aktualizováno 29. 5. 2023

Management památky UNESCO - historické centrum města Český Krumlov

aktualizováno 9.1.2015

Důvěra svěřená do rukou města prostřednictvím zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO nás zavazuje k tomu, abychom věnovali maximální pozornost nejen ochraně památek, ale také jejich efektivnímu managementu. Nezvratnou skutečností je, že i v tomto historickém městě probíhají nepřetržité dynamické vývojové procesy, které pro nás a budoucí generace představují z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje velkou výzvu, na druhou stranu přinášejí i svá rizika. Proto dle doporučení konvence by měl být zpracován, rozvíjen a aktualizován Management Plan jako instrument pro plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj města při současném zachování památkových hodnot historického centra.

Management Plan historického centra města Český Krumlov

Management Plan Historického centra Českého Krumlova navazuje na I. etapu Management Planu Státního hradu a zámku Český Krumlov zpracovanou v roce 2015. Cílem tohoto Management Planu je doplnění již zpracovaného dokumentu a provázání informací. Předpokladem je, že, budoucí návrhová část Management Planu SHZ ČK zase naváže na tento dokument. S ohledem na skutečnost, že Historické centrum Českého Krumlova je spojitým statkem světového dědictví, bude optimálním cílovým stavem po roce 2025 pouze jeden společný Management Plan.
Zpracováním Management Planu je naplňován Strategický plán města z října 2016, jeho ukazatel C.1.3 a jeho opatření C.B Aktualizace a doplnění plánu péče o přírodní a historické dědictví města. Zpracování Management Planu je rovněž součástí Akčního plánu z března 2018 a jeho projektu C.B.1. Zpracovaný Management Plan pak má být podkladem k realizaci opatření C.C, tedy k odstranění rizik ohrožujících zápis statku na Seznam světového dědictví, a projektu C.C.1 podle Akčního plánu, tedy „Město proti černým stavbám“.
Zpracování Management Planu Historického centra Českého Krumlova je podpořeno MK ČR z programu Podpora pro památky UNESCO v rámci projektu „Aktualizace I. a II. Fáze Management Planu pro historické město Český Krumlov“.
 
Základním cílem Management Planu je uchování a posilování výjimečné světové hodnoty statku.
 
Hlavními cíli Management Planu jsou:

1. Analyzovat podklady, stav statku, odborné informace, vnější aspekty a rizika.
2. Formulovat vizi uchování a posilování výjimečné světové hodnoty.
3. Navrhnout konkrétní opatření a plány pro realizaci této vize.
4. Vytvořit nový Management Plan v návaznosti na Management Plan zpracovaný v roce 2009 v analytické části a v roce 2010 v návrhové části s ohledem na aktuální stav statku, vnímané problémy a nově vytvořené strategické dokumenty města.
5. Do analytické části Management Planu zpracovat vývoj sledovaných parametrů a doplnit nové parametry související se statkem.
6. Zcela nově sestavit návrhovou část Management Planu, navrhnout opatření pro realizaci v návrhovém období Management 7. Planu a provázat je s existujícími strategickými dokumenty města. Pro dosažení cílů opatření upřednostňovat motivaci dotčených subjektů před jejich restrikcí. Provázat rovněž navrhovaná opatření s Management Planem SHZ Český Krumlov.
7. Kromě toho formulovat doporučení pro ostatní aktéry na území statku a jiné realizované koncepce a akční plány města tak, aby se neduplikovala opatření v různých strategických dokumentech města, ale současně došlo k promítnutí zájmu ochrany statku do dalších strategických dokumentů a žádoucím synergiím při působnosti různých aktérů.
8. Dokument zpracovat maximálně stručně v zájmu praktického použití.
 

Management historického dědictví v mapách

V rámci druhé fáze projektu zpracování Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov byl vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. Pro veřejnost je zpřístupněna mapa zaměřená na publikaci památkově chráněných objektů a území nacházejících se na území města. Památkově chráněné objekty jsou načítány z agendy Pasport památek. Po kliknutí na ikonu objektu se zobrazí tzv. vizitka objektu s fotografií, stručným popisem památky a odkazy do Pasportu památek a na MonumNet Národního památkového ústavu. V mapě je možné zobrazit kromě základní podkladové mapy a současných leteckých snímků navíc i historické letecké snímky z let 1947, 1974 a 1992, vyhledávat adresy a památky, zjistit souřadnice GPS či tisknout mapu. Obsahem jsou také vrstvy Projekty a vize a Doprava a možnost přepínat mezi touto mapou a Turistickou mapou pomocí tlačítka v levém horním rohu.

V rámci třetí fáze projektu Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov byly doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů a limitů využívání památky UNESCO (struktura obyvatel, program regenerace památkově chráněných území, doprava) a aktualizovány vrstvy vytvořené v předchozích fázích projektu (zábory veřejných prostranství, projekty a vize, či majetková struktura nemovitostí). U většiny vrstev sledovaných indikátorů je navíc odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu.

Mezi podkladové mapy přibyly Císařské otisky Stabilního katastru z roku 1826. Společně s pasportem nemovitých památek a historickými leteckými snímky je tak možné sledovat vývoj památky UNESCO nejen v dobách dávno minulých, ale za pomoci sledovaných indikátorů sledovat rozvoj v posledních letech. Aplikace je tedy využitelná jako zdroj podkladů v rozhodovacích procesech při ochraně památky.

Mapová aplikace existuje rovněž v anglické a německé mutaci.  

Vztah Management Planu k existujícím právním předpisům a administrativním opatřením

Podrobný přehled relevantních legislativních předpisů a opatření je uveden v první fázi Management Planu v kapitole 10 (mezinárodní úmluvy, zákony, nařízení, vyhlášky, orgány památkové péče apod.). Přehled všech vyhlášek a nařízení města Český Krumlov naleznete zde.

Územní plánování města Český Krumlov

Územní plánování, jako základní nástroj rozvoje města, má v Českém Krumlově dlouhou tradici. Tím je zajištěna relativní kontinuita a plánovitost vývoje města. 

Územní plán je základním dokumentem pro rozhodování v území, zejména pro rozhodování stavebního úřadu. Jeho obsah byl zpracován v dohodě s dotčenými orgány státní správy, včetně orgánů státní památkové péče.

Cílem územního plánu z hlediska ochrany kulturního dědictví je formou vhodně specifikovaných regulativů pro chráněná území a jejich ochranná pásma vytvořit předpoklady pro takové změny v území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma, které budou v souladu se zájmem na uchování, mimo jiné hlavních urbanistických hodnot, a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: