aktualizováno 17. 2. 2021

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Český Krumlov

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718

Územně analytické podklady patří mezi nástroje územního plánování.

Jejich obsah je uveden v § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dle vyhlášky se územně analytické podklady dělí na:

1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho pozitiv a negativ v tematickém členění (13 témat). Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

 

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov - úplné aktualizace ÚAP

V roce 2009 bylo pořízeno technické vybavení na zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2012 byla pořízena druhá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2014 byla pořízena třetí úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2016 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území.

V roce 2020 byla pořízena pátá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov