aktualizováno 28. 2. 2019

Autobusové nádraží

aktualizováno 28. 2. 2019

Aktuality

5. prosince 2018 - V Českém Krumlově se otevírá moderní dopravní terminál

autobusové nádraží ikona 100x100 čbPo dvou měsících se autobusové nádraží v Českém Krumlově vrací na původní místo, které v říjnu uzavřely rekonstrukční práce. Na cestující čeká terminál s novým povrchem, zastřešeným perónem, devíti zastávkami a informačním systémem.    Číst dále

 

2. října 2018 - Práce na rekonstrukci si vyžádá dočasný přesun autobusového nádraží

autobusové nádraží ikona náhradní doprava 100x100Autobusové nádraží v Českém Krumlově se na dva měsíce přestěhuje do provizoria na Špičáku. Toto opatření iniciuje, zajišťuje a financuje dodavatelská firma, která provádí rekonstrukci nádraží. Cestujícím přinese změna větší komfort a bezpečnost než při současném provozu za probíhající rekonstrukce terminálu. Po dobu změny bude na trase autobusové nádraží - Špičák fungovat pro cestující bezplatná doprava.    Číst dále

6. září 2018 - Změněné podmínky dotace jasně stanovují: Pozemky u autobusového nádraží má vlastnit ČKRF

ikona cerny paragraf bile pozadiNa rekonstrukci autobusového nádraží získal Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) státní dotaci 42,5 milionu korun. Nově opravené dotační podmínky nyní vyžadují povinnost ČKRF mít ve svém majetku pozemky u nádraží, které nyní patří městu Český Krumlov. Pokud by město pozemky nepřevedlo, může ČKRF o dotaci přijít..    Číst dále

6. dubna 2018 - Upozornění cestujícím v souvislosti s rekonstrukcí autobusového nádraží

Z důvodu rekonstrukčních prací bude od 8. října 2018 do 8. prosince 2018 autobusové nádraží v Českém Krumlově přesunuto do lokality Špičák. Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravila souběžně kroky, které cestujícím zajistí vyšší komfort a bezpečnost než při dosavadním provizoriu v prostoru stavby autobusového nádraží.    Číst dále

28. března 2018 - Začaly práce na rekonstrukci autobusového nádraží

Následující měsíce se naplno rozjedou stavební práce na autobusovém nádraží v Českém Krumlově, které na svou opravu čeká spoustu let. Po dokončení bude cestujícím k dispozici dopravní terminál, který odpovídá 21. století; s krytými zastávkami, záchytnými parkovacími místy, kamerovým systémem i nabíjecí stanicí pro elektromobily.    Číst dále

25. listopadu 2017 - Nový dopravní terminál zas o něco blíž

Projekt dopravního terminálu v místech dnešního autobusového nádraží, který připravuje a bude realizovat Českokrumlovský rozvojový fond, se zas o krůček přiblížil fázi výstavby. Po velmi dlouhých jednáních s Centrem regionálního rozvoje, které doprovází celý proces přípravy a realizace z pozice poskytovatele dotace (42 mil. Kč), byla konečně schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele hlavní stavební části.

V těchto dnech tedy již probíhá zadávací řízení, jehož výsledkem by měl po novém roce být vybraný dodavatel. Ten zahájí práce na přelomu jara a zimy s pevným termínem dokončení na podzim 2018. Na základě požadavků příslušných kontrolorů byla oddělena ze zakázky dodávka parkovacích technologií a technologií informačního systému pro cestující a dopravce. Ty budou následně soutěženy a dodávány odděleně. Výsledkem tohoto projektu budou nové kryté peróny odjezdových a příjezdových zastávek, nové a upravené přístupové cesty, kapacitní parkoviště osobních aut, osvětlení, dohledový kamerový systém, wifi připojení v celém areálu, nový mobiliář a kryté stání pro kola a jednostopá vozidla.

Během letošního podzimu vzešel ze zadávacího řízení i projektant pro řešení objektu výpravní budovy. Tato část celkového záměru by měla plynule navázat na předchozí. Zde se počítá již s financováním bez dotace, protože zde budou realizované příjmy z pronájmu nebytových prostor, které by měly být i významným pilířem dobré ekonomiky projektu. Již se dopracovávají úvodní studie, které budou představeny jak vedení města, tak veřejnosti do konce roku. Časová náročnost je trochu komplikovaná i projednáním v orgánech institucí dohlížejících na péči o městskou památkovou rezervaci z titulu zapsané památky na seznamu UNESCO. Ale i s tím se jistě projekt vypořádá tak, aby v příštím roce mohly být zahájeny i práce na budově.

20. dubna 2017 - Na podzim začne rekonstrukce autobusového nádraží

Na konci března 2017 získal Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42,5 mil. Kč na rekonstrukci dopravního terminálu. Může tak začít plánovaná a očekávaná oprava autobusového nádraží, které je dlouhodobě v neutěšeném stavu.

„Od tohoto okamžiku je možné plně rozvinout konkrétní náplň vlastní rekonstrukce. Vznikne autobusové nádraží v moderní podobě, s centrálními krytými osvětlenými perony, s přehledným navigačním a informačním systémem a s novými přístupovými trasami," uvedl jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. Navíc prostor doplní asi 100 parkovacích míst pro auta, což umožní vznik záchytného parkoviště P+R (park + ride, tj. „zaparkuj a jeď).

Stavební práce jsou naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci.

Samotnou kapitolou v celém projektu je budova nádraží. Poskytnutá dotace se na tuto stavbu nevztahuje, a její rekonstrukce bude hrazena zatím plně z prostředků ČKRF. Stejně jako pro autobusové nádraží, tak také pro budovu byl hlavním mezníkem rozsah poskytované dotace pro vlastní plochu nádraží. Teprve od něj se rozvíjí náplň pro tento objekt a rozsah jeho rekonstrukce. Záměrem, který nyní začíná přecházet do projektových prací, bude zřízení funkčního, příjemného, moderního objektu s víceúčelovými funkcemi, který bude stavět na stávajících dispozicích budovy s jejich mírnou úpravou.

Projekt zahrnuje také rekonstrukci inženýrských sítí. Předpokladem je souběžné dokončení prací na rekonstrukci objektu i vlastního dopravního terminálu na podzim 2018.

 

1. října 2016 - Světlo světa spatřil projekt autobusového nádraží

Na srpnovém jednání zastupitelstva města představil Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu (dále ČKRF), projekt pro nový dopravní terminál. Plánovaná rekonstrukce areálu autobusového nádraží proběhne ve dvou fázích. Během první se opraví terminál nádraží, ve druhé samotná budova. Vznikne tu moderní dopravní terminál se 130 místy pro parkování osobních automobilů a se stáním pro kola. K tomu bude 19 zastávek pro autobusy s krytým stáním.

Práce na novém terminálu začnou na jaře příštího roku. „Orientační rozpočtová částka na rekonstrukci je 71 milionu korun. Předpokládáme, že vysoutěžená cena v rámci výběrového řízení bude až o 25 procent nižší, mohla by se pohybovat okolo 50 milionů korun," uvedl Miroslav Reitinger. Začátkem září podal ČKRF žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která v případě úspěšného získání pokryje až 90 procent z ceny.

Z důvodu plánovaných podnájmů v nádražní budově, bude druhá etapa rekonstrukce realizována bez dotační podpory. Studií řešení jednotlivých funkcí v budově byly prověřeny dvě plnohodnotné varianty, kdy jedna počítá pouze s dvoupodlažní přístavbou u západního štítu a druhá varianta uvažuje i o drobném objektu podél vstupních stání.

Rekonstrukce budovy se bude pohybovat okolo 24,5 milionu korun. Protože zde vzniknou i prostory pro obchody a různé provozovny, počítá město s výnosy z pronájmu ve výši zhruba 1,7 milionu korun.

Vizualizace dopravního terminálu

 

24. června 2016 - Projekt nového autobusového nádraží dostává finální podobu

Projekt autobusového nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních investorů svěřen k přípravě a realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r.o. (2014). Příprava je od samého počátku vedena s maximální snahou využít dotačních programů, které už v roce 2015 v úvodních informacích naznačovaly možnost spolufinancování projektu tohoto typu z evropských dotačních programů. Konkrétně se jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP), který je mimo jiné zaměřen na podporu výstavby dopravních terminálů.

Výzva k podání žádosti, která již přesně definovala, jak mají být projekty koncipovány, byla zveřejněna v březnu 2016. Od té doby probíhají velmi intenzivní práce na zpřesňování projektové přípravy, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace, pro kterou je stanoven termín 2. září 2016.

V uplynulém období byl finalizován detailní stavební program pro řešení celého dopravního terminálu tak, aby maximálně vyhovoval jak potřebám Č. Krumlova, ale také stanoveným dotačním podmínkám. Dále byla zpracována detailní studie komplexního řešení terminálu a všechny zásadní výstupy byly zapracovány do projektu změny územního rozhodnutí, který byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a je v procesu povolování. Na části projektu týkajícího se dopravních staveb (chodníky, vozovky, zastávky a parkoviště) nástupišť a související drobné architektury a technologií se zpracovává projekt pro stavební povolení, který je rovněž povinnou přílohou k žádosti.

Stavební řešení obslužného objektu bude v dalších stupních přípravy řešeno samostatně a s ohledem na stanovené dotační podmínky nebude zahrnuto do dotace. Bude financováno z vlastních zdrojů ČKRF, popř. v kombinaci s úvěrem.

Finální podoba celého projektu by měla přinést zásadní změnu jak z hlediska struktury dosavadních služeb, tak i z hlediska jejich kvality. Autobusové nádraží by se mělo proměnit v moderní dopravní terminál, tzn. místo, v kterém na sebe navazuje více druhů přepravy osob: individuální (osobní automobily, kola, motocykly, taxi) a hromadná (autobusy, cyklobusy, minibusy,...).

Zveřejněná výzva IROP a na ni navazující Specifická pravidla pro žadatele a příjemce značně určují směr a strukturu projektu. Z dosavadních variant se jeví nejvýhodnější následující:

• nová stání autobusů s krytými nástupišti v celkovém počtu 13, dále 2 krytá výstupní stání
• nové pozemní parkoviště pro 120 stání osobních automobilů (sloužící i v režimu P+R)
• plochy pro rychlé nastoupení a vystoupení cestujících přijíždějících osobními auty (K+R)
• plochy pro úschovu jízdních kol a jednostopých vozidel (B+R)
• plochy pro stání taxislužeb a shuttlů

Červenec a srpen 2016 budou věnovány intenzivním přípravám žádosti o dotaci. Předpokládá se, že informace o tom, jestli projekt uspěl, bude známa ještě do konce roku 2016. Podle tohoto výsledku se pak zpřesní harmonogram prací a rozsah jednotlivých fází projektu.
V každém případě se však počítá se zahájením realizační fáze projektu na jaře 2017.

 

3. březen 2014 - Rada města - usnesení 2/1/2014

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. schvaluje předložený návrh podnikatelského plánu společnosti na rok 2014 vč. Marketingového plánu podpory cestovního ruchu destinace. Podnikatelský plán obsahuje podnikatelský záměr ponájmu a rekonstrukce autobusového nádraží.

leden 2014

Město Český Krumlov zvažuje rekonstrukci autobusového nádraží vlastními silami resp. skrze dceřinnou společnost Českokrumovský rozvojový fond s. r. o. Ta má za úkol zahrnout tuto investici do svého podnikatelského plánu pro rok 2014, který předloží zastupitelstvu města aby jej vzalo na vědomí.

30. září 2013 - Rada města - usnesení č. 466/RM24/2013

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na pronájem autobusového nádraží v Českém Krumlově, které bylo vyhlášeno oznámením záměru pronájmu usnesením rady města ze dne 22. dubna 2013

26. července 2013

Uplynula lhůta pro doručení písemných nabídek na pronájem autobusového nádraží. Město Český Krumlov obdrželo 1 nabídku, a to od společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.

22. duben 2013 - Rada města - usnesení č. 200/11/2013

Rada města schvaluje oznámení záměru pronájmu autobusového nádraží v Českém Krumlově formou výběrového řízení.

28. březen 2013 - Zastupitelé měli možnost se vyjádřit

Rada města poskytla zastupitelstvu města připravovanou nájemní smlouvu. Všichni, na jednání přítomní zastupitelé měli možnost vyjádřit své názory a podněty. K těmto bude, dle uvážení rady města, přihlédnuto při finalizaci nájemní smlouvy.

21. března 2013 - Příprava nájemní smlouvy

Město Český Krumlov připravuje výběrové řízení na nájemce autobusového nádraží.

19. března 2012 - Jednání rady města - usnesení č. 147/7/2012

Rada města neschvaluje realizaci rekonstrukce Autobusového nádraží Český Krumlov ve vlastní režii, včetně možnosti realizace prostřednictvím dceřinných společností města.

Rada města ukládá odboru správy majetku připravit variantní návrh komplexní rekonstrukce Autobusového nádraží Český Krumlov formou:
a) prodeje
b) dlouhodobého pronájmu

22. září 2011 - Jednání zastupitelstva města - usnesení č. 140/8/2011

Zastupitelstvo města ukádá radě města předložit zastupitelstvu města nejpozději v listopadu 2011 rozpracování dvou variant komplexní revitalizace autobusového nádraží a to:
a)v režii města
b)prostřednictvím třetího subjektu

12. září 2011- Jednání rady města - usnesení č. 551/30/2011

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit schválit další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží v souladu s variantou ekonomického posouzení projektu.

23. dubna 2010 - Co dál s autobusovým nádražím?

Město Český Krumlov připravuje rekonstrukci autobusového nádraží. Českokrumlovský rozvojový fond byl pověřen jako koordinátor celého projektu. Do uzávěrky Zpravodaje nebyl schválen harmonogram prací na ploše autobusového nádraží. Podle původního záměru by mělo dojít k přesunutí nástupních a výstupních míst do spodní části území, vytvoření zázemí a krytých zastávek pro cestující a zkultivování objektu autobusového nádraží. 

29. března 2010 - Jednání rady města - usnesení č. 160/7/2010

Rada města schválila: 

1) uzavření předložené mandátní smlouvy s ČKRF s. r. o., IČ 42396182, postupem podle čl. 4, bodu 5, Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, jejímž předmětem bude zajištění inženýringu u projektu "Stavba autobusového nádraží v Českém Krumlově"

2) uzavření předložené smlouvy o dílo s Atelierem 8000 spol. s r. o., IČ 46680543 postupem podle čl. 4, bodu 5,  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, jejímž předmětem bude zajištění dokumentace pro ÚŘ u projektu "Stavba autobusového nádraží v Českém Krumlově"

25. března 2010 - Jednání zastupitelstva města

Zastupitelé schválili usnesením č. 27/3/2010 mimo jiné předložený návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov v lokalitě III. Autobusové nádraží. 

15. března 2010 - Jednání rady města

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit předložený návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov mimo jiné i v lokalitě III. Autobusové nádraží. 

9. listopadu 2009 - Jednání rady města - usnesení č. 606/34/2009

Rada města schválila koordinátorem projektu "stavba autobusového nádraží" Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., IČ 42396182, Masná 131, Český Krumlov; uložila tajemníkovi městského úřadu předložit smlouvy na koordinaci projektu s Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o. dle předloženého návrhu a diskuze a pověřila koordinátora projektu "stavba autobusového nádraží" přípravou a organizací VŘ na dodavatele PD na ÚR a SP.

17. srpna 2009 - Jednání rady města - usnesení č. 467/24/2009

Rada města schválila ve své pravomoci: Rozpočtové opatření č. 96 - zapojení rezervy na projektové dokumentace za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení PD pro stavební řízení pro fázi 1 projektu revitalizace autobusového nádraží ve výši 1.106 tis. Kč dle důvodové zprávy.

16. července 2009 - tisková zpráva - Autobusové nádraží se zmodernizuje ve třech etapách

Zastupitelé města na svém červnovém jednání schválili další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží na základě volumetrické vyhledávací studie Atelieru 8000. Studie zpracovaná na náklady Českokrumlovského rozvojového fondu rozděluje lokalitu stávajícího autobusového nádraží na 3 části a etatizuje práce na obnově území do 3 kroků. V jižní části by nejdříve vzniklo plošné parkoviště o kapacitě asi 113 parkovacích stání, výhledově by zde mohl v poslední etapě vzniknout parkovací dům. Ve střední části by byla umístěna vlastní plocha autobusového nádraží, tedy 2 výstupní zastávky, 11 krytých odjezdových stání a 2 odstavné plochy. V severní části kolem stávajícího objektu by se nejdříve opravila stará budova a následně by se hledal investor pro výstavbu nové větší budovy s dopravním terminálem, kancelářemi, obchodním centrem a podzemním parkovištěm.

„Etapové řešení si nevynucuje prodej tohoto strategického území a nepožaduje ani několikamiliónovou jednorázovou investici města nebo jiného investora. V první fázi by se za poměrně malé náklady upravila plocha pro komerční parkování aut, opravila by se stávající budova autobusového nádraží a výstupní a nástupní místa. Cestující by se mohli těšit na 11 krytých nástupních míst. V druhé fázi bychom hledali investora na obchodní centrum s moderním dopravním terminálem v místě stávající budovy, spodního parkoviště, prakticky až k stávající čerpací stanici. A ve třetí fázi bychom vybudovali parkovací dům ve svahu pod tiskárnou, kde by své místo měla i Městská policie," nastínil starosta Luboš Jedlička konkrétní vizi projektu.

Podle schváleného postupu by se mělo pokračovat v projektových pracích a přípravě pro podání žádostí o dotaci, přípravě podkladů pro naplnění druhé etapy, v hledání investičního partnera a provizorních nezbytných opravách a úpravách autobusového nádraží.

Zastupitelé v roce 2008 připravovali prodej autobusového nádraží developerské společnosti, ale s ohledem na hospodářskou krizi k prodeji nedošlo. Na přelomu ledna a února 2009 vstoupila do projektu autobusového nádraží dceřiná společnost města Českokrumlovský rozvojový fond. „Projekt autobusového nádraží se tímto způsobem vrátil ke svým původním cílům, jako je možný rozvoj projektu, vytvoření zázemí pro autobusovou hromadnou dopravu, respekt k území v majetku města, zachování komerčního potenciálu místa a postupné financování projektu a jeho etapizace," sdělil starosta Luboš Jedlička.

Detailní popis etap podle Českokrumlovského rozvojového fondu

  1. etapa - vlastní autobusové nádraží

První etapa počítá s finálním řešením plochy autobusového nádraží. Odbavovací budova zůstává ve stávajícím objektu (s opravami havarijních prvků). Nástupní ostrůvky se budují na dočasné konstrukci, která bude v budoucnu sloužit jako část konstrukčního systému obchodní jednotky. Nové obchodní prostory se zatím nevytvářejí. V první fázi se zatím nepočítá se sílící potřebou parkingu s vazbou na centrum města. Parkování zhruba ve stopě budoucího parkovacího domu je zde navrženo, avšak s ohledem, že bude řešit zejména potřeby blízkého okolí (vazba na autobusové nádraží, parkování zaměstnanců blízkých provozoven...), je řešeno pouhým jednoduchým urovnáním stávajících pojezdových ploch. Veškeré práce se odehrávají na pozemku, který bude do budoucna patřit městu. Investorem těchto úprav by pravděpodobně bylo město.

  1. etapa - obchodní zóna

Jedná se o vybudování komerčně-administrativního objektu na severní hranici pozemku. Odbavovací budova se přesouvá do tohoto objektu (stará budova je kompletně demolována, odbavování cestujících po dobu výstavby by probíhalo v provizorních podmínkách). S ohledem na výši nákladů i majetkové vazby se počítá s touto investicí v relaci třetí osoby. Tato etapa může být provedena současně s první etapou (s ohledem na vynaložené náklady je to naopak výhodné). Vybudování této etapy nemá žádnou vazbu na třetí etapu.

  1. etapa - parkovací dům

Jedná se o vybudování parkovacího domu. Jak již bylo naznačeno, lze tuto etapu dál rozdělit do určitých „podetap". S ohledem na ekonomický vývoj i potřeby města lze předpokládat, že toto bude v daném území etapa poslední, nicméně nemá žádnou vazbu na druhou etapu (pouze by zde měla předcházet první etapa). Do zahájení vlastní realizace tato část v podstatě zůstává „volnou parcelou" s využitím pro parkování v dočasném uspořádání. Investorem této etapy může být jakýkoliv subjekt.

25. června 2009 - Jednání zastupitelstva města

Zastupitelé schválili usnesením č. 95/6/2009 další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží v souladu s předloženou volumetrickou vyhledávací studií zpracovanou Atelierem A 8000 a uložili Radě města Český Krumlov postupovat ve věci řešení autobusového nádraží dle kroků uvedených v důvodové zprávě.

15. června 2009 - Jednání rady města - usnesení č. 372/19/2009

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží v souladu s předloženou  volumetrickou vyhledávací studií zpracovanou Atelierem A 8000; uložit RM postupovat ve věci řešení autobusového nádraží dle kroků uvedených v důvodové zprávě.

8. září 2008 - Jednání o autobusovém nádraží pokračují

Zastupitelé Českého Krumlova se na červnovém a srpnovém jednání opět zabývali otázkou modernizace autobusového nádraží. Představena byla jednak finanční náročnost tzv. nulové rekonstrukční varianty, tak i developerská varianta obchodní galerie a nového autobusového terminálu. Kterou cestou se město vydá, ještě není rozhodnuto. Zatím byly schváleny základní teze postupu a časový harmonogram nového projektu. Na srpnovém jednání zastupitelů získali přítomní informace o předběžném konceptu budoucího smluvního vztahu s investorem. Tento koncept bude postupně doplňován a projednáván v souladu se schválenými tezemi s konkrétním developerem. O vyhlášení záměru nájmu a následného prodeje se bude rozhodovat na zářijovém zasedání.

"Věřím, že rozhodnutí zastupitelů letos v září zohlední minimálně dvě hlediska. Prvním jsou finanční možnosti městského rozpočtu a druhým hlediskem je komplexní nabídka služeb zajišťovaná v dlouhodobém horizontu pro naše občany i ostatní cestující. Důležité bude ale hlavně rozhodnout," dodává starosta Luboš Jedlička.
Nulová varianta rekonstrukce nádraží by řešila úpravu území současného nádraží, nová parkovací místa a rekonstrukci budovy autobusového nádraží, nebo její demolici a výstavbu nového objektu pro zázemí řidičů a cestujících. Finanční náročnost této rekonstrukční možnosti se pohybuje kolem 40 milionů Kč.

Na veřejném zasedání svůj projekt rovněž prezentoval developer, který by na současném území rád vybudoval obchodní galerii a zastřešené autobusové nádraží.

28. srpna 2008 - Jednání zastupitelstva města

Zastupitelé vzali na vědomí v usnesení č. 86/7/2008 informativní zprávu o postupu při přípravě projektu "Autobusové nádraží" dle konceptu budoucího smluvního vztahu uvedeného v důvodové zprávě a schválili rozpočtové opatření č. 67 - rozpočtové zapojení doplatků dotací z roku 2007 na pokrytí nákladů na právní služby ve výši 794 tis. Kč dle důvodové zprávy.

4. července 2008 - Jednání o autobusovém nádraží pokračují

Zastupitelé Českého Krumlova se na červnovém jednání opět zabývali otázkou modernizace autobusového nádraží. Představena byla jednak finanční náročnost tzv. nulové rekonstrukční varianty, tak i developerská varianta obchodní galerie a nového autobusového terminálu. Kterou cestou se město vydá, ještě není rozhodnuto. Zatím byly schváleny základní teze postupu a časový harmonogram nového projektu. O záměru případného prodeje nebo pronájmu se bude rozhodovat na zářijovém zasedání.

Nulová varianta rekonstrukce nádraží by řešila úpravu území současného nádraží, nová parkovací místa a rekonstrukci budovy autobusového nádraží, nebo její demolici a výstavbu nového objektu pro zázemí řidičů a cestujících. Finanční náročnost této rekonstrukční možnosti se pohybuje kolem 40 milionů Kč.
Na veřejném zasedání svůj projekt rovněž prezentoval developer, který by na současném území rád vybudoval obchodní galerii a zastřešené autobusové nádraží. V průběhu července a srpna bude město jednat s konkrétním zájemcem a vypracují se podmínky pro další prodej nebo pronájem území.
"Věřím, že rozhodnutí zastupitelů letos v září zohlední minimálně dvě hlediska. Prvním jsou finanční možnosti městského rozpočtu a druhým hlediskem je komplexní nabídka služeb zajišťovaná v dlouhodobém horizontu pro naše občany i ostatní cestující. Důležité bude ale hlavně rozhodnout," dodává starosta Luboš Jedlička.

26. června 2008 - Jednání zastupitelstva města

Zastupitelé vzali na vědomí v usnesení č. 77/6/2008 informaci o finanční náročnosti nulové varianty autobusového nádraží a schválili základní teze a časový harmonogram realizace projektu autobusového nádraží.

24. dubna 2008 - Jednání zastupitelstva města

V usnesení č. 36/4/2008 vzali zastupitelé na vědomí předloženou Ověřovací architektonickou studii optimálního využití prostoru autobusového nádraží a jeho okolí, zpracovanou společností ATELIER 8000 spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice, IČO 466 80 543; schválili řešení autobusového nádraží formou developerské varianty se souběžným dopracováním finanční náročnosti nulové varianty a uložili radě města připravit nejpozději na jednání zastupitelstva města v červnu 2008 podrobné podmínky záměru prodeje či pronájmu pozemků a budov autobusového nádraží, a to včetně podmínek hodnocení.

25. října 2008 - Jednání zastupitelstva města

V usnesení č. 132/9/2007 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 109 - přesun kapitálových výdajů v rámci OI za účelem rozpočtového krytí pořízení ověřovací architektonické studie na optimální využití prostoru autobusového nádraží a jeho okolí ve výši 580 tis. Kč.  

22. února 2007 - Jednání zastupitelstva města

Zastupitelé v usnesení č. 13/2/2007 uložili radě města ukončit jednání se společností Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. jako vybraným zájemcem na investiční příležitost "Rekonstrukce autobusového nádraží" a revokuje usnesení č. 47/4/2005 ze dne 28.4.2005 a č. 175/11/2005 ze dne 15.12.2005; doporučili RM neuzavírat smlouvu o nájmu st.p.č. 3444, p.p.č. 497/1, p.p.č. 500/2 p.p.č. 500/3, p.p.č. 500/4, st.p.č. 1335/2, vše v k.ú. a obci Český Krumlov, na základě záměru oznámeného RM usnesením č. 107/6/2006 ze dne 20.2.2006  a ukončit jednání se zájemci o nájem pozemků; uložili starostovi města odvolat plnou moc ze dne 18.5.2005  udělenou společnosti Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. k zastupování města ve správním řízení k územnímu a stavebnímu řízení týkajícího se stavby "Rekonstrukce autobusového nádraží"; a uložili RM předložit návrh dalšího postupu řešení výstavby nového autobusového nádraží do 30. 4. 2007.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Dynamicky obsah 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: