aktualizováno 16. 3. 2016

Management památky UNESCO - historické centrum města Český Krumlov

aktualizováno 9.1.2015

Důvěra svěřená do rukou města prostřednictvím zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO nás zavazuje k tomu, abychom věnovali maximální pozornost nejen ochraně památek, ale také jejich efektivnímu managementu. Nezvratnou skutečností je, že i v tomto historickém městě probíhají nepřetržité dynamické vývojové procesy, které pro nás a budoucí generace představují z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje velkou výzvu, na druhou stranu přinášejí i svá rizika. Proto dle doporučení konvence by měl být zpracován, rozvíjen a aktualizován Management Plan jako instrument pro plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj města při současném zachování památkových hodnot historického centra.

Management Plan historického centra města Český Krumlov

 Zprávy o stavu památky UNESCO ke stažení

 Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov

Základním cílem Management Planu je udržet mimořádnou univerzální hodnotu historického dědictví Českého Krumlova pro současnost i budoucí generace. V této souvislosti je nutné průběžně a včas identifikovat a naplňovat opatření pro zdokonalení a regeneraci historického dědictví Českého Krumlova, ke zlepšení fyzického stavu, prezentace a interpretace jednotlivých částí památky a k udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty a autenticity. V rámci Management Planu je důležité definovat rizikové faktory ohrožující památku, které s sebou obvykle přináší narůstající cestovní ruch v památkách UNESCO, a hledat řešení, která tyto hrozby zmírňují či zcela odstraňují.   

Management Plan města Český Krumlov je pořizován zpětně jako nepovinná součást nominačních dokumentů k zápisu statku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vytvořením dokumentu byla naplněna Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví platná od 1. 2. 2005. Realizovaný Management Plan vychází ze Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov ze září 2008, jeho zpracováním byl naplněn námět číslo 2.3.1.1. Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov na rok 2009 - 2010

Management Plan města Český Krumlov (tištěný dokument) je zpracován ve dvou fázích - analytické (přípravné) a syntetické (návrhové). První fáze byla ukončena k závěru roku 2009, druhá k závěru roku 2010.  Tvorby dokumentu se aktivně zúčastnili kompetentní zástupci různých relevantních sfér (odborníci z oblastí památkové péče, kultury, cestovního ruchu, územního plánování, strategického rozvoje, rozvojových projektů, zástupci místní samosprávy a politické reprezentace města).

Na první dvě fáze navazuje fáze třetí (ukončena k závěru roku 2011) - vytvoření E - Management Planu, jehož stěžejními cíly jsou vytvoření uživatelsky maximálně jednoduché mapové aplikace přístupné přes internet „Management historického dědictví" a vytvoření internetové prezentace „Památka UNESCO".

Vytvořením Management Planu v tištěné i elektronické podobě byl učiněn první krok k zavedení efektivního managementu památky světového významu. Management Plan bude nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty a autenticity. Management Plan se stane nástrojem komunikace mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a občany města. Dokument bude také jedním z podkladů pro získávání finančních prostředků na ochranu a uchování hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

Projekt tvorby Management Planu byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.

Management historického dědictví v mapách

V rámci druhé fáze projektu zpracování Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov byl vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Pro veřejnost je zpřístupněna mapa zaměřená na publikaci památkově chráněných objektů a území nacházejících se na území města. Památkově chráněné objekty jsou načítány z agendy Pasport památek. Po kliknutí na ikonu objektu se zobrazí tzv. vizitka objektu s fotografií, stručným popisem památky a odkazy do Pasportu památek a na MonumNet Národního památkového ústavu. V mapě je možné zobrazit kromě základní podkladové mapy a současných leteckých snímků navíc i historické letecké snímky z let 1947, 1974 a 1992, vyhledávat adresy a památky, zjistit souřadnice GPS či tisknout mapu. Obsahem jsou také vrstvy Projekty a vize a Doprava a možnost přepínat mezi touto mapou a Turistickou mapou pomocí tlačítka v levém horním rohu.

V rámci třetí fáze projektu Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov byly doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů a limitů využívání památky UNESCO (struktura obyvatel, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy vytvořené v předchozích fázích projektu (zábory veřejných prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu.

Mezi podkladové mapy přibyly Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace je tedy využitelná jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky.

Mapová aplikace existuje rovněž v anglické a německé mutaci.  

Vztah Management Planu k existujícím právním předpisům a administrativním opatřením

Podrobný přehled relevantních legislativních předpisů a opatření je uveden v první fázi Management Planu v kapitole 10 (mezinárodní úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, orgány památkové péče apod.). Přehled všech vyhlášek a nařízení města Český Krumlov naleznete zde.

Územní plánování města Český Krumlov

Územní plánování, jako základní nástroj rozvoje města, má v Českém Krumlově dlouhou tradici. Tím je zajištěna relativní kontinuita a plánovitost vývoje města. 

Územní plán je základním dokumentem pro rozhodování v území, zejména pro rozhodování stavebního úřadu. Jeho obsah byl zpracován v dohodě s dotčenými orgány státní správy, včetně orgánů státní památkové péče.

Cílem územního plánu z hlediska ochrany kulturního dědictví je formou vhodně specifikovaných regulativů pro chráněná území a jejich ochranná pásma vytvořit předpoklady pro takové změny v území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma, které budou v souladu se zájmem na uchování, mimo jiné hlavních urbanistických hodnot, a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: