aktualizováno 10. 12. 2009

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

aktualizovánoaktualizováno 16. prosince 2009

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. 

Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Cílem programu je prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (město Český Krumlov) se efektivně podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Na koho se obrátit?

Oddělení památkové péče při odboru územního plánování a památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Budova A druhé poschodí.  


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny oddělení památkové péče klikněte zde. 

Ministerstvo kultury České republiky, Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče:

  • Ing. Tomáš Srb, telefon 257 085 417

Pravidla programu, podávání žádostí

Žádosti se podávají na Městský úřad Český Krumlov (jako úřad obce s rozšířenou působností). Do spádového území Českého Krumlova patří území bývalého okresu Český Krumlov, ovšem zmenšené o území, které připadlo pod městský úřad Kaplice. 

Na co je možné žádat?

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Do programu je možné zařadit pouze opravy a práce související se záchranou a zachováním podstaty kulturní památky (tj. opravy původních dlažeb, opravy exteriérových a interiérových omítek, celkové opravy fasád, restaurátorské zásahy všeho druhu (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby apod.), opravy vnitřních a vnějších výplňových  konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických poruch objektu, rekonstrukce střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami - dřevěný šindel, prejz, keramické tašky ap.) Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Na co není možné žádat?

Z  programu nelze hradit náklady na:

  • modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.
  • úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy
  • pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

Administrace programu obnovy kulturních památek

Program se realizuje ve dvou základních kolech (uzávěrka příjmu žádostí prvního kola 28. února a druhého kola 30. dubna) a v případném doplňkovém kole (uzávěrka příjmu žádostí 31. srpna 2009).

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Před podáním žádosti na městský úřad je nutné úplné vyplnění žádosti včetně vyjádření Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 (tel.: 387 312 140) a Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 (tel.: 386 720 271, 386 720 255). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy dle bodu 11 žádosti a Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu. Dle bodu 11 žádosti je pod bodem 8 přílohou podepsané smlouvy o dílo požadován položkový rozpočet, který jasně specifikuje práce, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Po výzvě od ministerstva kultury, Městský úřad Český Krumlov na svých internetových stránkách zveřejní celkovou výši kvóty pro Český Krumlov, její část určenou pro dané kolo, a případně upraví termín příjmu žádostí do programu v daném kole.

Administrace programu je prováděna podle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  (*.doc) vydaných Ministerstvem kultury pod č. j.: 18909/2008.

Harmonogram na rok 2010

  • Do 28. února 2010 - uzávěrka příjmu žádostí prvního kola.
  • Do 30. dubna 2010 - uzávěrka příjmu žádostí druhého kola.
  • Do 31. srpna  2010 - uzávěrka příjmu žádostí případného doplňkového kola.

Dokumenty 

Legislativní opora

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  • Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, č.j.: 18 909/2008

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: