aktualizováno 28. 2. 2023

Zábory veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je zpoplatněno, se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a prodeji, umístění skládek, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jim podobných atrakcí, umístění reklamních tabulí (tzv. „áček"), užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce. Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu. V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele a tomuto může být uložena sankce podle příslušného zákona.

Mapa tržních míst

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, přízemí - vlevo

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Ten, v jehož zájmu je realizace záboru veřejného prostranství.

Souhlas vlastníka daného veřejného prostranství. V případě, že se jedná o veřejnou komunikaci a předmětem žádosti dojde k omezení provozu na ní, pak zpracovaný návrh dopravně-inženýrského opatření a stanovisko příslušného orgánu Policie ČR.

  1. jde-li o zvláštní užívání komunikace, pak je správní poplatek ve výši podle délky trvání:
    - do 10 dnů 100 Kč
    - do 6 měsíců 500 Kč
    - déle než 6 měsíců 1000 Kč
  2. Místní poplatek podle vyhlášky o místních poplatcích

Do 30 dnů od podání žádosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: