aktualizováno 20. 2. 2023

Výkonné orgány - personální složení a pravomoci

Členové Bezpečnostní rady ORP Český Krumlov (dále jen BR):

 • Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov - předseda BR
 • Dalibor Uhlíř, MBA, místostarosta města Český Krumlov - místopředseda BR
 • Ing. Jan Lippl, tajemník Městského úřadu Český Krumlov
 • plk. Mgr. Bc. Tomáš Thon, zástupce ředitele územního odboru Český Krumlov Policie ČR
 • plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel územního odboru Český Krumlov HZS ČR
 • Mgr. Vojtěch Remeň, ředitel Nemocnice Český Krumlov, a. s.
 • mjr. Tomáš Vašíček, zástupce Armády ČR
 • Slavomír Čurda, referent krizového řízení Odboru vnitřních věcí MěÚ ČK - tajemník BR

Bezpečnostní rada ORP Český Krumlov byla starostou města Český Krumlov zřízena na začátku roku 2001 a je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace pro území správního obvodu ORP Český Krumlov.


Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení pro správní obvod ORP Český Krumlov,
 • krizový plán ORP Český Krumlov,
 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP Český Krumlov,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP Český Krumlov,
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP Český Krumlov,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP Český Krumlov, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP Český Krumlov na krizové situace a jejich řešení.

Viz § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a §§ 8 a 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Členové krizového štábu ORP Český Krumlov (dále jen KŠ):

a) členové Bezpečnostní rady ORP ČK jsou vždy zároveň členy krizového štábu:

 • Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov -  předseda KŠ
 • Dalibor Uhlíř, MBA, místostarosta města Český Krumlov
 • Ing. Jan Lippl, tajemník Městského úřadu Český Krumlov
 • plk. Mgr. Bc. Tomáš Thon, zástupce ředitele územního odboru Český Krumlov Policie ČR
 • plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel územního odboru Český Krumlov HZS ČR
 • Mgr. Vojtěch Remeň, ředitel Nemocnice Český Krumlov, a. s.
 • mjr. Tomáš Vašíček, zástupce Armády ČR
 • Slavomír Čurda, referent krizového řízení Odboru vnitřních věcí MěÚ ČK - tajemník KŠ

b) členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu ORP Český Krumlov:

 • mjr. Bc. Jaromír Maurer, velitel požární stanice ÚO ČK HZS ČR
 • npor. Ing. František Šandera, zástupce územního odboru Český Krumlov Policie ČR
 • Jan Šítal, velitel Městské policie Český Krumlov
 • Ing. Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ ČK
 • Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ ČK
 • MVDr. Petr Duda, KVS - inspektorát v ČK
 • Pavel Turnhöfer, ředitel Služeb města ČK
 • Mgr. Petra Nestávalová - tisková mluvčí města ČK

Krizový štáb ORP Český Krumlov byl starostou města Český Krumlov zřízen v roce 2003 a je jeho pracovním orgánem pro řešení krizových situací na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Krizový štáb ORP Český Krumlov plní funkce Krizového štábu města Český Krumlov.

Krizový štáb ORP Český Krumlov svolává starosta města Český Krumlov v případě, že:

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti KŠ ORP ČK,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti KŠ ORP ČK nebo pro jeho část,
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
 • je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

Viz § 23 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a §§ 12 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a Směrnice Ministerstva vnitra ČR ze dne 24. listopadu 2011 č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti.

Členové povodňové komise města Český Krumlov (dále jen PK):

 • Alexandr Nogrády, starosta města - předseda PK; (náhradník - Dalibor Uhlíř, MBA, místostarosta města),
 • Ing. Jan Lippl, tajemník Městského úřadu Český Krumlov - místopředseda PK,
 • Slavomír Čurda, referent krizového řízení Odboru vnitřních věcí MěÚ ČK - tajemník PK; 
 • Pavel Turnhöfer, MBA, ředitel Služeb města Český Krumlov; (náhradník - Ing. Ivan Vovčík, Služby města Český Krumlov)
 • Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ ČK; 
 • Ing. Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ ČK;
 • Jan Šítal, velitel Městské policie Český Krumlov; (náhradník - Hana Dubeňová, MěPol ČK)
 • Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru investic MěÚ ČK; (náhradník - Ing. Hynek Pazderka, MěÚ ČK)
 • Štefan Masár, strážník Městské policie Český Krumlov
 • Daniel Mikeš, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů ČK; (náhradník - Libor Maurer, zástupce velitele)
 • Mgr. Petra Nestávalová, tisková mluvčí MěÚ ČK
 • zapisovatelka: Jiřina Borovková, oddělení kancelář starosty, sekretariát MěÚ ČK
 • zapisovatelka: Jana Soudková, oddělení kancelář starosty, sekretariát MěÚ ČK

Rada města Český Krumlov na základě vodního zákona zřídila povodňovou komisi města Český Krumlov (dále jen „povodňová komise"). Povodňová komise řídí a zabezpečuje ochranu před povodněmi, která zahrnuje přípravu na:

 • povodňové situace;
 • řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni;
 • řízení, organizaci a kontrolu činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňová komise je podřízena Povodňové komisi ORP Český Krumlov a při své činnosti se řídí hlavně Povodňovým plánem města Český Krumlov.

Povodňová komise na území města Český Krumlov v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Český Krumlov,
 • zpracovává Povodňový plán města Český Krumlov a předkládá jej k odbornému stanovisku správci povodí Vltavy, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 • provádí povodňové prohlídky,
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí na území města Český Krumlov;
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle Povodňového plánu města Český Krumlov,
 • organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob na území města Český Krumlov s využitím jednotného systému varování a SMS InfoKanálu města Český Krumlov,
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové komise sousedních obcí a povodňovou komisi obce s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity na území města Český Krumlov,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle Povodňového plánu města Český Krumlov a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,
 • zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území města Český Krumlov,
 • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňové komisi obce s rozšířenou působností,
 • vede záznamy v povodňové knize,
 • vyzývá orgány státní správy a jiné orgány a ty jsou povinny jí pomáhat.

Povodňová komise v době povodně:

 • může činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby,
 • je oprávněna za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
 • může požádat Povodňovou komisi ORP Český Krumlov o převzetí řízení v případě, že není schopna vlastními silami tuto ochranu zajistit,
 • v případě převzetí řízení Povodňovou komisi ORP ČK povodňová komise zůstává dále činná, provádí na území města Český Krumlov opatření podle Povodňového plánu města Český Krumlov v koordinaci s povodňovou komisí ORP ČK nebo podle její pokynů,
 • pokud dojde k vyhlášení krizového stavu přejímá řízení ochrany před povodněmi Krizový štáb města Český Krumlov.

Viz § 77 a § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Členové povodňové komise ORP Český Krumlov (dále jen PK ORP):

 • Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov - předseda PK ORP
 • František Pilát, DiS., Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ ČK - tajemník PK ORP
 • plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel územního odboru Český Krumlov HZS ČR
 • Radovan Honza, vedoucí provozu Lipno Povodí Vltavy, s. p.
 • Ing. Ondřej Balihar, Lesy ČR správa toků 
 • Ing. Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ ČK
 • Jiří Němeček, vedoucí provozního úseku SÚS Český Krumlov
 • npor. Ing. František Šandera, zástupce územního odboru Český Krumlov Policie ČR

Starosta města Český Krumlov jako starosta ORP Český Krumlov zřídil v lednu 2003 na základě vodního zákona Povodňovou komisi obce z rozšířenou působností (dále jen „povodňová komise ORP“). Povodňová komise ORP řídí a zabezpečuje ochranu před povodněmi.

Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na:

 • povodňové situace;
 • řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni;
 • řízení, organizaci a kontrolu činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňová komise ORP se při své činnosti řídí hlavně Povodňovým plánem ORP Český Krumlov.

Povodňová komise ORP v územním obvodu města Český Krumlov v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu města Český Krumlov,
 • zpracovává povodňový plán správního obvodu města Český Krumlov a předkládá jej správci povodí Vltavy k odbornému stanovisku;
 • organizuje provádění povodňových prohlídek,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových komisí obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 • ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území správního obvodu města Český Krumlov, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové komise sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými komisemi obcí a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizuje po dohodě se správou povodí Vltavy mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu města Český Krumlov,
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 • spolupracuje v době povodně s povodňovými komisemi obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 • vede záznamy v povodňové knize,
 • vyzývá orgány státní správy a jiné orgány a ty jsou povinny jí pomáhat.

Povodňová komise ORP v době povodně:

 • může činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby,
 • je oprávněna za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů,
 • může být požádána povodňovou komisí obce nebo města ve správním obvodu města Český Krumlov o převzetí řízení ochrany před povodněmi a to v případě, že povodňová komise (nižšího stupně) není schopna vlastními silami tuto ochranu zajistit,
 • je povinna oznámit příslušné povodňové komisi obce nebo města datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize.

Viz § 77 a § 79 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: