců 12.

7. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Odpovědnost za placení poplatku

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník

2. V případě podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatníkovu povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov