aktualizováno 22. 10. 2009

Program regenerace městských památkových
rezervací a zón

aktualizováno 17.08.2010

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program regenerace je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena na obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče) a Ministerstvo kultury České republiky.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, druhé poschodí.  


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde. 

Proces přidělení příspěvku

Město Český Krumlov realizuje od konce léta do podzimu tak zvaný průzkum zájmu mezi vlastníky kulturních památek o dotaci na obnovu kulturních památek v MPR Český Krumlov a v MPZ Plešivec Český Krumlov na následující rok.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, které provádí komise rady města pro památkovou péči, a poté je zpracován anketní dotazník Ministerstva kultury ČR, který musí být ve stanoveném termínu zaslán na Ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury během ledna až února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Český Krumlov na regeneraci MPR a MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo města Český Krumlov o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby na jaře daného roku vyplnily "souhrnný přehled" a přiložily povinné přílohy).

Městský úřad poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ v daném roce s tím, že zde již uvede konkrétní kulturní památky navržené k obnově.

Ministerstvo kultury ČR žádost posoudí a rozhodne o přidělení dotace.

Následně Město Český Krumlov uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Č.K., oddělení památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, výpisy z účtů nebo pokladní doklady). Město Český Krumlov po obdržení limitky z ministerstvy kultury může po té následně vyplácet finanční příspěvek z programu regenerace a současně závazný podíl Města Český Krumlov.

Administrace programu regenerace

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl. Program se tedy překrývá ve dvou letech. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti.

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční přípěvek Ministerstva kultury České republiky (maximálně 50 %) a dále povinný příspěvek od města Český Krumlov (minimálně 10 %). Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl.

Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury.

Program regenerace se administruje od roku 1992 a vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (*.rtf). Usnesení vlády z roku 1992 a další navazující dokumenty jsou ke stažení na stránkách Ministerstva kultury České republiky - klikněte zde.

Harmonogram na rok 2010

  • Do 20. srpna 2010 - termín odevzdání dotazníku k Průzkumu zájmu o plánovaných opravách kulturní památky v letech 2011-2017 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ   
  • Do 12. října 2009, 13 hodin vlastníci kulturních nemovitostí odevzdávají dotazník Průzkum zájmu (*.doc) o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace na rok 2010
  • Na jaře 2010 (termín bude upřesněn) - Vlastníci vybraných kulturních památek podávají aktualizovanou žádost formou  Souhrnného přehledu akce (*.doc) obnovy kulturní památky v Programu regenerace a dokládají požadované přílohy (v roce 2009 byl termín 15. dubna 2009).
  • Do 15. prosince 2010 vlastník kulturní památky je povinen předložit vyúčtování o realizaci akce obnovy kulturní památky.

Dokumenty 

Legislativní opora

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: