aktualizováno 9. 1. 2015

Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov

aktualizováno 9.1.2015

Management Plan je dynamickým nástrojem „řízení změn", které slouží ochraně a rozvoji dané památky s cílem zachování hodnot, pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví. Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví.

Management Plan města Český Krumlov je pořizován zpětně jako nepovinná součást nominačních dokumentů k zápisu statku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Výchozím podkladem pro Management Plan je strategická vize města. Realizovaný Management Plan vychází ze Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov ze září 2008 a z Akčního plánu města na rok 2009 - 2010 (číslo námětu 2.3.1.1.). V souladu s dalšími doporučeními vymezenými Strategickým plánem rozvoje města Český Krumlov nezahrnuje pouze oblast památkové péče, ale zohledňuje široké spektrum dotčených subjektů z oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy, ekonomiky, občanského sektoru atd., jejichž činnost je bezprostředně vázána na konkrétní památku Světového dědictví UNESCO - historické jádro města včetně areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Stabilizace Management Planu a zajištění jeho závaznosti jakožto nástroje plánování pro městskou samosprávu bude realizováno prostřednictvím schválení Rady města Český Krumlov a usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov (ve druhé polovině roku 2011) jako součást Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2011 - 2013.

Management Plan I. a II. fáze

Management Plan města Český Krumlov (tištěný dokument) je zpracován ve dvou fázích - analytické (přípravné) a syntetické (návrhové).

Stěžejním úkolem první fáze (ukončena k závěru roku 2009) je návrh činností a úkolů od roku 2010, které se týkají vytvoření pozice Site Manager (jmenovaná kontaktní a odpovědná osoba za nominovanou památku na Seznam světového dědictví UNESCO), jeho spolupracujícího týmu externích konzultantů - Steering Group, návrhu systému jejich činnosti a přehledu dílčích úkolů - projektů od roku 2010. I. fáze Management Planu dále obsahuje kromě popisu lokality a vymezení základního legislativního rámce především databázi a archiv existujících legislativních, územně plánovacích, urbanistických, technických a statistických podkladů týkajících se historického centra města. Výše vynaložených prostředků na realizaci první etapy projektu činila 299.426 Kč, vlastní podíl  89.828 Kč a finanční podpora Ministerstva kultury činila 209.598 Kč.

Na první fází dokumentu navazuje fáze druhá (ukončena k závěru roku 2010), jejímž cílem je shrnout a vymezit krátkodobé i dlouhodobé aktivity (projekty) s jejich rámcovým časovým a finančním harmonogramem, které směřují k zajištění uchování mimořádné univerzální hodnoty historického jádra. Náměty jsou v souladu se Strategickým plánem města a stanou se součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města pro období 2011 - 2013. Stěžejním úkolem druhé fáze je rovněž ustanovit tým odborníků - Steering Group (se statutem poradního orgánu či pracovní komise Rady města Český Krumlov) a zajistit pozici Site Manager. V rámci II. fáze byl dále vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Posledním úkolem II. fáze je stabilizovat Management Plan a zajistit jeho závaznost jakožto nástroje plánování pro městskou samosprávu. Výše vynaložených prostředků na realizaci druhé etapy projektu činila 299.200 Kč, vlastní podíl  90.200 Kč a finanční podpora Ministerstva kultury činila 209.000 Kč.

E - Management Plan (III. fáze) 

Na první dvě fáze navazuje fáze třetí - vytvoření E - Management Planu (ukončena k závěru roku 2011), jehož stěžejními cíly jsou vytvoření uživatelsky maximálně jednoduché mapové aplikace přístupné přes internet „Management historického dědictví" a vytvoření internetové prezentace „Památka UNESCO".

V rámci třetí fáze projektu Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov byly doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů a limitů využívání památky UNESCO (struktura obyvatel, ubytovací kapacity, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy vytvořené v předchozích fázích projektu (označování provozoven a propagace, zábory veřejných prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu. Mezi podkladové mapy přibyly Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace je tedy využitelná jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky. Mapová aplikace existuje rovněž v anglické a německé mutaci.  

Internetová prezentace Českého Krumlova jako památky UNESCO byla vytvořena v rámci webových stránek http://www.ckrumlov.cz/ - sekce OBČAN. Obsahuje dokumenty a informace související se zapsáním památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

Implementace a doplnění E - Management planu (IV. fáze)

Výstupem v pořadí již čtvrté fáze Management planu je modernizace a doplnění nástroje řízení památky UNESCO o elektronickou databázi a to za pomocí sběru dat, vytvoření nových vrstev sledování indikátorů a limitů využívání památky UNESCO. Elektronický nástroj byl do konce roku 2012 aktualizován ve stávajících sledovaných indikátorech (např. obyvatelé, dotace na území města, zmapovaný stav instalací reklamních cedulí a zařízení, vývěsních štítů a jiných reklamních předmětů) a doplněn o nově implementované vrstvy (např. odpadové hospodářství města, údaje o objektech obnovených z Programu regenerace MPR a MPZ, bezpečnost v historickém centru a časoprostorové využívání interiéru historického centra). U jednotlivých částí elektronického nástroje včetně databáze byl doladěn jejich vzhled a funkcionalita. Cíl této fáze byl naplněn prostřednictvím modernizace a doplnění elektronické databáze nástroje řízení památky UNESCO.

Předmětem další, v pořadí již páté fáze Management Planu, na kterou město podalo v závěru roku 2012 žádost o dotaci z Ministerstva kultury, je doplnění elektronického nástroje řízení památky UNESCO o Příručku vlastníka kulturní památky na území statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO, aktualizace stávajících sledovaných indikátorů elektronické databáze, aktualizace dat a informací na internetové prezentaci, prohloubení a rozšíření uživatelských schopností osob využívajících elektronickou databází (jak z řad laické, tak odborné veřejnosti), uskutečnění osvětově výchovného workshopu a prezentace výstupů projektu.

Mapová aplikace „Management historického dědictví"

Projekt " Implementace a doplnění E- Management plánu pro historické centrum města Český Krumlov"

Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

Management Plan  V. fáze

Předmětem páté fáze Management Planu je vytvoření dokumentu Příručka "nejen" vlastníka kulturní památky a další aktualizace a doplnění mapové aplikace "Management historického dědictví".

Příručka je určena vlastníkům kulturních památek v Českém Krumlově, vlastníkům objektů, které sice nejsou kulturními památkami, ale nalézají se v památkově chráněném území, ale i těm, kdo mají tyto objekty nebo jejich části v nájmu či podnájmu. Veřejné představení příručky se uskutečnilo dne 9.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ulici.

V mapové aplikaci byla aktualizována data a statistiky těchto sledovaných indikátorů: zábory veřejného prostranství, ubytování, odpadové hospodářství, obyvatelé, majetková struktura, naváděná parkoviště. Dále byla zaktualizována základní podkladová mapa a přidány letecké snímky z roku 2013. Současně byla mapová aplikace byla upravena tak, aby umožňovala měnit průhlednost podkladových map.

Steering Group, Site Manager

Management Plan je významným plánovacím a řídícím instrumentem. Proces jeho zpracování je jedinečnou možností a tím správným okamžikem, jak do celého procesu vtáhnout nejen členy samosprávy a státní správy města, ale i externí odborníky v daných oblastech, potažmo i širokou veřejnost.  

Steering Group

Koordinace, komunikace a spolupráce při zpracování a realizaci Management Planu musí probíhat na všech relevantních úrovních. Na základě právní analýzy, uvedené v první fázi dokumentu, je proto doporučeno ve druhé fázi dokumentu zřídit Steering Group se statutem pracovní komise či poradního orgánu Rady města Český Krumlov. Vzhledem k potřebě zajištění průřezovosti jednotlivých relevantních odvětví, potažmo účasti odborníků z nejrůznějších relevantních oblastí (nejen odborníci z oblasti památkové péče, územního plánování, ale i odborníci z oblasti cestovního ruchu, komunikace, vědy a vzdělání, stavebnictví, investic, životního prostředí apod.), je doporučeno ustanovit členy Steering Group jakožto nominované osoby za jednotlivé relevantní komise Rady města Český Krumlov (členy Steering Group mohou tvořit např. předsedové jednotlivých relevantních komisí). Steering Group se tak stane koordinačním centrem v oblasti světového dědictví jednotlivých pracovních komisí Rady města Český Krumlov, v jejichž řadách budou zastoupeni jak zástupci státní správy a samosprávy, tak podnikatelské veřejnosti, zájmových skupin i široké veřejnosti. Bude tak zajištěna vzájemná komunikace a spolupráce.

Site Manager

Site Manager je jmenovaná odpovědná osoba pověřená dohledem nad naplňováním a aktualizací Management Planu. Site Manager jako kontaktní osoba Management Planu musí být k dispozici přímo v místě - památce UNESCO. V rámci své činnosti zajišťuje Site Manager koordinaci péče o historické dědictví, o jeho obnovu a prezentaci. Svou osobou reprezentuje a zastupuje zájmy Světového dědictví, mělo by se tedy jednat o obecně respektovanou osobnost. Site Manager musí mít dlouhodobý přehled o situaci v památkové péči, ochraně životního prostředí, kultuře, cestovním ruchu a vnějších vztazích místa. Zároveň je nutné, aby byl vybaven patřičnými rozhodovacími kompetencemi minimálně na úrovni místní samosprávy, byl schopným projektovým managerem (od plánování projektů, přes jejich finanční zabezpečení až po úspěšnou realizaci a propagaci). Je zároveň nutné, aby byl schopen plnit aktuální úkoly nad standardní rámec vymezených povinností, které vzniknou při mimořádných situacích (např. přírodní katastrofy, ohrožení památky aj.).

Na základě výše uvedených skutečností je v rámci Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov doporučeno, aby touto osobou byla osoba pověřená vedením města Český Krumlov nebo přímo člen vedení města (např. místostarostka města Český Krumlov), který bude rovněž členem pracovní skupiny Steering Group.

Management Plan ke stažení

Materiály projektu Management Planu ke stažení

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OSR vedoucí Oddělení strategického rozvoje Kaplická 439 303 380 766 705
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí Odboru územ. plánování a pam. péče Kaplická 439 216 380 766 704
Zikmundová Jitka, Ing., MBA Samospráva města místostarostka města náměstí Svornosti 1   724 058 343

 

Související odkazy 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: