aktualizováno 29. 1. 2013

Sanace skal

aktualizováno 29.1.2013

Skála Pod Kamenem

29. ledna 2013 - Přehled provedených prací

V průběhu roku 2011 došlo k sanaci skalního masivu v ul. Pod Kamenem podél komunikace I/39. Náklady na provedené práce dosáhly celkové výše 127 mil. Kč. V rámci sanačních a udržovacích prací byla odstraněna vegetace, očištěn skalní masiv v ploše 14,5 tis. m2, na který byly instalovány lehké a těžké záchytné ploty, dynamické bariéry a ochranné a záchytné sítě. Skalní bloky byly zajištěny pomocí železobetonovýh kotvených trámů a paty skalního masivu byly zajištěny pomocí železobetonových kotvených zdí založených na mikropilotách a následně obloženy kamenem. V průběhu prací bylo odtěženo přiblïžně 200 m3 kamene. Současně byla provedena oprava komunikace v délce 350 m.
V listopadu a prosinci 2012 došlo k sanaci svahu podél chodníku u komunikace I/39 na místech, které byly výrazně poškozeny při záplavách v červenci 2012. Současně byly provedeny související opravy stávajících poruch chodníku, došlo k výměně vnějších obrub a byla provedena výměna dvoumadlového zábradlí. Práce byly provedeny společností Služby města Český Krumlov s.r.o.
V roce 2012 byla správcem komunikace I/39, společností ŘSD s.p., správa České Budějovice, zadána ke zpracování studie budoucího řešení malé okružní křižovatky v místě křížení ulic Pod Kamenem, Chvalšinská a Objížďková u mostu U Poráků. Zástupci města dále pokračují v jednání s vlastníky a správci dotčených komunikací (ŘSD s.p., správa České Budějovice a Jihočeským krajem) ohledně nalezení takového řešení, který by co nejvíce přispělo k plynulosti provozu v této části Českého Krumlova.

31. března 2011 - Sanace skály Pod Kamenem bude obnovena v dubnu

V pondělí 4. dubna budou obnoveny práce na sanaci skalního masivu v ulici Pod Kamenem nad silnicí I/39 v Českém Krumlově. Na včerejším pracovním jednání se na tomto termínu dohodl starosta Dalibor Carda se zástupcem společnosti AZ SANACE a.s., která zajišťuje zabezpečovací práce na skalním masivu. Práce na sanaci skály byly pozastaveny na podzim loňského roku kvůli požadavkům investora - Ředitelství silnic a dálnic. Obnovení prací bylo vázáno na vykoupení pozemků na skále od soukromých vlastníků do majetku města. Na únorovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov zastupitelé schválili uzavření kupních smluv na pozemky dotčené sanací za symbolickou 1 korunu od každého vlastníka. Práce by měly být dokončeny do 31. srpna 2011, úprava komunikace do původního stavu by měla být hotova v průběhu prvního týden v srpnu 2011. Více informací najdete v aktualitě zde.

29. března 2010 - Zahájeny práce na očištění skály

Společnost EDS Holding získala povolení od Odboru životního prostředí a zemědělství na zahájení kácení zeleně na skály a zahájila práce v den nabytí právní moci tohoto povolení.  Společnost řeší povolení zvláštního užívaní komunikace včetně dopravně inženýrského opatření (DIO). Ihned poté bude vymístěna komunikace na chodník, zbudována (prodloužena) provizorní lávka pro pěší. Po celou dobu sanace bude zachována doprava ve dvou jízdních pruzích  (vyjímku tvoří pouze nezbytně nutné omezení při provádění prací, které by mohly ohrozit lidi pod lokalitou  (např. kácení velkých stromu, sanace nestabilních bloků). Po instalaci DIO a očištění masivu, bude instalován monitoring masivu a provedeno jeho zhodnocení. Na základě tohoto bude zpracována podrobná projektová dokumentace a zažádáno o stavební povolení, následně bude zahájena samotná sanace skalního masivu. 

Rozsah kácení náletů, dřevin a stromů na skále Pod Kamenem

 

20. března 2010 - instalován kruhový objezd na křižovatce u Porákova mostu

Tisková zpráva - leden 2010

Skála Pod KamenemŘeditelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), jako investor sanace skalního masivu nad silnicí I/39 v Českém Krumlově, dnes předalo staveniště Sdružení EDS a SG Český Krumlov. V prvním kvartále roku 2010 by měl začít odborný monitoring, očištění skály a geotechnický průzkum lokality a následně by měl být připraven projekt vlastní sanace. Během 12 měsíců by měla být zabezpečená skála předána městu Český Krumlov. Stavební práce na skále si vyžádají změny v dopravě a dílčí dopravní omezení.

Postup prací

Práce na sanaci skály jsou rozděleny do tří fází. „Nejdříve budou provedeny očistné a analytické práce skály a až následně vyprojektujeme potřebné stavební úpravy. V tuto chvíli nemůžeme přesně říci, jaké práce bude nutné na skále provést," objasnil postup manažer projektového týmu ŘSD Jaroslav Krasl. Během 14 dní dnů bude zahájena diagnostika skály a následně se zahájí I. fáze přípravných prací. Zde by měly být odstraněny křoviny, skála bude základně očištěna, zdokumentována a staticky a stabilně posouzena. Tyto práce umožní detailní prohlídku stěny, určení rizikových partií a způsob jejich efektivního zabezpečení. Ve druhé fázi bude zpracována projektová dokumentace na základě výsledků přípravných prací a ve třetí fázi dojde k vlastní sanaci skály.

Doprava

Řešení dopravy na silnici první třídy spojující Český Krumlov a České Budějovice bude kopírovat práce v lokalitě Pod Kamenem. „Minimálně po celou dobu prací na skále bude na křižovatce u Porákova mostu instalován kruhový objezd ze city bloků, podobně jako je v Litvínovicích u Českých Budějovic, a doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy. Předpokládám, že by doprava v centru měla být plynulejší, než při řízení světelnou signalizací," sdělil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov Miroslav Hála. „V ideálním případě se tedy doprava omezí po celou dobu stavby na dva pruhy, provoz na silnici by mohl být ochráněn například opěrnou zdí nebo sítěmi," doplnil Hála.  Zhotovitel v tuto chvíli nepředpokládá, že by mělo dojít k delší m dopravním omezením nebo uzavírkám.

O dopravních omezeních, uzavírkách a době těchto opatření na krajské silnici I/39 bude rozhodovat Jihočeský kraj. Město Český Krumlov bude o objízdných trasách informovat.

O sanaci skály Pod Kamenem usiluje město Český Krumlov již několik let. „Vedení města Český Krumlov jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic o havarijním stavu skály a nezbytné potřebě její sanace již několik let. Opravdu považuji za nutné předejít tomu, aby se utrhl větší kus skály, který by mohl mít vážnější následky na majetku nebo lidském zdraví. Město Český Krumlov podniklo všechny možné kroky ve své kompetenci. Jsem rád, že jsme s Ředitelstvím silnic a dálnic našli společné řešení," vyjádřil se starosta města Luboš Jedlička.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na sanaci skalního masivu v polovině roku 2009. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v prosinci 2009. Ředitelství silnic a dálnic má na sanaci připraveno 152 milionů Kč.

Město Český Krumlov vedlo v uplynulých letech jednání s majiteli pozemků na skále o odkupu částí, které zasahují do sanace. V roce 2009 řešilo tak& eacute; havárii části opěrné stěny na skále přímo u křižovatky u Porákova mostu.

V Českém Krumlově byly v uplynulých letech sanovány skály Sv. Duch, skála v Rybářské ulici a Havraní skála. „Občanům jsme slíbili, že vyřešíme havarijní stav českokrumlovských masivů. Skála Pod Kamenem je posledním skalním úsekem, který čeká na zabezpečení," dodal starosta Jedlička.

Havraní skála

Skalní stěna svatý Duch

Na koho se obrátit


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Dynamicky obsah 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: