aktualizováno 30. 11. 2020

Územní plánování města Český Krumlov

Na koho se obrátit?

 1. Územně plánovací dokumentace a územní studie města Český Krumlov
    0. Nový územní plán města Český Krumlov
    1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 
    2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov
    3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané
    4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované
    5. Územní studie (územně plánovací podklady)
 2. Územně plánovací dokumentace a územní studie pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí
    1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK
    2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK
    3. Územní studie (územně plánovací podklady)
 3. Územně analytické podklady
 4. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov
 5. Formuláře a žádosti

I. Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov

0. Nový územní plán města Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu*)

1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 

Textové části:

Výkresové části:

 

2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov

Změna č.16 ÚPO Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Změna č. 18 ÚPO Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Změna č. 19 ÚPO Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Změna č. 20 ÚPO Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Změna č. 21 ÚPO Český Krumlov

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

 

3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané

Textové části:

 • Regulační plán Vyšný - Změna č. 1RP Vyšný

Touto změnou č. 1 byl nahrazen celý původní RP Vyšný

Výkresové části:


4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované

RP Šeříková stráň

Pořizovací proces je ve fázi po veřejném projednání NÁVRHU regulačního plánu. Při něm byla uplatněna řada námitek ohledně možného negativního vlivu nové zástavby na statiku stávajících domů, na statiku skalního masivu a na bezpečnost provozu na silnici I/39 pod tímto masivem. Proto bylo následně zpracováno inženýrsko - geologické posouzení věci a navrženy úpravy textu NÁVRHU regulačního plánu. Aktuálně je řešeno právní vyhodnocení vymahatelnosti dodržení podmínek vyplývajících z inženýrsko geologického posouzení ve vztahu k potenciálnímu ohrožení veřejnosti v ulici Pod Kamenem a možných důsledků, pokud by k vydání regulačního plánu z těchto důvodů nemohlo dojít.

RP Rybářská

Pořizovací proces je ve fázi zpracování úprav NÁVRHU na základě opakovaného společného jednání s dotčenými orgány.

 

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

II. Územně plánovací dokumentace pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí

1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK

Brloh - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Holubov - Územní plán (*.pdf)

Hořice na Šumavě - změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Kájov - Změna č. 3 územního plánu obce (*pdf)

Kájov - Změna č. 7 územního plánu obce Kájov (*pdf)

Křemže - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Malšín - Územní plán (*.pdf)

Mojné - Územní plán (*.pdf)

Nová Ves - Změna č. 1 územního plánu Nová Ves (*pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Územní plán (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Změna č.1 Územního plánu (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 2 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 3 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 4 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 5 územního plánu města (*.pdf)

2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. arch. Dagmar Pešková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Obecné kroky pořizování územně plánovací dokumentích pro obce:

1. Schválení pořízení územně plánovací dokumentace usnesením zastupitelstva obce a jeho předání pořizovateli (tj. oddělení územního plánování MěÚ Č. Krumlov)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu obce)
4. Návrh územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu obce)

Kájov - změna č. 8 ÚPO Kájov

Návrh zadání změny č. 8 ÚPO Kájov k nahlédnutí ZDE

Přísečná - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu PŘÍSEČNÉ - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 24.6.2014)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

KÁJOV - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*) 

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu KÁJOV - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 5. 6. 2020)

příloha: Výkres 1 KUR_Kájov_4_2020 - komplexní urbanistický rozbor

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

Zlatá Koruna - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu nového Územního plánu Zlatá Koruna pro veřejné projednání - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 13. 1. 2020)

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres dopravní a technické infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných stavebních opatření a asanací

5. Výkres pořadí změn v území

6. Koordinační výkres

7. Výkres širších vztahů

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

9. Výkres historického vývoje ZK

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

III. Územní studie (ÚS)

Územní studie jsou územně plánovacími podklady, které navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů. Podrobněji viz Vysvětlení pojmů z oblasti územního plánování.

Územní studie Český Krumlov - Chvalšinská - Předpolí bývalého grafitového dolu - prověření podmínek využití pozemků pro novou zástavbu.

Územní studie veřejných prostranství Vyšný - městská část:

Územní studie veřejných prostranství Vyšný - kasárna:

IV. Územně analytické podklady (ÚAP)

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

V roce 2009 bylo pořízeno technické vybavení na zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

V. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov

Účel vyhlášených stavebních uzávěr:

 • ochrana území vybraných zón před umisťováním a realizací staveb, které by mohly narušit urbanistický charakter města Český Krumlov jako významného centra turistického ruchu, jehož historické centrum je zapsáno na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • jedná se o zóny, pro něž se již pořizuje nebo připravuje pořízení (tj. bylo schváleno zastupitelstvem města) územně plánovací dokumentace (regulační plány a jejich změny, změna ÚPO) a je nezbytné předejít realizaci takových nových staveb, přestaveb existujících objektů či změnám v území, které by znemožnily budoucí organizaci území zón podle těchto územně plánovacích dokumentací.

Platnost každé z těchto stavebních uzávěr skončí vždy tím dnem, kdy bude zastupitelstvem města schválena příslušná územně plánovací dokumentace (viz. výše - regulační plán, změna regulačního plánu či změna územního plánu města). Výjimky ze stavebních uzávěr může povolit rada města, pokud jejich udělením nebude ohrožen účel uzávěr. O udělení výjimky ze stavební uzávěry na území města Český Krumlov je možné požádat - žádost ke stažení zde.

Nařízení města o vyhlášené stavební uzávěry:

VI. Formuláře a žádosti

Související odkazy 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: