Poplatek za užívání veřejného prostranství

aktualizováno 18.06.2012

Poplatek za užívání veřejného prostranství je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích. Správcem poplatku je Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru dopravy a silničního hospodářství klikněte zde.

Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Co je to veřejné prostranství?

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veřejné prostranství na území města vymezuje obecně závazná vyhlášky č. 4/2010, o místních poplatcích.  

Přehled tržních míst v Českém Krumlově (mapa).

Poplatník

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem  (viz předmět poplatku). Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

Sazby poplatku

Sazby poplatku za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den za umístění stánků, pultů, kiosků a vozidel upravených k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru činí:

a) na tržištích v katastru města za každý i započatý m2/den

 • 10 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky, vánoční ozdoby apod.)
 • 20 Kč - prodej ostatních věcí
 • 50 Kč - prodej z automobilů upravených k tomuto prodeji

b) mimo tržiště v katastru města za každý i započatý m2/den

 • 20 Kč - prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční stromky a ozdoby apod.)
 • 30 Kč - prodej ostatních věcí
 • 100 Kč - prodej z automobilů upravených k tomuto prodeji

Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro parkování motorového vozidla činí (paušální částky):

a) v historické části města

 • 1000 Kč/měsíc pro vozidlo taxislužby
 • 1000 Kč/měsíc pro vozidlo provozovatele s trvalým pobytem mimo pěší zónu
 •   750 Kč/měsíc pro vozidlo provozovatele s trvalým pobytem v pěší zóně
 •   250 Kč/měsíc pro vozidlo provozovatele s trvalým pobytem v pěší zóně staršího 60 let
 • 3000 Kč/měsíc pro vozidlo provozovatele ubytovacího zařízení v pěší zóně s kapacitou ubytování 45 a více lůžek

b) mimo historickou část města

 •   300 Kč/měsíc pro osobní automobil
 •   800 Kč/měsíc pro nákladní automobil nebo autobus

Ke skladování materiálu a ke stavební činnosti, zejména ke stavbě lešení nebo vybudování stavebního dvora činí sazba poplatku za každý i započatý m2/den:

Sazba poplatku za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení za každý i započatý m2/den:

Za použití veřejného prostranství k umístění jiných zařízení činí sazba poplatku:

 • 4 Kč/m2/den - umístění lunaparků, cirkusů apod.
 • 2000 Kč (paušální částka) při záboru do 1000 m2 týdně
 • 2500 Kč (paušální částka) při záboru nad 1000 m2 týdně

Ostatní:

 • 10 Kč - reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl
 • 10 Kč - využití pro jiné kulturní nebo sportovní akce
 • 10 Kč - poskytování jiných služeb

Za použití veřejného prostranství k umístění hostinských zahrádek činí sazba poplatku za každý i započatý m2/den:

a) v historické části města - v oblastech náměstí Svornosti, Latrán, Dlouhá, Panská

 • 20 Kč - pro období od 15. 4. do 15. 10.
 • 10 Kč - pro období od 16. 10. do 14. 4.

b) v historické části města - mimo oblasti uvedené v písm. a)

 • 15 Kč - pro období od 15. 4. do 15. 10.
 •   5 Kč - pro období od 16. 10. do 14. 4.

c) mimo historickou část města

 •   5 Kč - pro období od 15. 4. do 15. 10.
 •   2 Kč - pro období od 16. 10. do 14. 4.

Osvobození od poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (viz §4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Od poplatku je dále osvobozeno:

 • užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií
 • na dobu nezbytně nutnou užívání veřejného prostranství k umístění lešení potřebného k historicko-památkovému průzkumu objektu, na základě písemného dokladu

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (viz §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet městského úřadu.

Poplatek ze užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Dokumenty a formuláře

Pravidla záboru veřejného prostranství

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: